Aktualności

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Konkursu na Facebooku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursów jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 14; 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Celem konkursów jest promocja i reklama usług i produktów CSR „Słowianka”.
 4. Sponsorem nagród jest CSR „Słowianka”.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki konkursów przeprowadzanych na Fanpage CSR Słowianka.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Gorzów Wielkopolski i okolic. W przypadku udziału niepełnoletnich powyżej 13 roku życia, Organizator zastrzega prawo żądania przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby poniżej 13 roku życia, powinny przedstawić taką zgodę wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 3. a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tymże poście.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Czas trwania konkursu: 12.02.2024 r. – 15.02.2024 r. do godziny 12:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni na profilu facebookowym CSR Słowianka w dniu 15.02.2024 r. do godziny 16:00. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.
 6. Idea konkursu: Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub video. Uczestnik musi odpowiedzieć swoim komentarzem (tekstem, grafiką, wideo) na pytanie: Jaki jest według Was najciekawszy sport i dlaczego?

NAGRODY

 1. Główną nagrodę w postaci uczestnictwa w półkoloniach Ferii na Sportowo w terminie 19.02 – 23.02.24 otrzymuje 1 osoba biorąca udział w konkursie. Za miejsce 2 i 3 do wygrania podwójne zaproszenie bez limitu czasu na baseny, sauny lub lodowisko CSR Słowianka.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nagrody przyznawane są losowo.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Nagrodę odebrać można osobiście w siedzibie CSR „Słowianka” przy ul. Słowiańskiej 14, 66-400 Gorzów Wlkp. w biurze Marketingu w godzinach od 8:00 – 15:00 do 16 lutego 2024 r.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje zgłaszać należy wyłącznie w formie pisemnej na adres marketing@slowianka.pl
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu. Wstawienie komentarza lub zdjęcia pod postem konkursowym jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów stąd wynikłych ma sąd miejsca siedziby CSR Słowianka.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika konta Facebook jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992720727, KRS: 0000051160, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: iod@slowianka.pl
 2. Dane Użytkownika konta Facebook będą przetwarzane w celu promocji działalności Administratora i prowadzeniu komunikacji w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook, Instagram tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewnianie ciągłości komunikacyjnej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie przez Użytkownika konta Facebook danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu obsługi zapytania, odpowiedzi na wiadomość.
 4. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem lub świadczącym na jego rzecz usługi, w tym dostawcom usług wsparcia technicznego dla wewnętrznych systemów IT i innych kanałów komunikacyjnych oraz Facebook Ireland Limited.
 5. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich.

W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Limited dane Użytkownika konta Facebook mogą być przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym partnerom Facebook. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz możliwości skorzystania z przysługujących na gruncie RODO praw dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

 1. Podanie przez Użytkownika konta Facebook danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane Użytkownika konta Facebook będą przechowywane do czasu ustania celów przetwarzania lub zgłoszenia przez Użytkownika konta Facebook sprzeciwu.
 3. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi konta Facebook przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownikowi konta Facebook przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna ,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.