+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Aqua Aerobic

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zajęć Aqua Aerobik, zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkich biorących udział w zajęciach odbywających się na basenie CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.

 1. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zasad.

 • 2

Warunki uczestnictwa w zajęciach i płatności

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet na zajęcia Aqua Aerobik lub jednorazowy bilet wstępu na zajęcia opłacony gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Warunkiem uruchomienia zajęć jest utworzenie minimum 15-osobowej grupy.
 3. Zakup karnetu jest jednoznaczny z zapisaniem się na zajęcia odbywające się w cyklach raz lub dwa razy w tygodniu, według harmonogramu umieszczonego na stronie slowianka.pl.
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się według harmonogramu umieszczonego na stronie slowianka.pl O utworzeniu każdej z grup, a tym samym o uruchomieniu sprzedaży karnetów na kolejny cykl Klienci są informowani za pośrednictwem strony slowianka.pl oraz Facebooka, niezwłocznie po zebraniu zapisów od minimum 15 osób w każdej grupie. Jeśli nie zostanie utworzona grupa, wówczas ta informacja zostanie przekazana za pośrednictwem strony slowianka.pl oraz Facebooka. W takiej sytuacji sprzedaż karnetów nie zostanie uruchomiona.
 5. Opłatę za karnet lub jednorazowy bilet wstępu należy uiścić w kasach obiektu basenowego CSR „Słowianka” sp. z o.o.
 6. Opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi po jego wykorzystaniu (karnet pozostaje własnością Klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie innych usług. W przypadku zgubienia karnetu przez Klienta Organizator wystawia duplikat karnetu lub nowy karnet po opłaceniu kwoty 20,00 złotych.
 7. Formuła zakupu karnetu na zajęcia Aqua Aerobik ma charakter czasowy, oznacza to, że karnet ważny jest w określonym przez Organizatora terminie. Upoważnia do korzystania z usług określonych w Regulaminie zajęć Aqua Aerobik oraz dokładnie na terminy zajęć wynikające z harmonogramu. Wykupiony karnet nie jest tzw. karnetem przedpłaconym i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych na nim środków lub wymiany posiadanych tam środków na inne usługi po upłynięciu terminu ważności karnetu lub w czasie trwania ważności karnetu.
 8. Zajęcia trwają 45 minut (aktywnych ćwiczeń́ w wodzie), natomiast każde wejście do strefy płatnej obejmuje 75 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu w strefie płatnej zobowiązuje uczestnika do uiszczenia dopłaty naliczanej za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika kompleksu basenów.
 9. Uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia w zadeklarowanych przez siebie dniach i godzinach.
 10. Maksymalna liczba uczestników na jednych zajęciach wynosi 22 osoby. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet i zostały zapisane na odpowiednią listę uczestników zajęć. Jednorazowe bilety na zajęcia sprzedawane są na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekracza 22 osoby.
 11. Każdy Klient przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i podpisać Regulamin wraz załączonymi oświadczeniami. Wypełnione oświadczenia należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta.
 12. Uczestnicy po opłaceniu zajęć otrzymują od kasjera CSR „Słowianka” kartę potwierdzającą zakup usługi i upoważniającą do udziału w zajęciach. Każdy uczestnik ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć przekazać kartę instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z przyczyn losowych nie przysługuje mu zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystania karnetu ani przedłużenie jego ważności.
 14. Każdorazowo w przypadku odwołania zajęć przez Organizatora z powodu remontów, przerw technologicznych, niedyspozycji instruktora czy z innych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z zajęć Aqua Aerobiku, Organizator przekazuje uczestnikom posiadającym karnety, jednorazowy bilet „Aqua Aerobik” upoważniający do zakupu kolejnego karnetu, którego cena będzie pomniejszona o wartość jednych  zajęć lub zwraca środki.
 15. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionej usługi wyłącznie z ważnych  i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą czy pojedyncze nieobecności.
 16. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników zajęć Aqua Aerobik wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem instruktorów, pracą koordynatora zajęć itp.) oraz innymi stałymi kosztami obsługi zajęć (np. rezerwacja powierzchni basenowej, zakup i konserwacja sprzętu i nagłośnienia itp.), ponoszonymi przez organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana a rezygnacja z kursu bez powodu lub nawet z ważny powodów będzie wiązała się z poniesieniem kosztów na zasadach opisanych w Regulaminie.
 17. W przypadku zasadnej rezygnacji z wykupionej usługi z ważnych i trwałych powodów, kwota zwrotu środków określona jest w pkt. 18, który precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 16,  jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 18. Wysokość zwracanych środków wynosi 50 % za każde niewykorzystane zajęcia. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez Organizatora i nie jest zwracana Klientowi.
 19. Warunkiem uzyskania zwrotu środków za opłaconą usługę jest złożenie w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z usługi maksymalnie w ciągu

30 dni od daty zakończenia cyklu wykupionych zajęć wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego), przyczyn rezygnacji, wysokości zapłaconej kwoty ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia zwrotu.

 1. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki” lub Punktu Obsługi Klienta.
 2. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane uczestnikowi w trzech formach:
  a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen,
 3. b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
  c) gotówkowej w kasie głównej Organizatora (pokój 116) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność́ pływania.
 5. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiadają ratownicy pełniący dyżur na pływalni.
 6. Uczestnik biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich, jego opiekun prawny, deklaruje, że stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i nie istnieją przeciwwskazania lekarskie do brania przez niego czynnego udziału w zajęciach.

 1. Osoby posiadające przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinny KAŻDORAZOWO skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach z instruktorem.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia i CSR „Słowianka” sp. z o.o. nie odpowiadają za szkody

i ewentualne urazy, wynikające z niedostosowania się̨ do warunków Regulaminu zajęć́  Aqua Aerobiku.

 1. Kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań oraz podpisaniu oświadczenia, że w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby poniżej 18. roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.

 • 3

Zasady bezpieczeństwa i higieny

 1. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 2. Osoby z chorobami skóry, infekcjami, otwartymi skaleczeniami, ranami nie mogą uczestniczyć w zajęciach Aqua Aerobiku.
 1. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.
 2. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.

 • 4

Postanowienia końcowe

 1. CSR „Słowianka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową lub SMS-em.
 3. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta CSR „Słowianka” sp. z o.o., znajdującym się w holu głównym basenu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” z o.o.
 5. Każdy użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
  niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.