Słowianka Gorzów Wlkp.

REGULAMIN SPORTOWE FERIE 2018

Regulaminy » REGULAMIN SPORTOWE FERIE 2018

Regulamin Sportowych Ferii CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

 

Opiekunowie podczas sportowych ferii dokonają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

§ 1

1.Organizatorem Sportowych Ferii jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej „Słowianką”.

2.W Sportowych Feriach na „Słowiance”- uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6-go do 14-go roku życia, które wyrażają wolę i chęć spędzenia aktywnego wypoczynku  w okresie ferii zimowych i nie posiadają wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych , by w takich zajęciach uczestniczyć. Maksymalna łączna ilość uczestników wynosi 60 osób w każdym z 5-dniowych cykli.

3.Niniejszy regulamin dotyczy zorganizowanych zajęć na obiekcie CSR „Słowianka” w ramach Sportowych ferii na „Słowiance”. Obejmuje zakres obowiązków i praw uczestników, rodziców, opiekunów, a także instruktorów i wychowawców .

4.Regulamin obowiązuje od 08 stycznia 2018 roku.

5.Niniejszy regulamin skierowany jest do :

a)     rodziców uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance”

b)     opiekunów prawnych uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance”

c)     uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance”

d)     wychowawców i kierownictwa Sportowych Ferii na „Słowiance”

e)     instruktorów Sportowych Ferii na „Słowiance”

6.Uczestnictwo w Sportowych Feriach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych następujących czynności:

-zgłoszeniu uczestnictwa dziecka w dziale Marketingu i Organizacji Imprez (pok.116) „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 telefonicznie w celu zapisania dziecka na listę uczestników,
-wniesieniu opłaty za Sportowe Ferie za jeden lub dwa cykle 5-dniowe (zgodnie ze zgłoszeniem),
-czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu w „Słowiance” Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,                                                                                                     - prawidłowym wypełnieniu i czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu w „Słowiance” Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.

7.Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Sortowych Ferii       oraz Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku wydawane są kursantom i ich opiekunom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Dostępne są w kasach basenu i w sekretariacie „Słowianki” albo w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”.

8.Rodzic uczestnika Ferii Zimowych lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać „Słowiance” podpisane w czytelny sposób Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Ferii Zimowych oraz       poprawnie wypełnioną i podpisaną w czytelny sposób Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku najpóźniej w dniu 02 lutego 2018r. Oświadczenie i Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku mogą być składane w dziale Marketingu i Organizacji Imprez ( pok. 116) „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w kasach basenowych w dniach i godzinach pracy obiektu basenowego.

Niedostarczenie wymienionych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem dziecka do udziału w zajęciach.

 

9.W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem Sportowych Ferii, „Słowianka” zorganizuje spotkanie dla rodziców lub opiekunów prawnych uczestników w celu przekazania szczegółowego programu zajęć, udzielenia informacji dotyczących warunków bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu zajęć. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Data i godzina spotkania: 9 lutego 2018 r. o godzinie 15:30 w holu przyziemia przy saunie w budynku basenowym.

 

10.Sportowe Ferie dla dzieci i młodzieży prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00  w dwóch 5- dniowych cyklach.

11.Terminy cyklów:

Cykl I- 12.02.2018 r.- 16.02.2018 r.

Cykl II- 19:02.2018 r. – 23.02.2018 r.

12.Koszt cyklu 5- dniowego wynosi 350,00 zł brutto za jednego uczestnika. Osoby zapisujące dzieci na dwa cykle (10 dni) zobowiązane są zapłacić za każdy z cykli po 350,00 zł brutto czyli łącznie 700,00 zł.

13.Okres sprzedaży Sportowych Ferii: od 8 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.

14.Cena obejmuje:

a)     6 godzin dziennie urozmaiconych zajęć sportowych na obiektach „Słowianki”

b)     Fachową opiekę instruktorów i wychowawców nad uczestnikami

c)     zabawy na lodzie pod opieką animatorów

d)     wypożyczenie łyżew

e)     wypożyczenie kasku ochronnego

f)      naukę pływania pod opieka instruktorów

g)     doskonalenie pływania pod opieką instruktorów

h)     ciepły posiłek przygotowany przez profesjonalną firmę posiadającą niezbędne

           zezwolenia na żywienie zbiorowe. 

i)      grę w kręgle i animacje

j)      ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków  podczas przebywania na obiektach „Słowianki” w czasie trwania Sportowych Ferii.

 

15.Rodzice i opiekunowie uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance” zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zgłoszone cykle w kasach „Słowianki” gotówką lub kartą płatniczą bądź przelewem na nr konta  BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU 08 8372 0008 0200 6743 2001 0006 z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka „Ferie – „data uczestniczenia  w zajęciach od do”                                         

16.Wszyscy Rodzice bądź opiekunowie prawni uczestników Sportowych Ferii zobowiązani są dostarczyć do działu Marketingu i Organizacji Imprez (pok.116) „Słowianki” potwierdzenie uiszczenia opłaty za wykupione cykle w terminie określonym w pkt.13 § 1 . Potwierdzenie otrzymuje każdy, kto dokonuje opłaty w kasie „Słowianki”.

17.W przypadku dokonania przelewu za Sportowe Ferie, potwierdzenie dokonania wpłaty generowane jest automatycznie przez dział księgowości „Słowianki”. Paragon fiskalny można odebrać w ciągu 1 dnia po dokonaniu transakcji w dziale księgowości „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Brak paragonu uniemożliwi otrzymanie faktury za wykupioną usługę.

18.Uczestnikami Sportowych Ferii na „Słowiance” podczas zajęć na lodowisku oraz  basenie opiekują się instruktorzy posiadający niezbędne kwalifikacje.

19.Uczestnikami Sportowych Ferii na „Słowiance” podczas zajęć dodatkowych, a także posiłku, opiekują się wychowawcy oraz instruktorzy, którzy poza zajęciami sportowymi pełnią rolę opiekunów grupy.

20.„Słowianka” zapewnia na czas trwania zorganizowanych zajęć opiekę instruktorów i wychowawców .

21.Program Sportowych Ferii obejmuje 10 dni - łącznie 60 godzin zegarowych (2 cykle 5-dniowe po 30 godzin) urozmaiconych zajęć sportowych, w tym:

a)     gry i zabawy na lodowisku

b)     elementy nauki i doskonalenia pływania

c)     gry i zabawy zespołowe

d)     zabawę i rekreację w wodzie

e)     zabawy i animacje tematyczne

f)      grę w kręgle

Program zajęć dostępny jest w “Słowiance” lub na stronie internetowej www.slowianka.pl .

22.Uczestnicy podzieleni są na grupy, podczas następujących zajęć :

a)     gry i zabawy na lodowisku dla uczących się jeździć na łyżwach - do 30 osób

b)     gry i zabawy na lodowisku dla doskonalących jazdę na łyżwach - do 30 osób

c)     nauka pływania - do 15 osób

d)     doskonalenie pływania - do 15 osób

23.Wszyscy uczestnicy Sportowych Ferii „Słowianki” zobowiązani są do przestrzegania ogólnego Regulaminu Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. i Regulaminu Lodowiska.

24.Wszyscy uczestnicy zgodnie z Regulaminem Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. zobowiązani są do posiadania stosownych strojów kąpielowych. Dziewczynki - przylegający do ciała strój jedno bądź dwu częściowy, chłopcy - kąpielówki przylegające do ciała.

25.Uczestnicy Sportowych Ferii „Słowianki” mają prawo do nieodpłatnego wypożyczenia łyżew oraz kasku ochronnego podczas  zajęć na lodowisku. W sytuacji jeśli uczestnik posiada własne łyżwy i kask , koszt wypożyczenia nie jest zwracany.

26.„Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji Sportowych Ferii na co najmniej 3 dni przed terminem ich rozpoczęciaw przypadku niewystarczającej ilości uczestników (zapisanych i opłaconych).

 

§ 2

1.W trosce o bezpieczeństwo, dzieci przebywające na lodowisku mają obowiązek noszenia kasku chroniącego głowę. Kaski zapewnia „Słowianka” przed każdorazowym wejściem na lodowisko.

2.Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przekazania numerów telefonów niezbędnych do nawiązania kontaktu podczas trwania Sportowych Ferii na „Słowiance”

3.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach zorganizowanych z różnych przyczyn w tym także losowych nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

4.„Słowianka” dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionej usługi w trakcie jej trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą i nauką pływania, zajęciami na lodowisku czy pojedyncze nieobecności.

5.Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance” wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem: wychowawców, kierownika ferii, instruktorów) oraz innymi stałymi kosztami obsługi Sportowych Ferii (np. rezerwacja posiłków, zajęć płatnych – animacji tematycznych czy gry w kręgle), ponoszonymi przez „Słowiankę”, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana.

