+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

REGULAMIN LODOWISKA CSR „SŁOWIANKA”

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 1

Postanowienia ogólne

 1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się do odwołania „Regulamin Lodowiska CSR „Słowianka” w okresie epidemii Covid-19”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem lodowiska Covid-19” , który obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu.
 2. Przed wejściem na teren lodowiska należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem Lodowiska CSR „Słowianka”.
 3. Wejście na teren lodowiska oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w regulaminie obiektu.
 4. Zabrania się korzystania z lodowiska osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,  w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
 5. W obiekcie lodowiska w jednej chwili może przebywać maksymalnie 90 osób z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.
 6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo oraz grupy zorganizowane np. klasy szkolne. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować bezpieczną odległość od pozostałych użytkowników obiektu.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy lodowiska są zobowiązani do opuszczania obiektu po zakończeniu korzystania z usług możliwie jak najszybciej.
 8. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia obiektu dla Klientów. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku lodowiska pozostają otwarte.
 9. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiektach CSR „Słowianka” reguluje Kodeks Cywilny.
 10. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu lodowiska ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie zalecanej odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.
 11. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach do tego wyznaczonych.
 12. Każdy użytkownik lodowiska ma obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną na całym terenie obiektu łącznie z  taflą lodowiska znajdującą się na otwartej przestrzeni, a także w kolejce przed budynkiem lodowiska.
 13. Przy kasie w kierunku wejścia na lodowisko oraz wyjścia z lodowiska może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi, małżeństw). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.
 14. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
 15. W szatni wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie jej opuszczenia, co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
 16. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez personel obiektu lodowiska, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
 17. Zarządca lodowiska zastrzega sobie prawo do rezerwacji tafli w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19).
 18. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili w strefie płatnej obiektu lodowiska zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów wstępu zostanie chwilowo wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel kasjerski wznowi sprzedaż.
 19. W okresie epidemii CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia lodowiska dla klientów indywidualnych. O godzinach otwarcia lodowiska CSR „Słowianka” będzie informować poprzez: stronę www, FB oraz wywieszenie komunikatów bezpośrednio na obiekcie.

 

 2

Wypożyczalnia Sprzętu

 

 1. Na terenie lodowiska CSR „Słowianka” funkcjonuje wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinów i delfinów do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci.
 2. Sprzęt w wypożyczalni przed wydaniem Klientowi jest każdorazowo dezynfekowany przez pracownika obiektu.
 3. Wydawanie i zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się w holu głównym w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych.

 

Grupy Zorganizowane

 

 1. Wejścia grup zorganizowanych (minimum 15 osób) na lodowisko możliwe są wyłącznie po dokonaniu rezerwacji w kasie lodowiska osobiście lub telefonicznie pod numerem 95 7338 550. W związku z panującym reżimem sanitarnym, wejście grupowe należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą. Grupa zobowiązana jest do wysłania formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie slowianka.pl) na adres sekretariat@slowianka.pl a następnie do dokonania z dwudniowym wyprzedzeniem opłaty 100% należności za usługę. W przypadku nieobecności grupy w zarezerwowanym terminie lub części uczestników, opłata za bilety nie jest zwracana.
 2. Grupy liczące więcej niż 30 osób powinny mieć na względzie konieczność podziału uczestników na podgrupy tak, aby z holu, kasy i szatni korzystało w jednym momencie nie więcej niż 30 osób. Równocześnie należy mieć na względzie fakt, że w obiekcie lodowiska, w jednym momencie może przebywać maksymalnie 90 osób.
 3. Każdy uczestnik grupy zorganizowanej zobowiązany jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg powyższych ustaleń.
 4. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania obiektów sportowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 grudnia 2020r, a także dotychczas opublikowanie rozporządzenia i rekomendacje.

Zarząd CSR „Słowianka”