+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Lodowiska

 

 1. Zarządcą Lodowiska jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” z siedzibą przy ulicy Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: sekretariat@slowianka.pl
 2. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet lub karnet, zakupiony w kasie CS-R Słowianka.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 4. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 5. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje pomieszczenie wyposażone w zamykane na klucz szafki. Za rzeczy pozostawione poza szafkami Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Na grupę zorganizowaną liczącą 15 osób przypada jeden opiekun z prawem do bezpłatnego wstępu. Wejście grupy na lodowisko możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rezerwacji w kasie lodowiska osobiście lub telefonicznie pod numerem 95 7338 550 z wyprzedzeniem 3-dniowym i po potwierdzeniu przez CSR „Słowianka” przyjęcia grupy. Grupa zobowiązana jest do wysłania formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie slowianka.pl)  na adres: sekretariat@slowianka.pl, a następnie do dokonania  z dwudniowym wyprzedzeniem opłaty 100% należności za usługę. W przypadku nieobecności grupy w zarezerwowanym terminie lub części uczestników, opłata za bilety nie jest zwracana.
 7. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiektach CSR „Słowianka”, w tym na lodowisku reguluje Kodeks Cywilny. Klienci wchodzący na obiekt lodowiska jako opiekunowie/rodzice i nie korzystający z tafli lodowiska mają prawo do zakupu biletu „obserwator”.
 8. Wszystkim użytkownikom a szczególnie dzieciom do lat 10 zaleca się przebywanie na tafli lodu w kasku ochronnym chroniącym głowę oraz pozostałej odzieży ochronnej (chroniącej: kolana, łokcie, dłonie itp.). Kaski ochronne wypożyczyć można w wypożyczalni lodowiska. CSR Słowianka nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia, które powstały w wyniku braku posiadania odzieży ochronnej.
 9. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 10. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń pracowników obsługi lodowiska.
 12. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 13. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać Zarządcy w formie pisemnej lub kierownikowi obiektu, w tym w szczególności każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej uwagi na stan lodowiska.
 14. Każdy Klient lodowiska ma prawo do wejścia na lodowisko po zakupieniu biletu w charakterze obserwatora w celu dokonania oględzin tafli przed przystąpieniem do korzystania z tafli lodu.
 15. Właściciel lodowiska umożliwia użytkownikom obiektu wypożyczenie sprzętu w postaci łyżew, kasków ochronnych i pingwinów do nauki jazdy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do należytej dbałości o wypożyczony sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny jego zakupu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 17. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 18. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 19. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na przygotowanie lodu. Wejście na taflę po czyszczeniu lodu oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 20. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy maszyny czyszczącej lód.
 21. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 22. Palenie tytoniu na terenie lodowiska jest zabronione.
 23. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 24. CSR „Słowianka” ma prawo poprosić o opuszczenie tafli osoby, które podczas pobytu na lodowisko swoją jazdą będą narażały innych uczestników na niebezpieczeństwo. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 25. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie przez bramki.
 26. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach.
 27. Na tafli lodowiska obowiązuje zmienny kierunek jazdy sygnalizowany dźwiękiem co 30 minut. O każdej pełnej godzinie obowiązuje kierunek jazdy w lewo, po 30 minutach w prawo i tak naprzemiennie.
 28. Poza wyznaczonymi godzinami na jazdę profesjonalną, zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.
 29. Użytkownikom lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, śmiecenia oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.
 30. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w częściach wyłączonych z użytku dla klientów, w tym wydzielonych barierkami.
 31. Bilet ulgowy przysługuje:

o   dzieciom do lat 7 bez okazywania dokumentów potwierdzających wiek dziecka

o   uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

o   studentom do 26 go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej

o   rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury

o   osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej Karty Wolnego Wstępu Słowianki.

o   posiadaczom Karty Seniora.

32. Lodowisko honoruje Kartę Dużej Rodziny na zasadach określonych w regulaminie Karty Dużej Rodziny w zakładce „promocje” na stronie slowianka.pl

 1. W ostatniej godzinie pracy lodowiska, zejście z tafli musi nastąpić na 10 minut przed godziną zamknięcia lodowiska. Rozliczenie w kasie basenowej pobytu na lodowisku bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny zamknięcia obiektu obowiązującej w danym dniu tygodnia,. Godziny otwarcia i zamknięcia obiektu dostępne są na terenie lodowiska, na stronie pl w zakładce ‘lodowisko’ oraz ‘godziny otwarcia’.
 2. Klienci dokonujący zakupu biletu wstępu później niż 60 min przed zamknięciem obiektu, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
 3. W poniedziałki w godzinach od 20:00 do 21:00 z lodowiska korzystać mogą wyłącznie osoby z zaawansowanymi umiejętnościami jazdy na łyżwach.
 4. Każdy uczestnik przed pierwszym wejściem na obiekt w czasie godzin zaawansowanych, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz stosownego oświadczenia o posiadanych umiejętnościach jazdy na łyżwach.
 5. Każdy uczestnik jazdy zaawansowanej, podczas przebywania na lodzie, zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego chroniącego głowę.
 6. Wejścia na obiekt w godzinach zaawansowanych powinno być świadome i przemyślane. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników, pracownik CSR „Słowianka” ma prawo oceny umiejętności użytkownika i poprosić go o opuszczenie tafli podczas godzin zaawansowanych, jeśli w ocenie pracownika nie posiada wystarczających umiejętności. Słowianka nie zwraca kosztu zakupu biletu wstępu dla wyproszonych osób.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.10.2021 r  i uchyla Regulamin lodowiska z dnia 28.11.2020 r.

   

   

   

  Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
  „Słowianka” Sp. z o.o.