IOD/RODO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin Monitoringu Wizyjnego (dalej: Regulamin) określa cele i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego (dalej: monitoring) w obiektach CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i na terenach wokół obiektów, zasady zarządzania i obsługi monitoringu, miejsca instalacji kamer monitoringu, reguły rejestracji i zapisu danych, a także możliwość udostępnienia zgromadzonych danych.
 2. Monitoring stanowi własność CSR „Słowianka” Sp. z o.o. i obejmuje obiekty oraz teren wokół obiektów wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Załącznik nr 1 powinien być weryfikowany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz podlega niezwłocznej aktualizacji w przypadku zmiany zakresu monitoringu wizyjnego.
 4. System monitoringu obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych ani szatni.

2

CELE MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Monitoring wizyjny został wprowadzony:

 1. W celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych przebywających na terenie obiektów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. i wokół nich.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką.
 3. W celu zapewnienia ochrony mienia Spółki oraz niezbędnego bezpieczeństwa obiektów, na których prowadzona jest działalność Spółki.
 4. W celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

 

3

SYSTEM MONITORINGU

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery rozmieszczone na zewnątrz i wewnątrz obiektów, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, monitory odbierające obraz z kamer i rejestratorów.
 2. System monitoringu nie rejestruje dźwięku oraz nie umożliwia bieżącego odsłuchu i zapisu prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz z kamer monitoringu.
 3. Dane z monitoringu obejmują: wizerunek osób oraz oznaczenie daty, godziny i miejsca pobytu osób korzystających z obiektów a w zakresie monitoringu obejmującego parkingi przy obiektach numery rejestracyjne pojazdów.
 4. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dyskach twardych zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem przez osoby nieuprawnione.
 5. Monitoring podlega nadzorowi Zarządu spółki oraz upoważnionemu w tym zakresie pracownikowi.
 6. Dostęp do zapisów z kamer i rejestratorów z monitoringu posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

4

ZASADY MONITORINGU

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Decyzje o jego trwałym lub czasowym wyłączeniu może podjąć Zarząd Spółki.
 2. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w §2 Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie przepisów prawa tj. art. 222 kodeksu pracy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane z monitoringu przetwarzane są w formie monitoringu wizyjnego i przechowywane są przez okres 10 lat od chwili utrwalenia danych a w zakresie danych osobowych dotyczących pracowników przez okres 3 miesięcy.
 5. Dane z monitoringu mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 4, jeżeli wynika to z żądania organu publicznego lub osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań np. osoby poszkodowanej w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. W przypadku, gdy nagrania obrazu pochodzące z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresu przechowywania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje rejestrowane osoby, w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.
 8. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego jest przekazana klientom za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających piktogramy kamery usytuowanych przy wejściu na obiekty oraz w miejscach objętych monitoringiem.
 9. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawierającej informacje wymagane zgodnie z 13 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się w punkcie obsługi klienta danego obiektu oraz na stronie internetowej CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
 10. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę, bezprawne rozpowszechnianie lub nieuprawniony dostęp.

5

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z MONITORINGU

 1. Dane pochodzące z systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia lub dla celów dowodowych uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Spółka może udostępniać nagrania uprawnionym organom i instytucjom po wskazaniu przez nie podstawy prawnej i faktycznej, a pozostałym podmiotom – w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnianiu. Udostępniania następuje po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
 3. O udostępnienie fragmentu nagrania może zwrócić się również osoba, której dane dotyczą powołując się na uprawnienia do uzyskania kopii danych osobowych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO. Administrator każdorazowo, w zależności od okoliczności, podejmuje decyzję o formie udostępniania danych osobowych.
 4. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 5. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest eiwdencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań” stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.