Słowianka Gorzów Wlkp.

Regulamin pływalni

Regulaminy » Regulamin pływalni

REGULAMIN kompleksu basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

 1. Kompleks basenów stanowi zespół obiektów: basen sportowy i rekreacyjny wraz atrakcjami wodnymi.
 2. Przed wejściem na teren kompleksu basenów należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 3. Kompleks basenów jest czynny codziennie w godzinach od 6:00 – 21:45.
 4. Wejście na teren płatnej strefy kompleksu basenów oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie.
 5. CS-R „Słowianka” zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów na basenie sportowym na potrzeby grup zorganizowanych.
 6. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy.
 7. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane: sportowe, szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne, które wykupiły bilet wstępu lub zawarły umowę z CSR „Słowianka” Sp. z o.o..
 8. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na obiekcie.
 9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 10. Dzieciom do lat 5 pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przysługuje wstęp bezpłatny (za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka).
 11. Bilet ulgowy przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych- za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
  • studentom do 26 go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
  • rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury,
  • osobom niepełnosprawnym za okazaniem Karty Wolnego Wstępu Słowianki
 12. Faktury za usługi świadczone przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych (paragon za uiszczoną opłatę oraz paragon rozliczający usługę) w kasie basenowej lub w księgowości w terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
 13. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 14. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
 15. Stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w swym składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co CSR „Słowianka” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem.
 17. Dla dzieci do lat trzech obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych pieluchomajtek dostępnych do kupienia w sklepie sportowym na I piętrze
 18. Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym, a także takim, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.
 19. Na terenie basenu zabrania się:
  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • używać sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
  • wchodzenia na murki okalające baseny,
  • skakania do wody poza wyznaczonymi miejscami,
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą wokół niego,
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • niszczenia wyposażenia,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
 20. Przy korzystaniu z saun oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.
 21. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 22. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia.
 23. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika obiektu. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej w holu głównym.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 26. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.
 27. Zabrania się jakiegokolwiek handlu na terenie obiektu CSR „Słowianka” Sp. z o.o. bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu spółki. W szczególności zabrania się handlu biletami wstępu na obiekty CSR „Słowianka” Sp. z o.o. przez osoby nieupoważnione.
 28. Zasady zachowania się i korzystania z siłowni saun, solariów, zjeżdżalni określają odrębne regulaminy.


Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
„Słowianka” Sp. z o.o.

Jak często odwiedzasz Słowiankę?
Sonda
Facebook