+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Boisko wielofunkcyjne jest własnością Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o.o., zwanego dalej „Słowianką”.
 2. Administratorem boiska jest „Słowianka”.
 3. Regulamin dotyczy osób wypożyczających boisko i osoby te są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Boisko czynne jest zgodnie z zatwierdzonym przez „Słowiankę” planem oraz w oparciu o złożone zamówienia. Informacja o godzinach otwarcia boiska        w danym sezonie oraz o datach rozpoczęcia i zakończenia sezonu w danym roku podawana będzie na stronie internetowej „Słowianki” w panelu „Lodowisko, boisko i korty tenisowe” oraz bezpośrednio w obiektach „Słowianki”.

§ 2 Rezerwacja boiska

 1. Rezerwacji boiska można dokonywać osobiście w kasie basenu lub telefonicznie pod numerem 95 7338 520 od poniedziałku do niedzieli                        w godzinach od 9:00 do 21:00
 2. Gdy rezerwacja dokonywana jest telefonicznie, osoba posiadająca rezerwację boiska zobowiązana jest uiścić opłatę w kasie basenu przed godziną rozpoczęcia zajęć lub do 15 minut po ustalonej godzinie rezerwacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie dokona zapłaty, wówczas traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.
 3. W sytuacji opisanej w § 2 pkt. 2 osoba oczekująca ma prawo do wejścia na boisko w miejsce osoby tracącej rezerwację.
 4. Rozpoczęcie korzystania z boiska odbywa się, począwszy od godziny 9:00 do godziny 21:00.
 5. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się w kasie basenowej na 10 minut przed planowanym wejściem na boisko i uiścić opłatę za wstęp.
 6. Po uregulowaniu koniecznych opłat, osoba posiadająca rezerwację, udaje się z pracownikiem „Słowianki” na boisko. Pracownik „Słowianki” otwiera boisko oraz pomieszczenie z toaletami.
 7. Po zakończeniu zajęć, Klient jest zobowiązany opuścić boisko tą sama drogą, którą wszedł na obiekt.
 8. Po opuszczeniu boiska, Pracownik „Słowianki” dokonuje dezynfekcji powierzchni.
 9. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin.
 10. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić osobiście w kasie basenowej lub telefonicznie pod numerem tel. 95 7338 520 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00.

§ 3 Opłata za boisko wielofunkcyjne

 1. Opłatę za wynajem boiska należy dokonać w kasie basenowej przed wejściem na obiekt.
 2. W przypadku gdy boisko jest nieczynne z przyczyn niezależnych od „Słowianki”, rezerwację boiska można przenieść na inny termin uzgodniony ze „Słowianką.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z boiska ustala zarząd „Słowianki”.
 4. Cennik boiska stanowi załącznik nr 1.

§ 4 Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

 1. Użytkownikami boiska mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
 2. Korzystający z boiska oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uprawiania sportów. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 3. Użytkownicy przebywają na boisku na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna.
 4. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
 5. Na boisku obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni sztucznej trawy.
 6. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 7. Korzystający z boiska zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym.
 8. „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku, za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z boiska oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Istnieje możliwość skorzystania z usługi depozytu i pozostawienia w kasie „Słowianki” rzeczy wartościowych, po wniesieniu stosownej opłaty.
 1. W przypadku gdy boisko jest czynne, a osoba nie skorzysta z obiektu, rezerwacja przepada.
 2. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji boiska z powodu organizacji imprez i rozgrywanych turniejów oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy.
 3. Za szkody powstałe podczas użytkowania boiska odpowiada wynajmujący lub opiekun osoby niepełnoletniej.

§ 5 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

 1. Na boisku wielofunkcyjnym przebywać może maksymalnie 16 osób jednocześnie z zachowaniem dystansu 2 metrów ( 14 zawodników plus dwóch trenerów).
 2. Na terenie obiektu, poza boiskiem, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Na boisku mogą przebywać wyłącznie osoby, które zgłosiły się uprzednio w kasie dokonując opłaty za wstęp.
 4. Zalecana jest płatność kartą.
 5. Zabrania się korzystania z szatni oraz pryszniców.
 6. Dla klientów dostępne są wyłącznie toalety znajdujące się w holu głównym lodowiska.
 7. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników płynów do dezynfekcji.
 8. Klient, który dokona opłaty za wstęp na boisko otrzymuje zdezynfekowane płyn do dezynfekcji rąk oraz parę jednorazowych rękawiczek. Po opuszczeniu boiska zobowiązany jest do zwrotu pozostałego płynu w kasie basenowej a także wyrzucenia jednorazowych rękawiczek do opisanych pojemników, specjalnie do tego celu wyznaczonych.
 9. Na boisku klienci korzystać mogą wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 10. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika CSR „Słowianka”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia boiska.
 2. Zabrania się spożywania na terenie boiska napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających.
 3. Zabrania się prowadzenia na terenie boiska działalności usługowej, handlowej czy gastronomicznej. Wszelkie tego typu działania uwarunkowane są wyłącznie uzyskaniem zgody od zarządu „Słowianki”.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie „Słowianki”, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym w godzinach od 7:30 do 15:30.
 5. Reklamacje należy składać w sekretariacie „Słowianki” w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez „Słowiankę” wynosi do 30 dni.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Cennik boiska:

Rodzaj usługi

dla max 14 zawodników i 2 trenerów

Cena brutto w PLN

Pobyt do 60 min.

70,00 zł

Pobyt do 90 min.

110,00 zł

Pobyt do 120 min.

150,00 zł

Pobyt do 180 min.

200,00 zł

Pobyt do 5 godzin                                  

Pobyt 1 dzień

do indywidualnych ustaleń

Dopłaty za przekroczenie czasu 

0,65 zł  za każdą minutę