Słowianka Gorzów Wlkp.

REGULAMIN KORTY TENISOWE

Regulaminy » REGULAMIN KORTY TENISOWE

Regulamin korzystania z kortów tenisowych
CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Korty tenisowe są własnością Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o.o., zwanego dalej „Słowianką”.

2. Administratorem kortów jest „Słowianka”.

3. Regulamin dotyczy osób wypożyczających korty i osoby te są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

4. Korty są czynne zgodnie z zatwierdzonym przez „Słowiankę” planem oraz w oparciu
o złożone zamówienia. Informacja o godzinach otwarcia kortów w danym sezonie oraz o datach rozpoczęcia i zakończenia sezonu w danym roku podawana będzie na stronie internetowej „Słowianki” w panelu „Lodowisko, boisko i korty tenisowe” oraz bezpośrednio w obiektach „Słowianki”.

§ 2 Rezerwacja kortów

1. Rezerwacji kortu na dzień następny i kolejne dni można dokonywać osobiście w pokoju nr 116 w biurze „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem tel. 95 7338 515, 95 7338 508 lub 95 7338 509 w godzinach od 7:30 do 15:00.

2. Przy rezerwacji osobistej w biurze „Słowianki” należy uiścić opłatę w kasie „Słowianki” za korzystanie z kortu w wybranym terminie. Gdy rezerwacja dokonywana jest telefonicznie, osoba posiadająca rezerwację kortu zobowiązana jest uiścić opłatę przed godziną rozpoczęcia gry lub do 15 minut po ustalonej godzinie rezerwacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie dokona zapłaty, wówczas traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.

3.W sytuacji opisanej w § 2 pkt 2 osoba oczekująca ma prawo do wejścia na kort w miejsce osoby tracącej rezerwację po zapłacie pełnej kwoty za korzystanie z kortu. Osoba oczekująca wyraża równocześnie zgodę na to, że zakończy korzystanie z kortu o godzinie wynikającej
z ogólnego planu wynajmu kortów.

4. Rozpoczęcie korzystania z kortu odbywa się, począwszy od godziny 7:00 do godziny 20:30 co 1,5 godziny. Ogólny plan wynajmu kortów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się w kasach basenowych na 10 minut przed planowanym wejściem na kort i uiścić opłatę za wstęp na korty. Jeżeli opłata została wniesiona wcześniej, osoba posiadająca rezerwację ma obowiązek przekazać kasjerowi wcześniej zakupiony bilet (papierowy blankiet).

6. Po uregulowaniu koniecznych opłat, osoba posiadająca rezerwację, otrzymuje od pracownika kasy „Słowianki” magnetyczny chip, rejestrujący czas korzystania z kortów. Następnie Klient udaje się na wyznaczony kort, używając do wejścia magnetycznego chipa
w celu otwarcia bramki poprzez przyłożenie go do czytnika lub za pomocą klucza otrzymanego w kasie.

7. Po zakończeniu gry, zatarciu, zroszeniu i uporządkowaniu kortu, Klient jest zobowiązany udać się z powrotem do kasy basenowej aby zwrócić pracownikowi kasy „Słowianki” magnetyczny chip i tym samym zatrzymać bieg czasu korzystania z kortów.

8. Przy zatrzymaniu biegu czasu pobytu na kortach, pracownik kas „Słowianki” sprawdza czy nie został przekroczony wyznaczony czas pobytu na kortach. W przypadku przekroczenia czasu, klient jest zobowiązany uiścić należne „Słowiance” opłaty.

9. Klient korzystający z kortów tenisowych ma możliwość dodatkowo wykupić usługę natrysku i szatni, przed rozpoczęciem której ma obowiązek wnieść do kasy „Słowianki” obowiązującą opłatę.

10. Podstawową jednostką czasową wynajmu kortów jest 1 godzina i 20 minut.

11. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin.

12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić osobiście w pokoju nr 116 w biurze „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem tel. 95 7338 515, 95 7338 508 lub 95 7338 509 w godzinach od 7:30 do 15:00. Klientom, którzy zarezerwowali kort i zapłacili, a nie pojawili się na korcie
w wyznaczonym czasie oraz nie odwołali rezerwacji do godziny 12:00 w dniu, w którym miał być użytkowany kort, wniesiona opłata za kort przepada.

§ 3 Opłata za kort i natrysk

1. Opłatę za wynajem kortu należy dokonać w kasach basenowych przed wejściem na kort.

2. Opłata za wynajem kortu ( jednostkę czasową wynoszącą 1 godzinę i 20 minut) obejmuje: ­ wejście na kort, efektywny czas gry, zatarcie kortu po zakończeniu gry, zroszenie kortu po zakończeniu gry ( o ile konieczne), przejście na kort z kas „Słowianki” i powrót.

3. Usługa natrysku i szatni dla klientów korzystających z kortów obejmuje 15 minut pobytu
w strefie szatni i natrysków basenowych. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu, Klient ma obowiązek wniesienia w kasie „Słowianki” dopłaty za każdą następną minutę zgodnie
z obowiązującym cennikiem pływalni.

4. Za każdą z usług (wynajem kortu, natryski i szatnie) Klienci wnoszą osobne opłaty, określone w cenniku.

5. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych od „Słowianki” np. opady deszczu, rezerwację kortów można przenieść na inny termin uzgodniony ze „Słowianką” lub zamienić na inne usługi uzgodnione ze „Słowianką”.

6. Wysokość opłat za korzystanie z kortów oraz innych usług towarzyszących ustala zarząd „Słowianki”.

7. Cennik kortów stanowi Załącznik Nr 2.

§ 4 Zasady korzystania z kortu

1. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

2. Przed wejściem na tereny kortów tenisowych, użytkownik powinien zapoznać się z jego stanem technicznym i ewentualne uwagi do jego stanu zgłosić obsłudze.

3. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna.

5. Korzystanie z kortów tenisowych przez grupy zorganizowane odbywa się w godzinach i na zasadach wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych ze „Słowianką”.

6. Pierwszeństwo do korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

7. Na korcie obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego o nawierzchni ceglanej.

8. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

9. Korzystający z kortu nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom oraz zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym.

10. „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach, za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z kortu oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Istnieje możliwość skorzystania z usługi depozytu i pozostawienia w kasie „Słowianki” rzeczy wartościowych, po wniesieniu stosownej opłaty.

11. W przypadku gdy kort jest czynny, a osoba nie skorzysta z kortu, rezerwacja i zapłata przepadają.

12. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu organizacji imprez tenisowych i rozgrywanych turniejów oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy.

13. Za szkody powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący lub opiekun osoby niepełnoletniej.

14. Zniszczony sprzęt sportowy wynajmujący jest zobowiązany odkupić na swój koszt.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów tenisowych.

2. Zabrania się spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających.

3. Zabrania się prowadzenia na terenie kortów działalności usługowej, handlowej czy gastronomicznej. Wszelkie tego typu działania uwarunkowane są wyłącznie uzyskaniem zgody od zarządu „Słowianki”.

4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie „Słowianki”, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym w godzinach od 7:30 do 15:30.

5. Reklamacje należy składać w sekretariacie „Słowianki” w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez „Słowiankę” wynosi do 30 dni.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z kortów tenisowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Ogólny plan wynajmu kortów:

Godziny

KORT 1

KORT 2

7:00 – 8:30

 

 

 

8:30 – 10:00

 

 

 

10:00 – 11:30

 

 

 

11:30 – 13:00

 

 

 

13:00 – 14:30

 

 

 

14:30 – 16:00

 

 

 

16:00 – 17:30

 

 

 

17:30 – 19:00

 

 

 

19:00 – 20:30

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania z kortów tenisowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Cennik kortów:

Rodzaj usługi

Cena brutto w PLN

Wynajem kortu od poniedziałku do piątku (80 min.)

 

20,00

Wynajem kortu w soboty i niedziele (80 min.)

 

25,00

Dopłaty za przekroczenie czasu od poniedziałku do piątku

 

0,65 za każdą minutę

Dopłaty za przekroczenie czasu w soboty i niedziele

 

1,00 za każdą minutę

Opłata za 15 minut natrysku/szatni

 

4,00

Dopłaty za przekroczenie czasu natrysku/szatni

 

0,25 za każdą minutę

Depozyt (za zawartość jednej koperty bezpiecznej)

2,00

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook