Słowianka Gorzów Wlkp.

IOD/RODO

Klauzula Informacyjna (ogólna) [1] .

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

 

  1. Administratorem Danych jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”        Sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. 66-400.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: (+48) 95 733 85 00.
  3. Dane Osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. cRODO lub za zgodą, w celach wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów zawartych przez Administratora oraz wypełniania zadań statutowych Administratora.
  4. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być inne podmioty na podstawie stosownych umów, zajmujące się obsługą Administratora, dostawcy produktów i rozwiązań dla Administratora, organizatorzy programów lojalnościowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, okres obowiązywania Umowy, czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, w tym przez okres przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody.
  6. W przypadku gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje prawo:

-        dostępu do Danych Osobowych na podstawie art. 15 RODO.

-        do sprostowania do Danych Osobowych na podstawie art. 16 RODO.

-        żądania ograniczenia przetwarzania do Danych Osobowych na podstawie art. 18 RODO [2].

-        do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Nie przysługuje prawo:

-      do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, e RODO.

-      do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO, chyba, że przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody.

-      sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej według art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

  1. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  2. Odmowa podania Danych Osobowych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

 

[1]Zgodnie z art. 13, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2]Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

 

 

 

W celu uzyskania danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych prosimy o kontakt z sekretariatem:

tel: +48 95 733 85 00 (pn-pt od 7:30 do 15:30)
e-mail: sekretariat@slowianka.pl

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook