Lodowisko

Zapraszamy

Regulamin konkursu „Najciekawsze przebranie ze świata baśni”

Regulamin konkursu „Najciekawsze przebranie ze świata baśni”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
2. Konkurs odbywa się w na lodowisku CSR „Słowianka” podczas Gwiazdkowego balu na lodzie „W świecie baśni” w dniu 12.12.2021 r.w godzinach 17.00 – 19.45.

§ 2 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania ze świata baśni oraz prezentacja go podczas Gwiazdkowego balu na lodzie „W świecie baśni” w dniu 12.12.2021 r.

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która 12.12.2021 r., posiadając ważny bilet wstępu na lodowisko, zgłosi swój udział w konkursie i zaprezentuje swój strój na Gwiazdkowym balu na lodzie „W świecie baśni” 12.12.2021 r. w godzinach 17.00 – 19.45, tj. do momentu ogłoszenia przez komisję konkursową ostatniej zwycięskiej pary.

§ 4 Warunki udziału

1. Zapoznanie się z Regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Prezentacja przebrania dobranego według własnego pomysłu następuje na tafli lodowiska, podczas jazdy na lodzie.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie ankiety przez uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego, w przypadku osób niepełnoletnich.
4. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.
5. Ankietę należy pobrać w wyznaczonym punkcie przy scenie znajdującej się przy tafli lodowiska.
6. Wypełnioną ankietę należy złożyć w wyznaczonym punkcie przy scenie znajdującej się przy tafli lodowiska.
7. Każdy uczestnik otrzyma numerek, który wyeksponuje w widocznym
miejscu na ubraniu.

                                                                                                                     § 5 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu biorą udział w balu w swoich przebraniach, prezentacja przebrania następuje podczas jazdy na lodzie.
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 12.12.2021 r., od godziny 17.00 do 19.45.
3. Komisja trzykrotnie w czasie w godzinach 17.00 – 19.45 wyłoni i nagrodzi po dwie osoby: króla i królową balu spośród zgłoszonych uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyeksponowania w widocznym miejscu numerków i przebywania na tafli lodowiska.
4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi trzykrotnie w czasie balu w godzinach 17.00 – 19.45. Każdorazowo zostaną nagrodzone dwie inne osoby, w sumie w czasie balu nagrodzonych zostanie 6 osób.
5. Komisja konkursowa składa się z czterech osób: 2 przedstawicieli organizatora, 2 przedstawicieli partnerów wydarzenia.

§ 6 Kryteria oceny prac

1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
– pomysłowość
– prezentacja,
– odnalezienie się w temacie baśni.

§ 7 Nagrody

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Laureaci konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody w czasie trwania balu.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszeniu udziału w konkursie poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej organizatorowi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu w sytuacji, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
2. Uczestnik konkursu lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora na stronie internetowej organizatora oraz na Facebooku organizatora.
3. Uczestnik konkursu lub opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.
4. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.slowianka.pl oraz przy kasach na lodowisku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

            Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992720727, KRS: 0000051160, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: iod@slowianka.pl
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, w tym wizerunek Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu pn. „Najciekawsze przebranie ze świata baśni”, w tym w celach promocyjno-marketingowych w materiałach stanowiących relację z ww. wydarzenia na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Administratora.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi pomocy techniczno-informatycznej oraz portalom społecznościowym, w tym Facebook.
  5. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt umieszczenie danych na Facebook i jednoczesne udostępnienie ich Facebook Ireland Limited dane mogą być przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.
  6. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, a jeśli nie zostanie ona wycofana przez okres przewidziany na potrzeby działalności promocyjno-marketingowo-reklamowych Administratora jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem
  9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje r Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane