Słowianka Gorzów Wlkp.

Regulamin Szkoły Pływania Słowianka

Regulaminy » Regulamin Szkoły Pływania Słowianka

1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Słowianki jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.

2. Uczestnictwo kursantów w kursie możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez nich lub przez ich opiekunów prawnych następujących czynności:
- opłaceniu kursu (wykupieniu karnetu),
- czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, - czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora Oświadczenia potwierdzającego, że nie istnieją wobec kursanta żadne przeciwwskazania lekarskie do udziału w zajęciach, a jeżeli takowe przeciwwskazania ujawnią się podczas trwania kursu, wówczas odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na uczestniku lub jego opiekunie prawnym, - okazywaniu w kasie ważnego karnetu Szkoły Pływania Słowianki przed wejściem na każde zajęcia w celu rozliczenia wartości każdej z lekcji.

3. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Szkoły Pływania Słowianki oraz Oświadczenie potwierdzające, że nie istnieją wobec kursanta żadne przeciwwskazania lekarskie do udziału w zajęciach wydawane są kursantom i ich opiekunom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, dodatkowo dostępne są w kasach basenu Organizatora lub u Kierownika Szkoły Pływania Słowianki albo w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”.

4. Kursant lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób: Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Szkoły Pływania Słowianki oraz Oświadczenie potwierdzające, że nie istnieją wobec kursanta żadne przeciwwskazania lekarskie do udziału w zajęciach, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w pok. nr 116 w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w kasach basenowych w dniach i godzinach pracy obiektu basenowego. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce instruktora – opiekuna grupy do jakiej zakwalifikowano uczestnika kursu lub na ręce Kierownika Szkoły Pływania Słowianki.

5. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem
się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

6. Zapłata za kurs nauki pływania ma formułę zakupu karnetu, który ma charakter czasowy i ważny jest w określonym przez Organizatora terminie.

7. Przy zakupie karnetu Organizator pobiera kaucję w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie oddania karnetu pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje dalsze jego użytkowanie. Jakość zwracanego karnetu i możliwość jego ponownego użytkowania ocenia Organizator przy pomocy posiadanych urządzeń służących obsłudze karnetów. W przypadku gdy ocena Organizatora stwierdza, że karnet nie nadaje się do ponownego użycia, kaucja nie jest zwracana. W przypadku zgubienia karnetu przez kursanta, Organizator wystawia duplikat karnetu na podstawie pisemnego wniosku kursanta lub jego opiekuna prawnego oraz po opłaceniu przez uczestnika kursu kwoty 15,00 złotych.

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora. W razie nie odbycia się zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych w jakich się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego na kasach basenowych oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.

9. Przy zakupie kursu, karnet zasilany jest wartością całego kursu, która każdorazowo przy wejściu na kolejne zajęcia jest pomniejszana o jednostkową wartość tych zajęć.

10. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany z wodą i nauką pływania czy pojedyncze nieobecności.

11. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia pływania wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu kursu, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.

12. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 12 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 10, jak i wartość wykorzystanych zajęć.

13. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji:

 

 

Kurs 20 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 20-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 5 zajęć

   0 zł

od 6 do 9 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć  
20 zajęć x 50%

od 10 do 14 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć  
20 zajęć x 55 %

od 15 do 18 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć  

20 zajęć x 65 %

Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 3 zajęć

   0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć  
10 zajęć x 55 %

od 6 do 8 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć  
10 zajęć x 65 %

 

14. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej rezygnacji i po spełnieniu niżej opisanych warunków, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:
- zgłosić rezygnację ustnie (telefonicznie) kierownikowi Szkoły Pływania Słowianki lub instruktorowi w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć,
- złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punktach: 9 i 15 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.
Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.
15. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do pok. nr 116 w siedzibie Organizatora.
16. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do :
a) złożenia w pok. nr 116 w siedzibie Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,
b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego kursu dotyczy rezygnacja (termin trwania kursu), wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.
17. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:
a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia) czy karnet kursu nauki pływania w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem jego wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków,
b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

18. Kurs dla osób w wieku powyżej 4 lat (dzieci, młodzież, dorośli) obejmuje 20 zajęć w grupie, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Kurs dla dzieci od 3 do 4 roku życia obejmuje 10 zajęć w grupie i zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
Ilość osób przypadających na 1 instruktora może wynosić maksymalnie 15 osób.
19. Czas trwania zajęć dla osób w wieku powyżej 4 lat wynosi 45min, z wyjątkiem pierwszych zajęć podczas których lekcja może trwać 30 minut. Czas trwania zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat wynosi minimum 30 minut. Czas zajęć w wodzie może ulec zmianie w zależności od możliwości fizycznych uczestników oraz natężenia lub poziomu trudności zajęć.
20. Czas basenowy przeznaczony dla uczestnika kursu to 75 minut. W przypadku przekroczenia czasu 75 minut, istnieje możliwość wyczerpania środków na karnecie przed zakończeniem kursu. W przypadku wcześniejszego wykorzystania środków na karnecie Szkoły Nauki Pływania Słowianki i chęci dokończenia kursu należy uiścić opłatę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną za kurs, a wartością pozostałych na karnecie środków. W celu uzyskania informacji o brakującej należnej kwocie należy zwrócić się do pracowników kas basenowych lub kasjera głównego w obiekcie Organizatora.

21. Dzieciom w wieku od 3 do 4 lat podczas zajęć może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny. W tym przypadku, uczestnictwo rodzica lub opiekuna jest bezpłatne i polega na wspieraniu i motywowaniu dziecka poprzez swoją obecność, pomoc dziecku w wodzie o ile instruktor zgłosi taką konieczność jednakże bez ingerowania w przebieg zajęć, którymi zarządza instruktor. Podczas pobytu na niecce basenowej towarzyszącego rodzica lub opiekuna prawnego obowiązuje Regulamin Pływalni CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

22. W przypadku dzieci starszych i gdy tego wymaga sytuacja, rodzic lub opiekun prawny mają możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka, korzystając za specjalnej wejściówki 20 minutowej w ramach wykupionego kursu. Po przekroczeniu tego czasu obowiązują dopłaty zgodne z aktualnym cennikiem CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

23. Niezależnie od wymienionych w punkcie 16 i 17 możliwości, rodzic lub opiekun prawny może korzystać z usług basenowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o. pod warunkiem wykupienia ważnego biletu na te usługi.

24. Dzieci w wieku 3 lat, jeżeli istnieje taka konieczność, zobowiązane są do noszenia podczas zajęć w wodzie specjalnych pieluch do pływania.

25. Instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment zbiórki do sprawdzenia obecności uczestników, a za moment zakończenia – zbiórkę kończącą zajęcia.

26. Uczestnicy kursu dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.

27. Wchodzenie do wody podczas nieobecności opiekuna prowadzącego zajęcia jest zabronione, dodatkowo kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

28. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków.

29. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Pływalni oraz Regulaminem Szkoły Pływania Słowianki, a także do przestrzegania tych regulaminów.

30. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Szkoły Pływania Słowianki lub w pok. nr 116 w siedzibie Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym w godzinach od 7:30 do 15:30.

31. Reklamacje należy składać w pok. nr 116 w siedzibie Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.

32. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017 i uchyla regulamin wprowadzony uchwałą 53/2016 z dnia 23.11.2016.

 

 PLIK DO POBRANIA

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook