Aktualności

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

Zapraszamy do składania ofert wynajmu lokalu na prowadzenie działalności z zakresu usługi gastronomicznej – kawiarni o łącznej powierzchni 100 m2.

Przy kawiarni znajduje się hol o powierzchni 65 m2, który można zaaranżować i wykorzystać w celach konsumpcji. Lokal wraz z zapleczem, zlokalizowany jest na parterze budynku hali. Posiada niezależne wejście oraz otwarte przejście do kawiarni z pozostałej części budynku.

 

Oferty na wynajem można składać do 20 czerwca 2024 r. do godziny 10.00 w Sekretariacie CS-R Słowianka przy ul. Słowiańska 14 w Gorzów Wielkopolskim.

                                                                       Gorzów Wielkopolski, dnia 16 maja 2024 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zarząd Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o.o. z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim [dalej: Zamawiający] zaprasza do składania ofert dotyczących zamiaru wynajmu lokalu na prowadzenie działalności z zakresu usługi gastronomicznej – kawiarni.

 

 1. Ilekroć mowa jest o:
 2. „Wynajmującym” – należy rozumieć Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 14.
 3. „Najemcy” lub „oferencie” – należy rozumieć podmioty wykonujące działalność gastronomiczną w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz sprzedaży artykułów spożywczych, przystępujące do organizowanego konkursu ofert.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu pomieszczenia Kawiarni wraz z zapleczem, zlokalizowanej na parterze budynku Hali Sportowo – Widowiskowej Areny Gorzów, znajdujący się przy ul. Słowiańskiej 16, 66-400 Gorzów Wlkp.[dalej: Lokal lub pomieszczenie]
  z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w trybie bezprzetargowym, na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu. W pomieszczeniu przeznaczonym do najmu można prowadzić usługi gastronomiczne polegające na:
 • Świadczeniu usług gastronomicznych – (po uprzednim przystosowaniu punktu do wymogów sanitarnych wymaganych przy prowadzeniu tego typu działalności i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń);
 • Sprzedaży artykułów spożywczych – desery zimne i ciepłe, przekąski ciepłe, kanapki, napoje chłodzące oraz gorące, alkohole, i koktajle alkoholowe.
 • Sprzedaż art. spożywczych może następować jedynie w pomieszczeniu kawiarni.

Organizacja produkcji w kawiarni oparta została w całości na wykorzystaniu wyrobów gotowych i półproduktów, bez możliwości gotowania.

 

Z uwagi na specyfikę działalności Wynajmującego, Wynajmujący nie dopuszcza możliwości sprzedaży w Lokalu i w jego obrębie napojów alkoholowych
z uwzględnieniem obwiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w tym ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz stosownymi przepisami prawa miejscowego w tym uchwałami rady miasta Gorzów Wielkopolski.

Najemca zobowiązuje się na życzenie Wynajmującego do wycofania ze sprzedaży
w uzasadnionych sytuacjach niektórych pozycji asortymentowych.

Pomieszczenie, będące przedmiotem najmu, jest wykończone w następującym standardzie:

 • sufit kasetonowy akustyczny podwieszony na wysokości 350 cm,
 • posadzka – wykończona płytkami.
 • wyposażone jest w klimatyzację oraz w instalację elektryczną
  i ciepłowniczą.

Układ funkcjonalny:

 • Kawiarnia – 69,52 m2;
 • Hol przy kawiarni o powierzchni ok. 65 m2 do możliwego wykorzystania na cele konsumpcji
 • Zmywalnia naczyń – pow. 4,41 (bezpośrednio przy lokalu) przygotowana zgodnie z wymogami sanepidu;
 • pomieszczenie socjalne (szatnia) – o łącznej pow. 5,44 m2;
 • przyjęcie towaru – o powierzchni 22,93 m2.

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich.

W okresie letnim możliwość udostępnienia miejsca przed budynkiem na rozstawienie stolików i parasoli.

Lokal posiada niezależne wejście oraz otwarte przejście do kawiarni z pozostałej części budynku. Goście Kawiarni korzystają z części wspólnych budynku tj.: korytarza (holu) toalet (część wspólna obiektu może być oddzielona roletą).

Bezpłatny parking.

 

Nie dopuszcza się na terenie obiektu prowadzenia innej działalności, w tym działalności reklamowej.

Dopuszcza się prawo podnajęcia przedmiotu najmu Lokalu w całości lub w części wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody, jednakże na Najemcy nadal będą spoczywały wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu.

Oferta dotyczy całej powierzchni. Wynajmujący nie przewiduje możliwości wynajęcia jedynie jej części. 

Wynajmujący dopuszcza możliwość zaadoptowania pomieszczenia wg własnego uznania
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i uprzedniej konsultacji
z projektantem we własnym zakresie i na własny koszt. Najemca w uzgodnieniu
z Zarządcą obiektu i po jego akceptacji, na własny koszt wyposaża pomieszczenie
w dodatkowe umeblowanie i sprzęt o charakterze technicznym, niezbędne
do świadczenia usług.  Wynajmujący zapewnia możliwość z korzystania
z wyposażenia, będącego w jego dyspozycji. Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia stanowi układ funkcjonalny Lokalu wraz z fragmentem część wspólnej.

 1. Miejsce i termin oględzin oferowanych pomieszczeń, zakładany czas prowadzenia usług oraz inne niezbędne warunki:

Najemca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej najmowanego pomieszczenia.

Możliwe godziny oględzin miejsca: od 20 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym zawiadomieniu Wynajmującego; osobą do kontaktu jest Katarzyna Domagała tel.: 881 714 884.  

Minimalne godziny prowadzenia usług:

poniedziałek – niedziela, w godzinach od 13:00 do 22:00, przy czym Najemca może te godziny wydłużyć. Poza tym, Lokal, powinien być otwarty przynajmniej
na godzinę przed planowanym wydarzeniem w Hali Sportowo – Widowiskowej Arena Gorzów i pozostać otwarty do końca wydarzenia. Wynajmujący dostarcza Najemcy kalendarz wydarzeń z miesięcznym wyprzedzeniem. Z uwagi na bezpieczeństwo imprez masowych, w trakcie tych imprez wejście do kawiarni możliwe będzie jedynie od strony holu. Wejście od strony ogródka musi pozostać zamknięte.,

Okres najmu 5 lat (pięć) lat od chwili zawarcia umowy i przekazania Lokalu.

Planowany termin otwarcia Lokalu powinien nastąpić po uzyskaniu przez Najemcę wszelkich wymaganych prawem zgód, pozwoleń a zwłaszcza odbioru pomieszczeń przez SANEPID, a także zawarcia umowy ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000 zł oraz od szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, stanowiącym wyposażenie pomieszczenia i części wspólnych obiektu Zamawiającego, jednak nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Kopie powyższych dokumentów, Najemca powinien złożyć Wynajmującemu przed planowanym rozpoczęciem działalności kawiarni.

Oferent zobowiązany jest również w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania lokalu wpłacić kaucję w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu najmu brutto wg zaoferowanej w konkursie stawki w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy najmu oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 

 1. Wymagania stawiane oferentom:
 2. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):
 • Są podmiotami, które świadczą usługi w zakresie gastronomii oraz sprzedaży artykułów spożywczych;
 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają nadany numer REGON.
 1. Wymaganymi dokumentami formalnymi składanymi przez oferenta są:
 • Informacja z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem: (w zależności od statusu prawnego oferenta);
 • Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia według załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 1. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oferent złoży
  w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że informacje w niej zawarte stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do warunków konkursu ofert na najem pomieszczenia Kawiarni.

