+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Szkoły Pływania Słowianka

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA SŁOWIANKI

  1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Słowianki jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem
  2. Uczestnictwo kursantów w kursie możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez nich lub przez ich opiekunów prawnych następujących czynności:
    – opłacenie kursu (wykupienie karnetu),
    – złożenie u Organizatora czytelnie podpisanych imieniem i nazwiskiem Oświadczeń dotyczących zajęć Szkoły Pływania Słowianki,

          – okazywanie w kasie ważnego karnetu Szkoły Pływania Słowianki przed wejściem na każde zajęcia w celu     rozliczenia zajęć.

3. Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Pływania Słowianki  wydawane są kursantom i ich opiekunom przy zakupie karnetu na zajęcia oraz dodatkowo dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta, kasach basenu Organizatora lub u Kierownika Szkoły Pływania Słowianki albo w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”.

 4. Kursant lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Pływania Słowianki najpóźniej w dniu pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora – w skrzynce korespondencyjnej w dniach i godzinach pracy obiektu basenowego. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce instruktora – opiekuna grupy do jakiej zakwalifikowano uczestnika kursu lub na ręce Kierownika Szkoły Pływania Słowianki.

5. Każdy użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup usługi jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

6. Zapłata za kurs nauki pływania ma formułę karnetu, który ma charakter ilościowy i czasowy.

7. Opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi po jego wykorzystaniu (karnet pozostaje własnością klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie innych usług. W przypadku zgubienia karnetu przez kursanta, Organizator wystawia duplikat karnetu po opłaceniu kwoty 20,00 złotych.

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora, takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora. W razie odwołania zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych, które się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego na kasach basenowych oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.

9. Przy zakupie kursu, klient otrzymuje karnet na 10 lub 20 zajęć w zależności od wykupionego wariantu

10. O zwrot środków w związku z zakupem karnetu Szkoły Pływania Słowianki może ubiegać się klient, który opuścił zajęcia w trakcie trwania kursu wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany z wodą i nauką pływania czy pojedyncze nieobecności.

11. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia pływania wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu kursu, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie
z zajęć indywidualnych.

12. W przypadku opuszczenia zajęć z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 13 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 11, jak i wartość wykorzystanych zajęć.

13.Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji:

Kurs 20 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 20 zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 5 zajęć

 0 zł

od 6 do 9 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                              20 zajęć                                                        x 50%

od 10 do 14 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                       20 zajęć                                                        x  55 %

od 15 do 18 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                       20 zajęć                                                        x  65 %

 

      Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 3 zajęć

 0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                  10 zajęć                                                           x  55 %

od 6 do 8 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                   10 zajęć                                                           x  65 %

 14. W przypadku, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest
w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 17
w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

15. Ubieganie się o zwrot środków po zakończeniu kursu musi być uzasadnione z ważnych i umotywowanych powodów (pkt.10). Złożenie pisemnej rezygnacji nie może nastąpić później niż 30 dni po zakończeniu kursu.

16. Zwrot każdorazowo rozpatrywany jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.

17. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego), przyczyn rezygnacji, wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia niewykorzystanych zajęć.

18. Środki na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:

a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen czy karnet kursu nauki pływania w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków),

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

19. Kurs dla osób w wieku powyżej 4 lat (dzieci, młodzież, dorośli) obejmuje 20 zajęć
w grupie, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Kurs dla dzieci od 3 do 4 roku życia obejmuje 10 zajęć w grupie i zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
Liczba osób przypadających na 1 instruktora może wynosić maksymalnie 15.

20. Czas trwania zajęć dla osób w wieku powyżej 4 lat wynosi 45 min, z wyjątkiem pierwszych zajęć, podczas których lekcja może trwać 30 minut. Czas trwania zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat wynosi minimum 30 minut i zajęcia odbywają się przy obowiązkowym współuczestnictwie rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach
w wodzie. Czas zajęć w wodzie może ulec zmianie w zależności od możliwości fizycznych uczestników oraz natężenia lub poziomu trudności zajęć.

21. Czas basenowy przeznaczony dla uczestnika kursu to 75 minut. W przypadku przekroczenia 75 minut, uczestnik kursu lub jego opiekun/rodzic każdorazowo przy wyjściu z basenu (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas, zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem SPS.

22. Dzieciom w wieku od 3 do 4 lat podczas zajęć w wodzie ma obowiązek towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny. W tym przypadku, uczestnictwo rodzica lub opiekuna jest bezpłatne i polega na wspieraniu i motywowaniu dziecka poprzez swoją obecność, pomoc dziecku w wodzie, jeśli instruktor zgłosi taką konieczność, jednakże bez ingerowania w przebieg zajęć, którymi zarządza instruktor. Podczas pobytu na niecce basenowej towarzyszącego rodzica lub opiekuna prawnego obowiązują wszystkie aktualnie obowiązujące na basenie Regulaminy.

23. W przypadku dzieci starszych i gdy tego wymaga sytuacja, rodzic lub opiekun prawny mają możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka, korzystając za specjalnej wejściówki 20 -minutowej w ramach wykupionego kursu. W przypadku przekroczenia tego czasu, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zapłacić za cały czas spędzony
w płatnej strefie (20 minut plus przekroczony czas) zgodne z aktualnym cennikiem CSR „Słowianka” Sp. z o.o. dotyczącym minutowego rozliczania.

24. Niezależnie od wymienionych w punkcie 20 i 22 możliwości, rodzic lub opiekun prawny może korzystać z usług basenowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o. pod warunkiem wykupienia ważnego biletu na te usługi.

25. Dzieci w wieku 3 lat, jeżeli istnieje taka konieczność, zobowiązane są do noszenia podczas zajęć w wodzie specjalnych pieluch do pływania.

26. Instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment zbiórki w celu sprawdzenia obecności uczestników, a za moment zakończenia – zbiórkę kończącą zajęcia.

27. Uczestnicy kursu dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich.

28. Wchodzenie do wody podczas nieobecności opiekuna prowadzącego zajęcia jest zabronione, ponadto kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego
i innych uczestników kursu.

29. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania
z natrysków.

30. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Pływalni, Regulaminem Szkoły Pływania Słowianki oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi na basenie regulaminami, a także do przestrzegania tych regulaminów.

31. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Szkoły Pływania Słowianki lub w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp..

32. Reklamacje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.

33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2022r. i równocześnie uchyla Regulamin Szkoły Pływania Słowianki zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 18/2022 z dnia 07.02.2022 r.