+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Grup Zorganizowanych

1. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się zgodnie z regulaminem kompleksu i wcześniej ustalonym harmonogramem.

2. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnione są wyłącznie osoby umieszczone na imiennych listach sporządzonych przez organizatorów. Wprowadzenie na zajęcia osób spoza listy spowoduje:

  • wypowiedzenie umowy współpracy ze skutkiem natychmiastowym
  • naliczenie kary umownej w wysokości 500zł (pięćset złotych)

3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni podczas zajęć odpowiedzialni są ratownicy, a także instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia.

4. Osobami prowadzącymi zajęcia zorganizowane mogą być wyłącznie uprawnieni trenerzy lub instruktorzy nauki pływania.

5. Opiekunowie zobowiązani są doprowadzić grupę na halę pływalni, przekazać osobom prowadzącym zajęcia oraz odebrać grupę po zakończeniu zajęć.

6. Opiekunowie sprawują opiekę nad grupą w szatniach i prowadzących do nich korytarzach.

7. Za chipy pobrane na kasach przed wejściem na zajęcia odpowiedzialny jest opiekun grupy. Koszt zagubienia chipa wynosi 50,00zł.

8. Osoba prowadząca zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed wejściem do wody i po wyjściu z wody.

9. Uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą i wychodzą z wody w określonym czasie, na sygnał osoby prowadzącej zajęcia lub ratownika pełniącego dyżur na pływalni.

10. Rozliczenie pobytu na basenach oraz w strefie saun bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny 21:45 w kasie basenowej obiektu.

11.Klienci dokonujący zakupu biletu o godzinie 20:45 lub później, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.

12. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

13. Osoby prowadzące zajęcia obowiązuje ubiór sportowy oraz identyfikator.

14. Po hali pływalni można poruszać się wyłącznie boso lub w klapkach basenowych.

15. Obuwie i odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni holu głównego.

16. Uczestnikom grup zorganizowanych korzystającym z basenu sportowego dopuszcza się korzystanie z basenu rekreacyjnego po wcześniejszych ustaleniach i akceptacji kierownictwa Centrum.

17. Grupy korzystające z pomocniczego sprzętu pływackiego, sprzętu do zajęć i treningu oraz pomocy dydaktycznych, zobowiązane są po zakończeniu zajęć do złożenia go w miejscu do tego przeznaczonym.

18. Zajęcia zorganizowane kontrolowane będą przez osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu CS-R „Słowianka”. W przypadku stwierdzenia uchybień naruszających porządek i regulamin pływalni, kontrolujący ma prawo do podejmowania stosownych decyzji z zakazem dalszego korzystania z pływalni włącznie.

19. Nad przestrzeganiem regulaminu pływalni nadzór pełnią ratownicy. Wszystkie osoby przebywające na hali pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017.

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
„Słowianka” Sp. z o.o.