 • Ocena Ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 1. Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w dwóch etapach

 

I ETAP  – Wynajmujący dokona oceny złożonych ofert i wyłoni maksymalnie
3 najkorzystniejsze dla Zamawiającego oferty na podstawie kryterium – Propozycja wysokości czynszu netto za okresy miesięczne (nie niższą niż 6 tys. netto PLN)

Oferent zobowiązany będzie również w terminie 14 dni od dnia wydania Lokalu wpłacić kaucję w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu najmu brutto
wg zaoferowanej w konkursie stawki w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy najmu oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 • Umowa z najemcą zostanie podpisana na czas określony na okres minimum 5 lat.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz stronie internetowej bip.slowianka.pl

Poza czynszem Najemca będzie dodatkowo ponosił koszty ewentualnych remontów
i napraw Lokalu, które mogą odbywać się jedynie za zgodą Wynajmującego oraz utrzymania pomieszczeń w czystości a także opłaty związane z publicznym odtwarzaniem prezentowaniem utworów muzycznych, scenicznych i wszelkich innych objętych opłatami z tytułu praw autorskich.  

Najemca, na swój koszt, ustawi pojemniki na śmieci uwzględniając ich segregację na podstawie osobnej  umowy z firmą odpowiadającą za wywóz odpadów, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego,

Dodatkowo Najemca ponosił będzie wszelkie koszty eksploatacji,

Są to w szczególności:

 • Koszty energii elektrycznej dot. przedmiotu najmu wg wskazań licznika (na terenie kawiarni i zaplecza kawiarni),
 • Koszty zużycia wody i ścieków według wskazań liczników.

 

II ETAP W etapie II oferenci , którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni na spotkanie z Wynajmującym w celu dokładnego omówienia
i uzupełnienia przedstawionej oferty oraz warunków umowy. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę różnorodność proponowanych produktów jakość oferowanego asortymentu, atrakcyjność, koncepcja zagospodarowania Lokalu,
a także organizacja pracy prowadzonej działalności.  

I ETAP konkursu zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

II ETAP konkursu zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty, w której upłynie termin składania ofert ostatecznych.

Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie drogą mailową oraz umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie www.bip.slowianka.pl

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:
 • Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych warunkach konkursu ofert.
 • Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem oferty ustalonym przez Zamawiającego.
 • Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 • Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca
  w których zostały dokonane poprawki, parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej zapieczętowanej kopercie. Kopertę wewnętrzną należy opatrzyć danymi składającego ofertę, a zewnętrzną zaadresować na udzielającego zamówienia
i opatrzyć napisami:

„Oferta na najem pomieszczenia kawiarni w Hali Sportowo-Widowiskowej Arena Gorzów”
z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem  20 czerwca 2024r.”

 • Załącznikami do oferty powinny być:

Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale II ust 2 pkt 1-2,  złożone
w formie kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do sporządzania oferty lub przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza, przy czym oświadczenia powinny być złożone w formie oryginałów.

 • Oferent może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko
  w formie pisemnej najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Zmodyfikowaną ofertę oznacza się z zaznaczeniem „Zmiana Oferty” i składa w miejscu złożenia oferty zgodnie z wymogami w ogłoszeniu o konkursie ofert.
 • W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale II lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie lub zawierających błędy udzielający zamówienia może wezwać oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Niezłożenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn oraz możliwość nieudzielenia zamówienia oferentom niewiarygodnym.
 • Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 1. Miejsce składania ofert:
 2. Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia 20 czerwca 2024 r. do godziny 10.00 w Sekretariacie Zamawiającego, ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 4. Termin związania ofertą:

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.

 • Informacje o sposobie porozumiewania się udzielającego zamówienia
  z oferentami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami:
 1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia będą udzielane, przez: Panią Katarzynę Domagałę tel. 881 714 884:
 2. Obowiązuje pisemność korespondencji, wszelkie pisma, można składać jedynie osobiście lub pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@slowianka.pl za pisemnym potwierdzeniem.
 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do udzielającego zmówienie przed upływem terminu i została potwierdzona na piśmie.

 

 • Zawarcie umowy:

Umowę najmu zawiera się najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyborem oferty.
 3. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Zarząd Zamawiającego może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymagania określone w części IV warunków konkursu ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny a także do zamknięcia konkursu bez wyboru żadnej oferty.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego o przetargu.

 

 1. Załączniki: