+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

SPORTOWE PÓŁKOLONIE

Zapraszamy

Sportowe półkolonie

Regulamin sportowe półkolonie 2020 Covid-19

Regulamin Sportowych Półkolonii CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

 

Opiekunowie podczas sportowych półkolonii dokonają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

§ 1

 1. Organizatorem Sportowych Półkolonii jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej „Słowianką”.
 2. W Sportowych Półkoloniach na „Słowiance”- uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6-go do 14-go roku życia, które wyrażają wolę i chęć spędzenia aktywnego wypoczynku  w okresie Półkolonii i nie posiadają wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych, by w takich zajęciach uczestniczyć. Maksymalna łączna ilość uczestników wynosi 38 osób w każdym z 5-dniowych cykli.
 3. Niniejszy regulamin dotyczy zorganizowanych zajęć na obiekcie CSR „Słowianka” w ramach Sportowych Półkolonii na „Słowiance”. Obejmuje zakres obowiązków i praw uczestników, rodziców, opiekunów, a także instruktorów i wychowawców .
 4. Regulamin obowiązuje od 15 czerwca 2020 roku.
 5. Niniejszy regulamin skierowany jest do :
  1. rodziców uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
  2. opiekunów prawnych uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
  3. uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
  4. wychowawców i kierownictwa Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
  5. instruktorów Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
 6. Uczestnictwo w Sportowych Półkoloniach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych następujących czynności:
  1. zgłoszeniu uczestnictwa dziecka telefonicznie pod numerem 95 7338 509 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 
  2. wniesieniu opłaty za Sportowe Półkolonie za jeden lub więcej cykli 5-dniowych (zgodnie ze zgłoszeniem),
  3. czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu w „Słowiance” Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  4. prawidłowym wypełnieniu i czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu w „Słowiance” Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku wraz z poprawnie wypełnionym oświadczeniem COVID-19.
 7. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Sportowych Półkolonii,Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku oraz pozostałe dokumenty wydawane są kursantom i ich opiekunom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Dostępne są w kasach basenu oraz w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”. 
 8. Rodzic uczestnika Półkolonii lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać „Słowiance” podpisane w czytelny sposób Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem  Sportowych Półkolonii oraz  poprawnie wypełnioną i podpisaną w czytelny sposób Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynkuwraz o oświadczeniem COVID – 19, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Dokumentynależy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej w holu głównym kompleksu basenów codziennie w godzinach od 6:00 do 21:45.
  1. Niedostarczenie wymienionych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem dziecka do udziału w zajęciach.
 9. Rodzic/Opiekun ma obowiązek podać w Karcie Kwalifikacyjnej wszystkie informacje, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowej opieki nad dzieckiem. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka przed lub w trakcie realizacji usługi, jeżeli dziecko będzie wymagało dodatkowej opieki lub specjalistycznego podejścia z uwagi na zdiagnozowane lub niezdiagnozowane zaburzenia lub dysfunkcje zdrowotne, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku właściwej opieki. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez „Słowiankę” w trakcie trwania usługi, gdy okaże się, że w dniu zapisu nie otrzymano od rodzica  stosownych informacji, zwrot niewykorzystanych środków zostanie wyliczony według postanowień paragrafu 2 punkt 6
 10. W ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem Sportowych Półkolonii tj. 22 czerwca o godzinie 16:00 na boisku wielofunkcyjnym ,  „Słowianka” zorganizuje spotkanie dla rodziców lub opiekunów prawnych uczestników w celu przekazania szczegółowego programu zajęć, udzielenia informacji dotyczących warunków bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu zajęć. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Z ważnych przyczyn „Słowianka” zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrania. Data i godzina spotkania zostanie podana wówczas poprzez komunikat pisemny w obiekcie „Słowianki” lub na stronie www.slowianka.pl w zakładce „Aktualności” z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.
 11. Sportowe Półkolonie dla dzieci i młodzieży prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00  w ośmiu 5- dniowych cyklach.

  Terminy: 

  1. Cykl I-  29.06.2020 r.- 03.07.2020 r.
  2. Cykl II-  06.07.2020 r. – 10.07.2020 r. 
   OPŁATA NAJPÓŹNIEJ DO 21 CZERWCA
  3. Cykl III-  13.07.2020 r.- 17.07.2020 r.
  4. Cykl IV-  20.07.2020 r. – 24.07.2020 r.
   OPŁATA NAJPÓŹNIEJ DO 5 LIPCA
  5. Cykl V-  27.07.2020 r.- 31.07.2020 r.
  6. Cykl VI- 03.08.2020 r. – 07.08.2020 r.
   OPŁATA NAJPÓŹNIEJ DO 19 LIPCA
  7. Cykl VII-  10.08.2020 r.- 14.08.2020 r.
  8. Cykl VIII-  17.08.2020 r. – 21.08.2020 r
   OPŁATA NAJPÓŹNIEJ DO 2 SIERPNIA
 12. Koszt cyklu 5- dniowego wynosi  599,00 zł brutto za jednego uczestnika.
 13. Okres sprzedaży Sportowych Półkolonii: od 15 czerwca 2020 r.  według określonych terminów opłat za każdy turnus (pkt 11).
 14. Cena obejmuje (szczegóły w programie):
  1. 6 godzin dziennie urozmaiconych zajęć sportowych na obiektach „Słowianki”
  2. Fachową opiekę instruktorów i wychowawców nad uczestnikami
  3. naukę pływania pod opieka instruktorów
  4. doskonalenie pływania pod opieką instruktorów
  5. gry i zabawy na basenie rekreacyjnym pod opieką wychowawców grupy
  6. zajęcia na kortach tenisowych
  7. zajęcia manualne
  8. zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym pod opieką wychowawców
  9. konkurs talentów z nagrodami
  10. obiad – drugie danie plus napój, posiłek przygotowany przez profesjonalną firmę posiadającą niezbędne zezwolenia na żywienie zbiorowe. 
  11. ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków  podczas przebywania na obiektach „Słowianki” w czasie trwania Sportowych Półkolonii.
 15. Rodzice i opiekunowie uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance” zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zgłoszone cykle w kasach „Słowianki” gotówką lub kartą płatniczą bądź przelewem na nr konta  Lubuski Bank Spółdzielczy Międzyrzecz 08 8372 0008 0200 6743 2001 0006 z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka „Półkolonie – „data  uczestniczenia  w zajęciach od do”                                         
 16. Wszyscy Rodzice bądź opiekunowie prawni uczestników Sportowych Półkolonii zobowiązani są zachować potwierdzenie opłaty i przedstawić je organizatorowi na jego prośbę. Potwierdzenie oprócz paragonu fiskalnego otrzymuje każdy, kto dokonuje opłaty w kasie „Słowianki”.
 17. W przypadku dokonania przelewu za Sportowe Półkolonie, potwierdzenie dokonania wpłaty generowane jest automatycznie przez dział księgowości „Słowianki”. Paragon fiskalny można odebrać w ciągu 1 dnia po dokonaniu transakcji w dziale księgowości „Słowianki” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Brak paragonu uniemożliwi otrzymanie faktury za wykupioną usługę.
 18. Uczestnikami Sportowych Półkolonii na „Słowiance” podczas zajęć opiekują się wychowawcy i instruktorzy posiadający niezbędne kwalifikacje.
 19. Uczestnikami Sportowych Półkolonii na „Słowiance” podczas zajęć dodatkowych, a także posiłku, opiekują się wychowawcy oraz instruktorzy, którzy poza zajęciami sportowymi pełnia rolę opiekunów grupy.
 20. „Słowianka” zapewnia na czas trwania zorganizowanych zajęć opiekę instruktorów i wychowawców .
 21. Program Sportowych Półkolonii obejmuje 40 dni – łącznie 240 godzin zegarowych (8 cykli 5-dniowych po 30 godzin) urozmaiconych zajęć sportowych, w tym:
  1. 6 godzin dziennie urozmaiconych zajęć sportowych na obiektach „Słowianki”
  2. fachową opiekę instruktorów i wychowawców nad uczestnikami
  3. naukę pływania pod opieka instruktorów
  4. doskonalenie pływania pod opieką instruktorów
  5. gry i zabawy na basenie rekreacyjnym pod opieką wychowawców grupy
  6. zajęcia na kortach tenisowych
  7. zajęcia manualne
  8. zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym pod opieką wychowawców
  9. konkurs talentów z nagrodami
  10. obiad – drugie danie plus napój, posiłek przygotowany przez profesjonalną firmę posiadającą niezbędne zezwolenia na żywienie zbiorowe.
  11. ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków  podczas przebywania na obiektach „Słowianki” w czasie trwania Sportowych Półkolonii.

