Słowianka Gorzów Wlkp.

REGULAMIN KONKURSU TRZY POWODY, BY WEJŚĆ DO WODY

Regulaminy » REGULAMIN KONKURSU TRZY POWODY, BY WEJŚĆ DO WODY


REGULAMIN KONKURSU "TRZY POWODY BY WEJŚĆ DO WODY- WAKACJE 2018 NA SŁOWIANCE”


I. INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu „Trzy powody by wejść do wody – Wakacje 2018 na Słowiance” jest CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Ul. Słowiańska 14, 66 – 400 Gorzów Wlkp., nr KRS: 0000051160, NIP: 5992720727, Regon: 211190023, zwana dalej "Organizatorem"; lub „Słowianka”.
2. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia i ustalania warunków Konkursu uprawniony jest zarząd „Słowianki”. Celem Konkursu jest promocja usług „Słowianki”.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie obiektu „Organizatora”.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej www.slowianka.pl oraz w siedzibie „Organizatora”.
5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa jego zasady.
6. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
7. „Słowianka” zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od „Słowianki”, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Klientów.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia poszczególnych regulaminów „Słowianki” dostępnych na stronie internetowej www.slowianka.pl, oraz stosowne przepisy prawa.


II. CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Konkurs trwa od 16 lipca do 22 sierpnia 2018 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania Konkursu, przy czym poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.slowianka.pl z 3- dniowym wyprzedzeniem.


III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium RP z wyłączeniem pracowników Organizatora i ich najbliższych członków rodziny. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski oraz osoby niepełnoletnie od lat 13, które w przypadku wygrania nagrody konkursowej zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w Konkursie wskazanej osoby niepełnoletniej, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

2.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup biletu na basen lub saunę „Słowianki” w okresie trwania Konkursu oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu Konkursowego i przedłożenie go w określonym przez Organizatora miejscu.

Zakup biletu na basen lub saunę dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które dokonają płatności w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z użyciem karty bankowej. W Konkursie nie biorą udziału Klienci, którzy płacą za usługi „Słowianki” wykorzystując: karnety Standard, karnety Złote i Srebrne, karty Wolnego Wstępu dla osób niepełnosprawnych, bilety zakładowe, karty Multisport czy O.K. FITPROFIT
3. Formularze „Zgłoszeń Konkursowych” są dostępne wyłącznie w kasach basenowych Słowianki i są wydawane klientom po dokonaniu zakupu według wytycznych opisanych w pkt 2 Rozdziału III. Za dokonanie jednego zakupu wydawane jest jedno Zgłoszenie Konkursowe.
4. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki aby wziąć udział w Konkursie:
- wpisane przez uczestnika Konkursu w sposób czytelny 3 własne i oryginalne powody dla których warto przyjść na Słowiankę i wejść do wody,
- wpisane dane uczestnika Konkursu takie, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
- czytelny podpis uczestnika Konkursu stanowiący akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych z zastrzeżeniem pkt 2, 3 i 4 Rozdziału III.
6. Zgłoszenia Konkursowe należy wrzucać do wyznaczonej i opisanej przez Organizatora skrzynki znajdującej się przy kasach basenowych.
7. Każde Zgłoszenie Konkursowe, spełniające warunki opisane w punktach 1-6, poddane zostanie ocenie Komisji Konkursowej, która wybierze 10 Zgłoszeń z najciekawszymi odpowiedziami i przyzna ich autorom nagrody rzeczowe. Komisja będzie oceniała przede wszystkim zgodność z tematyką Konkursu oraz oryginalność i kreatywność opisanych trzech powodów dla których warto przyjść na Słowiankę i wejść do wody. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w ciągu 7 dni od zakończenia okresu trwania Konkursu określonego w punkcie 1 rozdziału II w siedzibie Organizatora.
9. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i fundatorów nagród:
- przedstawiciel CSR „Słowianka” Sp. z o.o.,
- przedstawiciel Radio Gorzów,
- przedstawiciel TPV Displays Polska Sp. z o.o.
- przedstawiciel Silcare Sp. z o.o. sp.k.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Radio Gorzów oraz zostaną opublikowane przez Organizatora na jego fanpage`u na portalu internetowym Facebook (https://www.facebook.com/Centrum-Sportowo-Rehabilitacyjne-Slowianka-704228876271646/) oraz na stronie www.slowianka.pl w zakładce „aktualności”.

IV PRAWA AUTORSKIE


1. W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że: a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej CSR Słowianka oraz w środkach masowego przekazu (radio, telewizja) a także w mediach społecznościowych, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja udzielona zostaje na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie autorskim.
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora; b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora; c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika; d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. 6. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

V DANE OSOBOWE


1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest CSR Słowianka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 51160, przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, posiadająca numer NIP 599-27-20-727, REGON 211190023.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
4. Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym (lub w innej formie, np. telefonicznie) wyraził dodatkowa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”), wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia: a) udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika konkursu, b) dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki CSR Słowianka oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych. c) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO. d) dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę.
5. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.
6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
7. Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. 8. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: CSR Słowianka sp. z o.o. ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., lub (ii) droga e-mail na adres sekretariat@slowianka.pl . Wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji wskazanej przy udzielaniu zgody.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDANIA


1.Zwycięzcy Konkursu otrzymają 10 nagród rzeczowych, zgodnie z poniższym:
a) osoba, której zostanie przyznane pierwsze miejsce w Konkursie otrzyma nagrodę główną w postaci telewizora 43PUS6162/12 marki Philips ufundowanego przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. .
b) osoby, którym zostaną przyznane miejsca od 2 do 3 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zestawów kosmetyków firmy Silcare.
c) osoby, którym zostaną przyznane miejsca od 4 do 10 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci ręczników oraz 2 całodniowych biletów na baseny Słowianki
2. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców Konkursu drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
3. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem przez Organizatora informującą o wygranej, a także do podania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. W przypadku braku podania przez Zwycięzcę danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, traci on prawo do nagrody a wszelkie roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora wygasają.
4. Podczas przyznania nagrody głównej i pozostałych nagród rzeczowych obecność zwycięzców w siedzibie Organizatora jest obowiązkowa. Zaproszonego zwycięzcę może zastąpić pełnomocnik. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na piśmie w siedzibie Organizatora z poświadczeniem podpisu zwycięzcy przez wyznaczonego pracownika Organizatora bądź udzielone z podpisem notarialnie poświadczonym.
5. Organizator Konkursu zobowiązuje się do przekazania zwycięzcom nagród w wyznaczonym przez Organizatora dniu i o określonej porze, o których zwycięzcy zostaną poinformowani przez telefon lub e-mailem.
6. Organizator zobowiązuje się przekazać nagrodę główną w postaci rzeczowej wraz z niezbędną dokumentacją do jej użytkowania.


VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres: CSR „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz e- mailem na adres sekretariat@slowianka.pl w okresie trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów, które zgłasza w Kuponie Konkursowym oraz , że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Kuponu Konkursowego danego uczestnika.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań dotyczących Konkursu będą rozstrzygane przez Sad właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.

 

 

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook