+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Aqua Aerobic

 • 1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Aerobik zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkich biorących udział w zajęciach odbywających się na basenie CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.
  2. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zasad.
  3. Zajęcia trwają 45 minut (aktywnych ćwiczeń́ w wodzie), natomiast każde wejście do strefy płatnej obejmuje 75 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu w strefie płatnej zobowiązuje uczestnika do uiszczenia dopłaty naliczanej za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika kompleksu basenów.
  4. Zajęcia aqua aerobik odbywają się 3 razy w tygodniu według następującego harmonogramu:
  Dzień Godzina Prowadząca
  Poniedziałek 18:30 -19:15 Beata
  Środa 18:30 -19:15 Beata
  Piątek 18:30-19:15 Beata

   

  • 2

  Warunki uczestnictwa w zajęciach i płatności

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet na zajęcia aqua aerobik lub jednorazowy bilet wstępu na zajęcia gotówką (w tym opłacaną kartą płatniczą).
  2. CSR „Słowianka” Sp. z o.o. dopuszcza do sprzedaży 2 rodzaje  karnetów aqua  aerobik: na 8 zajęć lub na 4 zajęcia, a także bilety na pojedyncze zajęcia. Karnet jest dokumentem na okaziciela i jest ważny przez 4 tygodnie od dnia zakupu.
  3. Karnet na 8 zajęć daje możliwość wejścia na łącznie 8 zajęć aqua aerobiku (2 zajęcia w tygodniu zgodnie z harmonogramem określonym w § 1pkt 4).
  4. Karnet na 4 zajęcia daje możliwość wejścia na łącznie 4 zajęcia aqua aerobiku (1 lub 2 zajęcia w tygodniu zgodnie z harmonogramem określonym w § 1pkt 4).
  5. Bilet na pojedyncze wejście jest sprzedawany w dniu zajęć tuż przed ich rozpoczęciem – moment sprzedaży biletu uruchamia naliczanie 75-minutowego czasu. Bilet taki nie może być wykorzystany w innym dniu oraz innym czasie.
  6. Opłatę za karnet lub jednorazowy bilet wstępu należy uiścić w kasach obiektu basenowego CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
  7. Zakup karnetu wiąże się z obowiązkową wpłatą kaucji w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie jego oddania, pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje jego dalsze użytkowanie.
  8. Formuła zakupu karnetu na zajęcia Aqua – aerobik ma charakter czasowy, tzn. że karnet ważny jest w określonym przez Organizatora terminie wyłącznie na określone w Regulaminie Zajęć Aqua-Aerobik Słowianki usługi. Wykupiony karnet nie jest tzw. karnetem przedpłaconym i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych na nim środków lub wymiany posiadanych tam środków na inne usługi po upłynięciu terminu ważności karnetu.
  9. Przy zakupie karnetu na 8 zajęć uczestnicy zajęć aqua aerobik deklarują swoje uczestnictwo w grupie pierwszej lub drugiej i tym samym zostają zapisani przez pracownika kasy CSR „Słowianka” Sp. z o.o. na odpowiednią listę. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu.
  10. Przy zakupie karnetu na 4 zajęcia uczestnicy zajęć aqua aerobik deklarują na stałe jeden dzień tygodnia (poniedziałek, środę lub piątek ) oraz jedną porę (godzinę 17:30 lub 18:30) wówczas przychodzą na zajęcia 1 raz w tygodniu. Opcjonalnie istnieje możliwość zapisu na zajęcia 2 lub 3 razy w tygodniu, wówczas wartość karnetu zostanie wyczerpana wcześniej.
  11. Uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia w zadeklarowanych przez siebie dniach i godzinach.
  12. Przestrzeganie zasad określonych w punktach 7-9 ma na celu zapewnienie dla organizatora zajęć monitoringu minimalnej i maksymalnej ilości uczestników na danych zajęciach.
  13. Maksymalna ilość uczestników na jednych zajęciach wynosi 20 osób. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet i zostały zapisane na odpowiednią listę uczestników zajęć. Uczestnicy z karnetami mają obowiązek wcześniejszego stawienia się w kasach, żeby wejść na zajęcia w pierwszej kolejności – do 10 minut przed zajęciami.
  14. Każdy Klient przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi na obiekcie basenowym innymi regulaminami, w szczególności z Regulaminem pływalni w okresie epidemii Covid-19 oraz przestrzegać wszelkich wytycznych w nich zapisanych. Na potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Klienci składają pisemne oświadczenie według wzoru, a także w celu zmniejszenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii – pisemne oświadczenie dotyczące Covid-19. Regulamin i Oświadczenia są dostępne na kasach oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Po wypełnieniu, oświadczenia należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta.
  15. Uczestnicy zajęć po opłaceniu poszczególnych zajęć z wykorzystaniem karnetu, karty czy wniesieniu opłaty gotówkowej, otrzymują od kasjera CSR „Słowianka” sp. z o.o. kartę aqua aerobik potwierdzającą zakup usługi i upoważniającą do udziału w zajęciach. Każdy uczestnik ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć przekazać kartę aqua aerobik dla instruktora prowadzącego zajęcia. Instruktor, po otrzymaniu od uczestników kart aqua aerobik a przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek weryfikacji ilości uczestników na zajęciach z ilością przekazanych kart upoważniających do uczestnictwa w zajęciach. Wszelkie niezgodności instruktor wyjaśnia z uczestnikami na bieżąco.
  16. Uczestnik pierwszych zajęć ( o godzinie 17:30) nie może co do zasady pozostać na kolejnych zajęciach ( o godzinie 18:30), chyba, że uzyska zgodę instruktora monitorującego ilość uczestników podczas zajęć przed kolejnymi zajęciami i ureguluje w kasie opłatę za kolejne zajęcia karnetem lub gotówką, a następnie przekaże instruktorowi otrzymaną w kasach kartę aqua aerobik przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
  17. W przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn losowych na zajęciach w danym dniu i o danej godzinie (zadeklarowanej i wpisanej na listę) nie przysługuje zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystania karnetu ani przedłużenie jego ważności z zastrzeżeniem pkt. 17 niniejszego paragrafu.
  18. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z powodu remontów, przerw technologicznych, niedyspozycji instruktora czy z innych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z zajęć́ aqua aerobiku, organizator zajęć przekazuje uczestnikom, którzy wykupili karnet, jednorazowy bilet „Aqua Aerobik – bilet zastępczy” do wykorzystania w ciągu następnych 6 tygodni. W takim wypadku uczestnik w pierwszej kolejności wykorzystuje wszystkie zajęcia na karnecie, a po ściągnięciu z karnetu całej wartości oraz po wygaśnięciu jego ważności, uczestnik ma prawo do wejścia na zajęcia z wykorzystaniem „biletu zastępczego”. Po użyciu biletu zastępczego uczestnik może zakupić nowy karnet lub doładować karnet na kolejne 4 zajęcia lub 8 zajęć i na okres kolejnych 4 tygodni.
  19. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionego karnetu w trakcie jego ważności wyłącznie z   ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą czy pojedyncze nieobecności.
  20. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników zajęć aqua aerobik wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem instruktorów, pracą koordynatora zajęć itp.) oraz innymi stałymi kosztami obsługi zajęć (np. rezerwacja powierzchni basenowej, zakup i konserwacja sprzętu i nagłośnienia itp.), ponoszonymi przez organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana.
  21. W przypadku zasadnej rezygnacji z wykupionego karnetu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w zajęciach i kosztów rezygnacji z nich. Określona w pkt. 21 kwota zwrotu precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami organizatora opisanymi w punkcie 19,  jak i wartość wykorzystanych zajęć.
  22. Wysokość zwracanych środków wynosi 16,00 zł za każde niewykorzystane zajęcia. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez organizatora i nie jest zwracana Klientowi.
  23. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki”.
  24. W celu realizacji rezygnacji z karnetu zajęć aqua aerobik uczestnik jest zobowiązany do:
   a) złożenia w Punkcie Obsługi Klienta organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z karnetu w  ciągu maksymalnie 90 dni od daty jego zakupu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,
   b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, jakiego numeru karnetu dotyczy rezygnacja, wysokości zapłaconej kwoty ( należy załączyć kopię paragonu), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez organizatora sposobu rozliczenia zwrotu.
  25. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane uczestnikowi w trzech formach:
   a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia)  b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
  26. Uczestnicy zajęć́ zobowiązani są do przyjścia na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się̨ do zajęć́ z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt. 10.
  27. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność́ pływania.
  28. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiadają ratownicy pełniący dyżur na pływalni.
  29. Uczestnik zajęć́ biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań́ lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.
  30. Osoby posiadające przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinny KAŻDORAZOWO skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach z instruktorem.
  31. Instruktor prowadzący zajęcia i CSR „Słowianka” sp. z o.o. nie odpowiadają za szkody i ewentualne urazy, wynikające z niedostosowania się̨ do warunków Regulaminu Zajęć́ Aqua Aerobiku.
  32. Kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań oraz podpisaniu oświadczenia, że w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność.
  33. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
     • 3

     Zasady bezpieczeństwa i higieny

     1. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
     2. Osoby, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany nie mogą uczestniczyć w zajęciach Aqua Aerobiku.
     3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.
     4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.
     • 4

     Postanowienia końcowe

     1. CSR „Słowianka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przy czym zmiany w planie zajęć ( grup, dni, godzin) oraz zmiany cen nie wymagają wdrożenia poprzez nowy regulamin.
     2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową lub sms.
     3. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta CSR „Słowianka” sp. z o.o., znajdującym się w holu głównym basenu i czynnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątek – w godzinach od 9:00 do 17:00.
     4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” sp. z o.o.
     5. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
      niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
     6. Uczestnictwo w zajęciach aqua aerobik możliwe jest wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu i czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u organizatora „Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem Zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” Sp. z o.o.” oraz „Oświadczenia uczestnika zajęć aqua-aerobik o stanie zdrowia”.