+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

REGULAMIN SZKOŁY JAZDY NA ŁYŻWACH

 1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo kursantów w kursie możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez opiekunów prawnych następujących czynności:
  – opłaceniu kursu (wykupieniu karnetu w ilości 10  szt),
  – czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora Oświadczeń dotyczących zajęć nauki jazdy na łyżwach,

– przekazaniu  instruktorowi przed  każdym  wejściem na  zajęcia   karnetu na naukę jazdy na łyżwach .

 1. Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Jazdy na łyżwach   wydawane są opiekunom przy  zakupie karnetu, dodatkowo dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora, kasach lodowiska Organizatora albo w formie elektronicznej do wydruku na stronie slowianka.pl w panelu „formularze”.
 2. Kursant lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Nauki Jazdy na Łyżwach najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora – w dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi  W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce instruktora – opiekuna grupy.
 3. Każdy użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 4. Zapłata za kurs nauki jazdy na łyżwach ma formułę zakupu 10 szt karnetów po 1  karnecie na zajęcie, które mają charakter czasowy i ważne są w określonym przez Organizatora terminie wyłącznie na określone w Regulaminie usługi.
 5. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na lodowisku Organizatora. W razie nie odbycia się zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych w jakich się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego na kasie lodowiska oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.
 6. W przypadku zawieszenia/odwołania zajęć z powodu epidemii, każdorazowo Organizator podejmie decyzję co do sposobu realizacji lub rekompensaty nieodbytych zajęć.
 7. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany nauką jazdy na łyżwach czy pojedyncze nieobecności.
 8. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia jazdy na łyżwach wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 9. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 12 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 10, jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 10. . Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji.

Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 15:

– do 3 zajęć:

0 zł

– od 4 do 6 zajęć:

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć
10 zajęć x 55 %

– od 6 do 8 zajęć:

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć
10 zajęć x 65 %

 1. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej rezygnacji i po spełnieniu niżej opisanych warunków, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punktach: 9 i 15 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

 1. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.
 2. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do :
 3. a) złożenia w Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,
 4. b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego kursu dotyczy rezygnacja (termin trwania kursu), wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć, zwrotu nie wykorzystanych karnetów oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.
 5. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:
 6. a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług lodowiska lub basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia) czy karnet kursu nauki pływania w kolejnym najbliższym terminie (pod warunkiem jego  wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków),
 7. b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
 8. c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego,
 9. Kurs obejmuje 10 godzin zajęć z instruktorem na specjalnie wyznaczonej powierzchni tafli lodowiska. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w soboty i niedziele.
 10. Minimalna ilość osób w grupie na kur nauki i doskonalenia jazdu to 15 uczestników zajęć, na kurs hokeja 10 osób. Jeśli po rozpoczęciu kursu nie zgłosi się minimalna ilość osób, kurs zostaje odwołany. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów mogą ulec zmianie w zależności od imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
 11. Czas zajęć przeznaczony dla uczestnika kursu to 45 minut zajęć z instruktorem plus 15 minut jazdy indywidualnej pod nadzorem instruktora.
 12. W przypadku małych dzieci w wieku od 5 – 10 lat rodzic lub opiekun prawny wchodzi do szatni w celu przebrania dziecka. Rodzic może przebywać w obiekcie lodowiska bez możliwości wejścia na taflę.
 13. Wszyscy uczestnicy kursu mają obowiązek posiadać kaski ochronne głowy – możliwość bezpłatnego wypożyczenia w kasie lodowiska „Słowianki”. Ilość i rozmiar kasków ograniczona.
 14. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu opuszczenia tafli, które jednoznaczne jest z zakończeniem zajęć z instruktorem.
 15. Wchodzenie na taflę lodowiska podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.
 16. Organizator zajęć nie odpowiada za :

      –   przedmioty pozostawione w szatni,

      –   za straty materialne, uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

 1. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Lodowiska, z Regulaminem Lodowiska w okresie epidemii Covid-19, Regulaminem Szkoły Nauku Jazdy na Łyżwach oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi regulaminami, a także do przestrzegania tych regulaminów.
 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Lodowiska lub w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątki w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. Reklamacje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 listopada 2021r. i równocześnie uchyla Regulamin Szkoły jazdy na łyżwach Słowianki zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 73/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

 

 

 

 

Oświadczenia dotyczące zajęć  Szkoły Jazdy na Łyżwach  

Imię i nazwisko uczestnika zajęć (dziecka)……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć……………………………………………………….