   Program zajęć dostępny jest w punkcie informacyjnym “Słowianki” lub kasach oraz na stronie internetowej  www.slowianka.pl .
 22. Uczestnicy podzieleni są na grupy, podczas następujących zajęć :
  1. nauka pływania – do 7 osób
  2. doskonalenie pływania – do 7 osób
  3. elementy gry w tenisa ziemnego- do 7 osób
 23. Wszyscy uczestnicy Sportowych Półkolonii „Słowianki” zobowiązani są do przestrzegania ogólnego Regulaminu Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. oraz Regulaminu Pływalni Covid-19.
 24. Wszyscy uczestnicy zgodnie z Regulaminem Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. zobowiązani są do posiadania stosownych strojów kąpielowych. Dziewczynki – przylegający do ciała strój jedno bądź dwu częściowy, chłopcy – kąpielówki przylegające do ciała.

 § 2

 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przekazania numerów telefonów niezbędnych do nawiązania kontaktu podczas trwania Sportowych Półkolonii na „Słowiance”
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach zorganizowanych z różnych przyczyn w tym także losowych nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.
 3. „Słowianka” dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionej usługi w trakcie jej trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą  i nauką pływania, zajęciami na boisku  czy pojedyncze nieobecności. Oświadczenia o rezygnacji nie można złożyć po zakończonej usłudze.
 4. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance” wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem: wychowawców, kierownika Półkolonii, instruktorów) oraz innymi stałymi kosztami obsługi Sportowych Półkolonii (np. rezerwacja posiłków, zajęć płatnych), ponoszonymi przez „Słowiankę”, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 5. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Określona w pkt. 7 §2 kwota zwrotu uwzględnia poniesione uprzednio przez CSR Słowianka koszty zorganizowania kursu, koszty uczestnictwa oraz rezygnacji związane z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 4 §2,  jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 6.  „Słowianka” nie zwraca pieniędzy za wykorzystany w całości lub części przez uczestnika dzień pobytu na Sportowych półkoloniach. Zwrot przysługuje jedynie w drodze rezygnacji zgodnie z pkt. 3-5 §2 i w przypadku nieobecności na zajęciach podczas całego dnia, zgłoszonej organizatorowi najpóźniej do godziny 9:00 w dniu planowanej nieobecności. Zgłoszenia dokonać można telefonicznie pod nr 95 7338 500 lub 95 7338 509 a także drogą elektroniczną na adres marketing@slowianka.pl. Wysokość zwracanych środków wynosi 50,00 zł brutto za każdy jeden niewykorzystany dzień. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez „Słowiankę” i nie jest zwracana Klientowi.
 7. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki”.
 8. W celu realizacji rezygnacji ze Sportowych Półkolonii zna Słowiance Klient jest zobowiązany do:
  1. złożenia w sekretariacie „Słowianki” pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zajęć w trakcie  trwania cyklu lub do 21 dni po zakończeniu drugiego cyklu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji wraz z podaniem informacji, którego cyklu dotyczy rezygnacja (termin trwania), wysokości zapłaconej kwoty za cykl ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez „Słowiankę” sposobu rozliczenia zwrotu.
 9. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane rodzicowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika w trzech formach:
  1. przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie „Słowianki” w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia)
  2. przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
  3. pieniężnej, w kasie głównej „Słowianki” czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć dzieci o obowiązku przebywania na obiektach sportowych „Słowianki” wyłącznie pod opieką instruktorów, bez możliwości samodzielnego oddalania się z kompleksu.
 11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są odbierać dziecko z zorganizowanych zajęć najpóźniej do godziny 15.30. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie , Organizator nałoży na rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dodatkową opłatę w wysokości 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pozostawić u kierownika Sportowych Półkolonii na „Słowiance” pisemne zezwolenie, jeżeli wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu swojego dziecka.

