+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Basen sportowy

50m x 25m / 10 torów / głębokość 2m

Regulamin Wejść Osób z Niepełnosprawnością

  Warunki korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez osoby z niepełnosprawnością

1. Osoby z niepełnosprawnością uprawnione są do bezpłatnego korzystania z usług kompleksu basenowego CS-R „Słowianka” w każdą sobotę i niedzielę w godzinach: 6:00-21:45, o ile kompleks jest otwarty dla klientów indywidualnych oraz nie ma rezerwacji związanej z organizacją imprez sportowych. Bezpłatny wstęp nie obejmuje saun, solarium i lodowiska.

2. Do bezpłatnego korzystania upoważnione są osoby legitymujące się Kartą Wstępu wydaną przez Zarząd CS-R „Słowianka”.

3. Karta Wstępu może zostać wydana na podstawie złożonych dokumentów.

4. Niezbędnymi dokumentami są:

– KOPIA Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny), ORYGINAŁ DO WGLĄDU

– dokument tożsamości,

– aktualna fotografia.

5. Kartę Wstępu wydaje się jednorazowo, na czas określony lub bezterminowo.

6. Jednorazowy koszt wydania Karty Wstępu w wysokości 20,00 zł należy opłacić w kasie głównej kompleksu basenowego przy złożeniu kompletu dokumentów, a otrzymany dowód opłaty za kartę okazać przy odbiorze karty.

7. Duplikat utraconej Karty Wstępu może być wydany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za opłatą 25,00 zł.

8. Limity czasu bezpłatnego korzystania z kompleksu basenowego (tylko basen sportowy i rekreacyjny):

– 1 godzina – osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – wejście na basen najpóźniej do godziny 20:45 w soboty i niedziele .

– 2 godziny – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16-tego roku życia – wejście na basen najpóźniej do godz. 19:45 w soboty i niedziele.

9. Dzieciom z niepełnosprawnością do lat 16 oraz osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje Karta Wstępu z opiekunem.

10. Opiekunem osoby z niepełnosprawnością może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

11. Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 16-tego roku życia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 3 zł w ramach dwugodzinnego pobytu z dzieckiem z niepełnosprawnością.

12. Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności obowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 5 zł w ramach dwugodzinnego pobytu z osobą niepełnosprawną.

13. Osobom o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie przysługuje opiekun.

14. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu korzystania z kompleksu basenów CS-R „Słowianka” oraz Regulaminu pływalni w okresie epidemii Covid-19, w tym również bezwzględnego obowiązku regulowania dopłat po przekroczeniu przyznanego limitu czasu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminów grozi konfiskata Karty Wstępu, a tym samym utrata prawa do bezpłatnego korzystania z kompleksu basenów.

16. Zarząd CS-R Słowianka zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany godzin bezpłatnego wstępu w związku z organizacją imprez sportowych.

17. Wznowienie Karty Wstępu możliwe jest po przedłożeniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokonaniu opłaty aktualizacyjnej w wysokości 10,00 zł.

18. Karta Wstępu wydana zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów.