Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

REGULAMIN LETNIEJ SZKOŁY PŁYWANIA SŁOWIANKI

Rozdział I

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem kursów porannych i popołudniowych nauki i doskonalenia pływania Letniej Szkoły Pływania Słowianki jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo kursantów w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez nich lub przez ich opiekunów prawnych następujących czynności:

– zapisaniu na listę uczestnictwa u Organizatora,
– opłaceniu kursu,
-czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora przed rozpoczęciem kursu wszystkich niezbędnych i wymaganych przez Organizatora oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta, w kasach basenu Organizatora oraz w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl .
 2. Wypełnione i podpisane Oświadczenia należy składać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Punkcie Obsługi Klienta (dni i godziny pracy POK zamieszczone są na stronie www.slowianka.pl) lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy POK ( skrzynka dostępna w godzinach 6:00-21:45)
 3. Każdy kursant lub jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem kursu. Zakup kursu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów oraz godziny zajęć są podawane przed ich rozpoczęciem w odrębnych komunikatach oraz w trakcie zapisów na listy. Terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora takich jak: zagrożenie epidemicznego związane z COVID-19 lub innymi chorobami, awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora.
 5. W razie nie odbycia się zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych w jakich się nie odbyły lub zostaną zaproponowane inne rozwiązania kompensujące odwołaną usługę.
 6. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest w trybie natychmiastowym w formie sms-sa, e-maila lub rozmowy telefonicznej, a także dodatkowo w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na FB Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania kursu z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych do grupy uczestników.
 8. W przypadku uczestników – dzieci wymagających opieki i gdy tego wymaga sytuacja, rodzic lub opiekun prawny mają możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka, korzystając za specjalnej jednorazowej wejściówki 20 minutowej osobnej na wejściu i osobnej na wyjściu w ramach wykupionego kursu. Po przekroczeniu 20-minutowego czasu każdej wejściówki rodzica obowiązują dopłaty zgodne z aktualnym cennikiem CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
 9. Niezależnie od wymienionych w punkcie 10 możliwości, rodzic lub opiekun prawny może korzystać z usług basenowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o. pod warunkiem wykupienia ważnego biletu na te usługi.
 10. Uczestnicy kursu dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich, zadeklarowanych przez rodziców podczas zapisów.
 11. Wchodzenie do wody podczas nieobecności opiekuna prowadzącego zajęcia jest zabronione, dodatkowo kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.
 12. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 13. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Pływalni, Regulaminem Pływalni w okresie epidemii Covid-19 oraz Regulaminem Letniej Szkoły Pływania Słowianki, a także do przestrzegania tych regulaminów.
 14. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym w godzinach wskazanych na stronie www Organizatora.
 15. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.

Rozdział II

Kurs Poranny

 

 1. Kurs poranny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat i realizowany jest na pięciodniowych zajęciach odbywających się codziennie od poniedziałku do piątku w dwóch grupach: nauki oraz doskonalenia pływania.

 

 1. Każde z pięciu zajęć podczas kursu obejmuje:

– 45 minut nauki/doskonalenia pływania na basenie sportowym,

– 45 minut animacji (zabaw, zajęć aqua-aerobic dla dzieci itp.) na basenie rekreacyjnym

– 30 minut pobytu w szatniach w celu przebrania się ( 2 x po 15 minut).

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką instruktorów (opieka rozpoczyna się od momentu przejścia przez bramkę kasową, a kończy do momentu odprowadzenia dziecka do bramki kasowej).
 2. Uczestnik samodzielnie lub odprowadzany przez Rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek punktualnego przyjścia na zajęcia na wyznaczoną godzinę zbiórki. Miejsce zbiórki wyznacza się w holu basenu przy kasach. W miejscu zbiórki na uczestników czeka instruktor, który o wyznaczonej porze zabiera grupę do przebieralni, a następnie na basen sportowy i rekreacyjny.
 3. Po zrealizowaniu zajęć na basenie sportowym i rekreacyjnym, instruktor nadzoruje uczestników w szatniach i wyprowadza ich do holu basenowego. O wyznaczonej porze instruktor pozostawia dzieci w holu poza strefą kas, gdzie opieka instruktora kończy się. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wymagających opieki mają obowiązek punktualnego odbioru uczestników z holu basenu.

 

 1. Płatność za kurs następuje z góry poprzez wpłatę w kasie basenu lub przelewem na konto bankowe Organizatora o numerze: 40 83670000 0420 6743 1490 0001. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika (dziecka) oraz nazwę kursu (poranny) i datę trwania kursu (np. 5-9 lipca, 19-23 lipca).

 

Rozdział III

Kurs Popołudniowy

 

 1. Kurs popołudniowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5, młodzieży oraz dla dorosłych i realizowany jest na 9 zajęciach odbywających się 3 razy w tygodniu (w poniedziałki, wtorki i czwartki) przez trzy kolejne tygodnie we wskazanych przez Organizatora okresach:

I KURS: 5 – 22 lipca 2021 r.

II KURS: 26 lipca – 12 sierpnia 2021 r.

 

 1. Każde z dziewięciu zajęć podczas kursu obejmuje:

-.45 minut nauki/doskonalenia pływania na basenie sportowym,

– 30 minut pobytu w szatniach w celu przebrania się ( 2 x po 15 minut).

 

 1. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktorów (opieka rozpoczyna się od momentu zbiórki na niecce basenu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, a kończy do momentu zbiórki na niecce basenu sportowego po zakończeniu zajęć).

 

 1. Uczestnik samodzielnie lub odprowadzany przez Rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek punktualnego przyjścia na zajęcia na wyznaczoną godzinę zbiórki. Miejsce zbiórki wyznacza się na niecce basenu sportowego przy torze zarezerwowanym na potrzeby zajęć. W miejscu zbiórki na uczestników czeka instruktor, który o wyznaczonej porze rozpoczyna pracę z uczestnikami na lądzie i w wodzie.
 2. Po zrealizowaniu zajęć na basenie sportowym, instruktor zarządza zbiórkę końcową na niecce basenu sportowego przy torze, na którym odbywały się zajęcia i tam o wyznaczonej porze pozostawia dzieci, gdzie opieka instruktora kończy się. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wymagających opieki mają obowiązek punktualnego odbioru uczestników z niecki basenu.
 3. Zapłata za zajęcia popołudniowe następuje z góry za cały kurs i ma formułę zakupu karnetu, który ma charakter czasowy i ważny jest w określonym przez Organizatora terminie.
 4. Przy zakupie karnetu Organizator pobiera kaucję w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie oddania karnetu pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje dalsze jego użytkowanie. Jakość zwracanego karnetu i możliwość jego ponownego użytkowania ocenia Organizator przy pomocy posiadanych urządzeń służących obsłudze karnetów. W przypadku gdy ocena Organizatora stwierdza, że karnet nie nadaje się do ponownego użycia, kaucja nie jest zwracana. W przypadku zgubienia karnetu przez jego użytkownika w trakcie trwania kursu, Organizator wystawia duplikat karnetu na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika oraz po opłaceniu dodatkowej kwoty 15,00 złotych.
 5. Czas basenowy przeznaczony dla uczestnika kursu to 75 minut. W przypadku przekroczenia czasu 75 minut, uczestnik kursu lub jego opiekun/rodzic każdorazowo przy wyjściu z basenu (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem Letniej SPS. W przypadku gdy Klient zapomni karnetu i nie posiada go w momencie wejścia na basen (w kasach), każdy ma obowiązek wykupić lekcję płacąc za nią odpowiednią cenę jednostkową. Potem, w terminie do 14 dni od momentu zapłaty istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku oraz przedstawienia paragonu zapłaty

ROZDZIAŁ IV

Rezygnacje

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany z wodą i nauką pływania czy pojedyńcze nieobecności.
 2. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia pływania wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu kursu, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.
 3. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 4 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 2, jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 4. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji:

Kurs poranny – 5 zajęć:

Za każde z 5 niewykorzystanych zajęć Organizator zwraca 50 % ceny jednostkowych zajęć.

Kurs popołudniowy – 9 zajęć:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 9-zajęć Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 6
do 2 zajęć  0 zł
od 3 do 6 zajęć Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                            9 zajęć                                                           x  55 %
od 7 do 8 zajęć Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                            9 zajęć                                                           x  65 %
9 zajęć Organizator pomniejsza kwotę do zwrotu o 50,00 zł, to jest o wartość opłaty administracyjnej

 

 1. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.
 2. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do :

a) złożenia w sekretariacie Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,

b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego kursu dotyczy rezygnacja (termin trwania kursu), wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.

7. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:

a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia) czy karnet kursu nauki pływania w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem jego  wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków,

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

 

Oświadczenie do pobrania