Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin korzystania z Lodowiska  CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 1. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach: poniedziałek- piątek od 16:00 do 21:00, weekendy, święta i dni wolne od nauki od 9:00 do 21:00.
 2. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet lub karnet, zakupiony w kasie CS-R Słowianka.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 4. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 5. Z lodowiska można korzystać indywidualne lub grupowo pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Na grupę zorganizowaną liczącą 15 osób przypada jeden opiekun z prawem bezpłatnego wstępu.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko  pod opieką rodziców lub opiekuna
 7. Wszystkim użytkownikom a szczególnie dzieciom do lat 10 zaleca się przebywanie na tafli lodu w kasku ochronnym. Kaski ochronne wypożyczyć można w wypożyczalni lodowiska. CSR Słowianka nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia, które powstały w wyniku braku posiadania odzieży ochronnej.
 8. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 9. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 10. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi lodowiska.
 11. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 12. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać organizatorom lub kierownikowi obiektu, w tym w szczególności każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej uwagi na stan lodowiska.
 13. Każdy Klient lodowiska ma prawo do wejścia na lodowisko po zakupieniu biletu w charakterze obserwatora w celu dokonania oględzin tafli
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 16. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 17. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na przygotowanie lodu. Wejście na taflę po czyszczeniu lodu oznajmia technik lodowiska.
 18. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy maszyny czyszczącej lód.
 19. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 20. Palenie tytoniu na terenie lodowiska jest zabronione.
 21. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu
 22. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 23. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie przez bramki.
 24. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach.
 25. Na tafli lodowiska obowiązuje jeden kierunek jazdy.
 26. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej poza wyznaczonymi godzinami i dniami.
 27. Użytkownikom lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, śmiecenia oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.
 28. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w części ograniczonego ruchu wydzielonej barierkami.
 29. Bilet ulgowy przysługuje:

o   dzieciom do lat 7 bez okazywania dokumentów potwierdzających wiek dziecka

o   uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

o   studentom do 26 go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej

o   rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury

o   osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej Karty Wolnego Wstępu Słowianki.

o   posiadaczom Karty Seniora

   30.Lodowisko honoruje Kartę Dużej Rodziny na zasadach określonych w regulaminie Karty Dużej Rodziny w zakładce „promocje” na stronie slowianka.pl

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Lodowiska w okresie epidemii Covid-19.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2020 r.

Zarząd CSR „Słowianka”