 § 3

 1. Uczestnicy Sportowych Półkolonii mają prawo do:
  1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
  2. korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na „Słowiance” o ile zostały ujęte w programie Półkolonii,
 2. Uczestnicy sportowych Półkolonii mają obowiązek:
  1. przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Sportowych Półkoloniach,
  2. przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów „Słowianki”,
  3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych uczestników,
  4. trzymać się blisko grupy i opiekunów,
  5. słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekunów,
  6. szanować cudzą i osobistą własność,
  7. doceniać i szanować pracę innych.
 3. Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
  1. za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie „Słowianki” odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni,
  2. zabrania się wchodzenia do wody podczas nieobecności osoby prowadzącej zajęcia w wodzie,
  3. przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków,
  4. uczestnicy zorganizowanych zajęć wchodzą i wychodzą z wody w określonym czasie,
  5. wchodzenie do wody po spożyciu posiłku, a także kąpanie się na czczo bądź wcześniej niż godzinę po spożyciu posiłku jest zabronione,
  6. wychodzenie z wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz opiekuna jest zabronione,
  7. w przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów głowy i innych dolegliwości uczestnik, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora zajęć,

§ 4

 1. Prawa i obowiązki instruktorów:
  1. instruktor/ wychowawca prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników Sportowych Półkolonii od momentu sprawdzenia obecności do zbiórki kończącej zajęcia,
  2. instruktor/ wychowawca ma prawo wydawać polecenia uczestnikom Sportowych Półkolonii na „Słowiance” niezbędne do przeprowadzenia zajęć, gier, zabaw
  3. instruktor/ wychowawca ma prawo skarcić słownie uczestnika, który łamie regulamin bądź naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczestników Sportowych Półkolonii na „Słowiance”.
  4. instruktor/ wychowawca nie może naruszać godności osobistej uczestnika, narażać go na nieprzyjemności wynikające z tytułu wyznania religijnego, poglądów osobistych, -bądź narodowościowych.
  5. instruktor/ wychowawca ma prawo zwrócić się do Kierownika Sportowych Półkolonii oraz Zarządu CSR „Słowianka” z wnioskiem o dyscyplinarne wydalenie uczestnika zajęć zorganizowanych bez zwrotu kosztów, w sytuacji rażącego, umyślnego łamania regulaminu, narażania siebie i innych uczestników na niebezpieczeństwo, a także nagminne niestosowanie się do poleceń wychowawców i instruktorów. 
  6. instruktor/ wychowawca oraz kierownik pływalni nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni oraz za straty materialne i uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

§ 5

 1. CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku, jeśli nie zostanie stworzona grupa min. 12 uczestników.
 2. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania i odwołania wypoczynku bez ponoszenia konsekwencji roszczeń klientów w sytuacji wprowadzenia odgórnego  nakazu realizacji półkolonii zorganizowanych.

 

Wszelkie uwagi należy zgłaszać u kierownictwa  CSR „Słowianka”.

Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o.