Numer telefonu do kontaktu………………………………………………………………..

Adres e-mail do kontaktu………………………………………………………………..

 

Ja, niżej podpisana/ny jako uczestnik/ rodzic uczestnika/ opiekun prawny uczestnika zajęć Szkoły Jazdy na Łyżwach oświadczam, że:

 

1/  zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Szkoły Jazdy na Łyżwach  i akceptuję jego zapisy.

2/ mój stan zdrowia/stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań́ lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.

3/ jeżeli przeciwwskazania do udziału przeze mnie/przez moje dziecko w zajęciach ujawnią się podczas trwania kursu, wówczas ponoszę osobistą odpowiedzialność z tego tytułu.

4/ według mojej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu/ moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.

5/ jestem zdrowa/wy/ moje dziecko jest zdrowe i nie mam/moje dziecko nie ma objawów infekcji oraz żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6/ nie zamieszkiwałam/em/ moje dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałam/em/ moje dziecko nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem każdych zajęć.

7/ zostałam/em przygotowana i pouczona/ moje dziecko zostało przygotowane i pouczone do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa m.in. związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m), noszenia maseczki ochronnej na twarzy oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

8/ zaopatrzę siebie/ zaopatrzę moje dziecko w indywidualną maseczkę zasłaniającą nos i usta podczas pobytu na terenie obiektu lodowiska

9/ w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty mojego udziału w zajęciach/udziału w zajęciach mojego dziecka wystąpią u mnie/u mojego dziecka objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora i instruktora – opiekuna grupy. 

 

 

.………………………………………………………………………….

(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

              Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992720727, KRS: 0000051160, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: iod@slowianka.pl
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie nauki jazdy na łyżwach w tym kierowania treści informacyjnych dotyczących zajęć, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników zajęć – Szkoły Jazdy na Łyżwach, jak również zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym w celu zapewnienia szybkiego kontaktu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników kursu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym promocji i reklamy dotyczącej działalności Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przedstawienia oferty usług Administratora na podstawie wyrażonej zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • promocyjnym w materiałach stanowiących relację z zajęć nauki jazdy na łyżwach na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu i uczestnictwa w zajęciach nauki Szkoły Jazdy na Łyżwach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty handlowej jest dobrowolne i jej brak nie wpłynie na realizację umowy o świadczenie usług w zakresie nauki jazd na łyżwach.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowej, techniczno-informatycznym, windykacyjnej, ochroniarskiej, jak również odpowiednim służbom sanitarnym czy portalom społecznościowym.
 3. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, z uwagi na fakt przekazania danych do Facebook Ireland Limited, dane mogą być przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane:
 • przez okres 3 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub upływu terminu ich przedawnienia; w przypadku nienawiązania współpracy dane osobowe będą niezwłocznie usuwane.
 • przez okres przewidziany na potrzeby działalności promocyjno-marketingowo-reklamowych Administratora lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody udzielonej w tym celu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem
 2. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

*  Zaznaczenie poniższych zgód nie jest obowiązkowe

 

 1. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

□    Wyrażam zgodę           □  Nie wyrażam zgody

 

na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie i przetwarzanie, w tym  rozpowszechnianie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku zarejestrowanego podczas realizacji zajęć Szkoły Nauki Jazdy na Łyżwach w celach promocyjnych związanych z prowadzoną przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., działalnością i jego publikację na stronie internetowej Spółki oraz profilach w mediach społecznościowych, w tym Facebook. Zgoda dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera i sieci, obrotu, publicznego udostępniania ( w tym w sieci Internet), rozpowszechniania, wyświetlania, zamieszczania w materiałach reklamowych. Przetwarzany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Oświadczam, że rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w powyższym zakresie nie narusza moich/mojego dziecka dóbr osobistych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis)

 

 1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej

 

□    Wyrażam zgodę           □  Nie wyrażam zgody

 

na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis)