Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

REGULAMIN LODOWISKA CSR „SŁOWIANKA”

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

 1

Postanowienia ogólne

 1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się do odwołania „Regulamin Lodowiska CSR „Słowianka” w okresie epidemii Covid-19”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem lodowiska Covid-19” , który obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
 2. Przed wejściem na teren lodowiska należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz obowiązującym Regulaminem lodowiska CSR „Słowianka”.
 3. Wejście na teren lodowiska oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w regulaminach obiektu.
 4. Zabrania się korzystania z lodowiska osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
 5. Ilość osób, jaka w jednej chwili może przebywać w płatnej strefie obiektu lodowiska oznajmiana jest w formie komunikatu pisemnego w holu głównym lodowiska w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 6. Osoby w pełni zaszczepione nie wliczają się do ustalonego w sposób określony w pkt 5 limitu i osoby te otrzymują możliwość wejścia do każdej ze stref obiektu niezależnie od osiągniętego już limitu.
 7. Przez osobę zaszczepioną rozumie się Użytkownika, który przyjął jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki,(pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni; zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające, kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”.
 8. W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi stanu epidemii Użytkownik w trakcie procesu zakupu biletów może zostać poproszony o okazanie zaświadczenia o objęciu pełnym szczepieniem przeciwko COVID-19 Użytkownika, w przypadku, gdy aktualny, zgody z przepisami prawa, limit miejsc dla osób
  niezaszczepionych został przekroczony (informacja dobrowolna, jednak niezbędna podczas zakupu biletów przy przekroczonym limicie).
 9. Pracownik CSR Słowianka dokona sprawdzenia prawdziwości okazanego zaświadczenia za pośrednictwem systemów i urządzeń elektronicznych. Dane osobowe użytkowników dotyczące zaszczepienia nie będą przechowywane a będą przetwarzane są w związku z wejściem na obiekty sportowe, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjikryzysowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 10. Na terenie całego obiektu lodowiska obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo oraz grupy zorganizowane np. klasy szkolne. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować bezpieczną odległość od pozostałych użytkowników obiektu.
 11. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy lodowiska są zobowiązani do opuszczania obiektu po zakończeniu korzystania z usług możliwie jak najszybciej.
 12. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia obiektu dla Klientów. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku lodowiska pozostają otwarte.
 13. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiektach CSR „Słowianka” reguluje Kodeks Cywilny.
 14. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu lodowiska ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie zalecanej odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.
 15. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach do tego wyznaczonych.
 16. Każdy użytkownik lodowiska ma obowiązek zasłaniania nosa i ust na całym terenie obiektu z wyłączeniem tafli lodowiska znajdującą się na otwartej przestrzeni.
 17. Przy kasie w kierunku wejścia na lodowisko oraz wyjścia z lodowiska może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi, małżeństw). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.
 18. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
 19. W szatni wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie jej opuszczenia, co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
 20. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez personel obiektu lodowiska, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
 21. Zarządca lodowiska zastrzega sobie prawo do rezerwacji tafli w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19).
 22. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili w strefie płatnej obiektu lodowiska zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów wstępu zostanie chwilowo wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel kasjerski wznowi sprzedaż.

 

 

 2

Wypożyczalnia Sprzętu

 

 1. Na terenie lodowiska CSR „Słowianka” funkcjonuje wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinów i delfinów do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci.
 2. Sprzęt w wypożyczalni przed wydaniem Klientowi jest każdorazowo dezynfekowany przez pracownika obiektu.
 3. Wydawanie i zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się w holu głównym w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych.

 

 

Grupy Zorganizowane

 

 1. Wejścia grup zorganizowanych (minimum 15 osób) na lodowisko możliwe są wyłącznie po dokonaniu rezerwacji w kasie lodowiska osobiście lub telefonicznie pod numerem 95 7338 550. W związku z panującym reżimem sanitarnym, wejście grupowe należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą. Grupa zobowiązana jest do wysłania formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie slowianka.pl)  na adres sekretariat@slowianka.pl a następnie do dokonania  z dwudniowym wyprzedzeniem opłaty 100% należności za usługę. W przypadku nieobecności grupy w zarezerwowanym terminie lub części uczestników, opłata za bilety nie jest zwracana.
 2. Grupy liczące więcej niż 30 osób powinny mieć na względzie konieczność podziału uczestników na podgrupy tak, aby z holu, kasy i szatni korzystało w jednym momencie nie więcej niż 30 osób. Równocześnie należy mieć na względzie fakt, że w płatnej strefie obiektu lodowiska może być ustalony limit osób mogących w niej przebywać w jednym czasie. Limit wynika ze stosownych przepisów i zarządzeń w tym zakresie.
 3. Każdy uczestnik grupy zorganizowanej zobowiązany jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg powyższych ustaleń.
 4. Powyższy Regulamin uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Wszelkie inne zalecenia i restrykcje związane z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii Covid-19 nie ujęte w niniejszym Regulaminie, mogą być ogłaszane przez Zarządcę lodowiska w formie informacji pisemnej zamieszczonej na obiektach CSR „Słowianka” lub na stronie internetowej do czasu dostosowania brzmienia niniejszego regulaminu do nowej sytuacji prawnej.
 2. Regulamin obowiązuje od 01 grudnia 2021 r.

 

Zarząd CSR „Słowianka”