+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin szkoły jazdy na łyżwach

 

REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WEEKENDOWEJ SZKOŁY JAZDY NA ŁYŻWACH

Lodowisko Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.

1. Uczestnictwo w kursie możliwe jest tylko po:

– opłaceniu kursu (wykupieniu kompletu 10 biletów)

– okazywaniu ich w kasie biletu przed każdymi zajęciami

– pisemnej zgodzie rodzica, potwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych na lodzie.

2. Szkoła Jazdy na Łyżwach na Lodowisku Słowianki nie wyznacza terminów zastępczych zajęć opuszczonych przez posiadacza biletów. W przypadku choroby uczestnika kursu nie ma możliwości odrobienia zajęć – zajęcia przepadają. Niewykorzystany bilet jest ważny w terminie 20 dni od zakończenia kursu i daje możliwość indywidualnego 75 minutowego wejścia na lodowisko bez instruktora, lub po zakończeniu sezonu lodowiska, 2 godzinnego pobytu na basenie.

3. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany z nauką jazdy na łyżwach czy pojedyncze nieobecności.

4. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia jazdy na łyżwach wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu kursu, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.

5. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 5 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 4, jak i wartość wykorzystanych zajęć.

6. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji

Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 9

do 3 zajęć

0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć
10 zajęć x 55 %

od 6 do 8 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć
10 zajęć x 65 %

7. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej rezygnacji i po spełnieniu niżej opisanych warunków, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić rezygnację ustnie (telefonicznie) kierownikowi Lodowiska Słowianki lub instruktorowi w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć,

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punktach: 3 i 9 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

8. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do pok. nr 116 w siedzibie Organizatora.

9. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do :

a) złożenia w pok. nr 116 w siedzibie Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,

b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego kursu dotyczy rezygnacja (termin trwania kursu), wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.

10. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:

a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług lodowiska lub basenowych, takich jak karnet (pod warunkiem jego wykupienia) czy karnet kursu nauki jazdy na łyżwach w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem jego wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków,

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

11. Kurs obejmuje 10 godzin zajęć z instruktorem na specjalnie wyznaczonej powierzchni 1/3 tafli lodowiska. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:

– soboty i niedziele godzina 9:00 – nauka jazdy na łyżwach

– soboty i niedziele godzina 10:00 i 11:00 – doskonalenie jazdy na łyżwach

12. Minimalna ilość osób w grupie to 10 uczestników zajęć, Jeśli po rozpoczęciu kursu nie zgłosi się minimalna ilość osób, kurs zostaje odwołany. Osoby zainteresowane mogą skorzystać wówczas z oferty indywidualnej nauki jazdy na łyżwach, po wykupieniu stosownego biletu w kasie CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

13.Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów mogą ulec zmianie w zależności od imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

14. Czas zajęć przeznaczony dla uczestnika kursu to 45 minut zajęć z instruktorem, czas pobytu w płatnej strefie lodowiska to 75 minut.

W przypadku przekroczenia czasu 75 minut należy uiścić opłatę wg cennika Lodowiska CSR „Słowianka”. Sp. z o.o.

15.W przypadku małych dzieci w wieku od 5 – 10 lat rodzic lub opiekun prawny wchodzi do szatni w celu przebrania dziecka. Rodzic może korzystać z usług lodowiska „Słowianki” tylko po wykupieniu ważnego biletu na lodowisko, lub wykupić bilet „Obserwator”, pozwalający na wejście w płatną strefę lodowiska bez możliwości wejścia na taflę.

16. Dzieci do lat 10 powinny być wyposażone w kaski ochronne głowy – możliwość bezpłatnego wypożyczenia w kasie lodowiska „Słowianki”. Ilość i rozmiar kasków ograniczona.

17. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu opuszczenia tafli, które jednoznaczne jest z zakończeniem zajęć z instruktorem.

18. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie CSR „Słowianka” (np. awaria urządzeń, odwołanie zajęć), kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.

19. Wchodzenie na taflę lodowiska podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

20. Kierownictwo lodowiska nie odpowiada za:

– przedmioty pozostawione w szatni (nie przekazane do personelu CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

– za straty materialne, uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu

21. Instruktorzy i pracownicy pełniący dyżur na lodowisku sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia zasad uczestnictwa w kursie i naruszenia regulaminu, uprawnieni są do wykluczenia z dalszych zajęć danych uczestników.

22. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania ogólnego Regulaminu Lodowiska oraz Regulaminu Lodowiska w okresie epidemii Covid-19 .

23. Skargi i wnioski należy zgłaszać do sekretariatu CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

24. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

 

                                                                                                                 Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

                                                                                                                                              „Słowianka” Sp. z o.o.