6.W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Określona w pkt. 7 §2 kwota zwrotu precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 5 §2, jak i wartość wykorzystanych zajęć.

7.„Słowianka” nie zwraca pieniędzy za wykorzystany w całości lub części przez uczestnika dzień pobytu na Sportowych Feriach. Zwrot przysługuje jedynie w drodze rezygnacji zgodnie z pkt. 4 §2 i w przypadku nieobecności na zajęciach w danym dniu. Wysokość zwracanych środków wynosi 50,00 zł za każdy jeden niewykorzystany dzień. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez „Słowiankę” i nie jest zwracana Klientowi.

8.Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki”.

9.W celu realizacji rezygnacji ze Sportowych Ferii na Słowiance Klient jest zobowiązany do:
a) złożenia w sekretariacie „Słowianki” pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zajęć w trakcie trwania cyklu lub do 21 dni po zakończeniu drugiego cyklu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,
b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego cyklu dotyczy rezygnacja (termin trwania), wysokości zapłaconej kwoty za cykl ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez „Słowiankę” sposobu rozliczenia zwrotu.

10.Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane rodzicowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika w trzech formach:
a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie „Słowianki” w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia)

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
c) pieniężnej, w kasie głównej „Słowianki” czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego.

11.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć dzieci o obowiązku przebywania na obiektach sportowych „Słowianki” wyłącznie pod opieką instruktorów, bez możliwości samodzielnego oddalania się z kompleksu.

12.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są odbierać dziecko z zorganizowanych zajęć najpóźniej do godziny 15.00. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie, Organizator nałoży na rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

13.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pozostawić u kierownika Sportowych Ferii na „Słowiance” pisemne zezwolenie, jeżeli wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu swojego dziecka.

§ 3

1.Uczestnicy Sportowych Ferii mają prawo do:

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas ferii,
 • korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w „Słowiance” o ile zostały ujęte w programie ferii,

2.Uczestnicy sportowych ferii maja obowiązek:

 • przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Sportowych Feriach,
 • przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów „Słowianki”,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych uczestników,
 • trzymać się blisko grupy i opiekunów,
 • słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekunów,
 • szanować cudzą i osobistą własność,
 • doceniać i szanować pracę innych.

3.Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 •  za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie „Słowianki” lub podczas   wycieczek odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni,
 • zabrania się wchodzenia do wody podczas nieobecności osoby prowadzącej zajęcia w wodzie,
 • przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków,
 • uczestnicy zorganizowanych zajęć wchodzą i wychodzą z wody w określonym czasie,
 • wychodzenie z wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz opiekuna jest zabronione,
 • w przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów głowy i innych dolegliwości uczestnik, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora zajęć,

 

§ 4

1.Prawa i obowiązki instruktorów:

 • instruktor/ wychowawca prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników Sportowych Ferii od momentu sprawdzenia obecności do zbiórki kończącej zajęcia,
 • instruktor/ wychowawca ma prawo wydawać polecenia uczestnikom Sportowych Ferii na „Słowiance” niezbędne do przeprowadzenia zajęć, gier, zabaw
 • instruktor/ wychowawca ma prawo skarcić słownie uczestnika, który łamie regulamin bądź naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczestników Sportowych Ferii na „Słowiance”.
 • instruktor/ wychowawca nie może naruszać godności osobistej uczestnika, narażać go na nieprzyjemności wynikające z tytułu wyznania religijnego, poglądów osobistych, politycznych bądź narodowościowych.
 • instruktor/ wychowawca ma prawo zwrócić się do Kierownika Sportowych Ferii oraz Zarządu CSR „Słowianka” z wnioskiem o dyscyplinarne wydalenie uczestnika zajęć zorganizowanych bez zwrotu kosztów, w sytuacji rażącego, naumyślnego łamania regulaminu, narażania siebie i innych uczestników na niebezpieczeństwo, a także nagminne niestosowanie się do poleceń wychowawców i instruktorów. 
 • instruktor/ wychowawca oraz kierownik pływalni nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni oraz za straty materialne i uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać u kierownictwa  CSR „Słowianka”.

 

                                                                                       Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

 

 

 

Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Sportowych Ferii CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Sportowych Ferii CSR „Słowianka” Sp. z o.o. i akceptuję jego zapisy.

 

…………………………………………………………..                                                   (data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika ferii)  

Tel. kontaktowy…….……………………………………

                                                                                        

Imię i nazwisko uczestnika ferii:

………………………………………………………….

 

Facebook