Słowianka Gorzów Wlkp.

REGULAMIN FACEBOOK

Regulaminy » REGULAMIN FACEBOOK

REGULAMIN KONKUSRU

FANPAGE CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO „SŁOWIANKA”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 14; 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Celem konkursów jest promocja i reklama usług i produktów CSR „Słowianka”
 3. Sponsorem nagród jest CSR „Słowianka”
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki konkursów przeprowadzanych na Fanpage CSR Słowianka

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 1. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletni użytkownicy Facebooka, którzy polubią Fanpage Lodowiska Słowianki
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udostępnienie w statusie ogólnodostępnym na tablicy użytkownika, posta konkursowego Słowianki oraz, zgodnie z poleceniem, wstawienie pod nim komentarza lub zdjęcia
 3. Autor komentarza pod konkursowym postem lub zdjęcia udostępnionego w ramach konkursu, który otrzyma najwięcej polubień innych użytkowników w określonych ramach czasowych otrzymuje nagrodę
 4. O zakończeniu konkursu oraz ogłoszeniu zwycięzcy, organizator informuje na tablicy fanpage według wyznaczonego terminu.
 5. Nagrody odebrać można osobiście w siedzibie CSR „Słowianka” przy ul. Słowiańskiej 14, 66-400 Gorzów Wlkp. od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju nr 116 w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez CSR Słowianka.

Nagrody

 1. Rodzaj nagrody określa każdorazowo post konkursowy umieszczany na tablicy fanpage
 2. Organizator nie wymienia nagrody na równowartość pieniężną
 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do wygranej na innego użytkownika
 4. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych umożliwiających przekazanie nagrody ( imię i nazwisko)

Reklamacje

 1. Reklamacje zgłaszać należy wyłącznie w formie pisemnej na adres marketing@slowianka.pl
 2. Reklamacja winna zawierać dokładny opis reklamowanej usługi, imię i nazwisko osoby składającej reklamację, a także adres korespondencyjny i nr kontaktowy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursów. Wstawienie komentarza lub zdjęcia pod postem konkursowym jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu
 2. Użytkownicy nadsyłający zdjęcia wykonane na lodowisku Słowianki oświadczają tym samym, że zdjęcia te nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. CSR Słowianka nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w związku z opublikowaniem ich wizerunków. W takim przypadku, gdyby osoba wystąpiła z roszczeniem przeciwko CSR Słowianka, ma ona prawo do zawiadomienia osoby nadsyłającej zgłoszenie w charakterze pozwanego w miejsce CSR Słowianka. Nadto CSR Słowianka ma prawo do roszczeń w stosunku do nadsyłającego zdjęcie w postaci kary umownej w wysokości dwukrotności zgłaszanego roszczenia przez osobę trzecią, w sytuacji, gdy roszczenia te są usprawiedliwione. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody, CSR Słowianka ma prawo do roszczeń uzupełniających.
 3. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów stąd wynikłych ma sąd miejsca siedziby CSR Słowianka.
Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook