Regulamin Sportowe Ferie na Słowiance

Regulamin Sportowych Ferii CSR „Słowianka”

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Sportowych Ferii (w skrócie „Ferii”) jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 14, zwane dalej „Organizatorem”.
 1. Sportowe Ferie są formą zorganizowanych grupowych zajęć różnotematycznych i rozwijających o charakterze: sportowo-rekreacyjnym, zabawowym, integracyjnym, warsztatowym, plastyczno-technicznym, kulturalnym. Uczestnikami Ferii są dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Zajęcia w ramach Ferii prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców oraz instruktorów (osoby zatrudnione przez Organizatora i posiadające odpowiednie uprawnienia), zgodnie z ustalonym przez Organizatora programem oraz w wyznaczonych terminach.
 2. Regulamin Sportowych Ferii jest skierowany do wymienionych niżej osób i obejmuje również ich prawa oraz obowiązki:
  • rodziców/opiekunów prawych uczestników,
  • uczestników,
  • wychowawców i kierowników Ferii
  • instruktorów pływania oraz zajęć dodatkowych

 2

Warunki uczestnictwa w Sportowych Feriach

 1. Uczestnikiem Ferii może zostać dziecko w wieku od 6 do 13 lat, które za pośrednictwem swojego rodzica/opiekuna prawnego wyraża wolę i chęć udziału w aktywnym wypoczynku podczas Ferii, oraz u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne, w tym: alergie, dieta, przewlekle schorzenia lub inne aspekty mogące mieć wpływ na udział dziecka w zajęciach i aktywnościach fizycznych podczas Ferii.
 2. Rodzic/Opiekun prawny dziecka posiadającego przeciwwskazania lub dysfunkcje wynikające ze stanu zdrowia, powinien przed zapisaniem na Ferie skonsultować możliwość wzięcia udziału dziecka w Feriach w pierwszej kolejności z lekarzem, a w następnej – z Organizatorem.
 3. Udział w Feriach, mimo posiadania przeciwwskazań, odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Każda z osób wymienionych w §1 pkt.3 przed przystąpieniem do zajęć Ferii ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także z Regulaminem Kompleksu basenów CSR „Słowianka” i Regulaminem Lodowiska, a także do przestrzegania postanowień tych regulaminów.
 5. Uczestnictwo dziecka w Feriach jest możliwe po spełnieniu przez rodzica/opiekuna prawnego następujących warunków:

a) telefonicznym lub osobistym zapisaniu dziecka na listę uczestników na wybrany turnus,

b) wniesieniu pełnej opłaty za każdy turnus, na który zapisano dziecko w terminie 3 dni od daty zgłoszenia

c) dostarczeniu Organizatorowi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia prawidłowo wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów:

– Deklaracji Uczestnictwa w Sportowych Feriach wraz z oświadczeniami,

– Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku odrębnej na każdy opłacony turnus.

 

 1. Telefonicznego zgłoszenia uczestnictwa dziecka w Feriach należy dokonać pod numerami telefonu : 95 7338501 lub 95 7338508, natomiast osobistego – w Punkcie Obsługi Klienta lub w pokoju nr 106, w godzinach ich pracy.
 2. Dostarczenie niezbędnych dokumentów (pkt 5.c) odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta lub w pokoju nr 106, w godzinach ich pracy. Po południu i wieczorem dokumenty należy pozostawić we „wrzutni” znajdującej się przy szatni w holu budynku basenu.
 3. Dokumenty (pkt 5. c) są dostępne do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta, w kasach, w pokoju nr 106, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Formularze”.
 4. Organizator nie zapisuje dziecka na turnus, w którym ilość miejsc została wyczerpana.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa dziecka w Feriach, wniesienie opłaty oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów (pkt 5.c) powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem – najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem turnusu Ferii, na które zapisano dziecko.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy ilość miejsc w turnusie nie została wyczerpana dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Feriach najpóźniej do piątku do godziny 11:00 w tygodniu poprzedzającym turnus, w którym dziecko ma brać udział. Warunkiem jest opłacenie usługi i dostarczenie niezbędnych dokumentów w momencie przyjęcia przez Organizatora takiego zgłoszenia.
 7. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na Ferie w przypadku nie opłacenia usługi oraz nie dostarczenia Deklaracji i Karty Kwalifikacyjnej we wskazanym terminie.
 8. Organizator ma prawo odmówić realizacji turnusu Ferii w przypadku gdy nie uzbiera się na nim minimalna ilość uczestników.

3

Warunki kupna i organizacji zajęć

 1. Sportowe Ferie są organizowane w formie 5-dniowych turnusów trwających od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Terminy turnusów:

Turnus I : 12.02 – 16.02.2024 r.

Turnus II : 19.02 – 23.02.2024 r..

3. Cena za każdy turnus obejmuje:

  • osiem godzin dziennie urozmaiconych zajęć sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, plastycznych, warsztatowych i kulturalnych na obiektach „Słowianki” (szczegóły w programie),
  • fachową opiekę wychowawców,  instruktorów oraz animatorów nad uczestnikami,
  • naukę i doskonalenie pływania,
  • gry i zabawy na basenie rekreacyjnym,
  • elementy nauki jazdy na łyżwach oraz zabawy na lodzie,
  • zapewnienie łyżew oraz kasków na zajęciach,
  • zajęcia sportowe na terenie hali Arena Gorzów,
  • warsztaty plastyczno-techniczne, kulinarne, taneczne, muzyczne lub teatralne (w zależności od programu),
  • grę w kręgle w kręgielni „Bowling Słowianka”,
  • spotkania edukacyjne prowadzone przez ekspertów,
  • obiad – drugie danie plus napój, posiłek przygotowany przez profesjonalną firmę posiadającą niezbędne zezwolenia na żywienie zbiorowe,
  • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków  podczas przebywania na obiektach „Słowianki” w czasie trwania Sportowych Ferii.
 1. Szczegółowy opis oraz ramy czasowe zajęć w każdym turnusie zawarte są w Programie Ferii. Program dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora w zakładce „sportowe ferie”, a także w wersji papierowej – w Punkcie Obsługi Klienta.
 2. Opłatę za Ferie należy uiścić w całości jednorazowo poprzez płatność gotówką lub kartą w kasie kompleksu basenów albo przelewem na konto Organizatora w Lubuskim Banku Spółdzielczym o numerze: 40 83670000 0420 6743 1490 0001 podając w tytule: nazwisko i imię dziecka oraz dokładny termin „od do” opłacanego turnusu.
 3. Każdy, kto dokonuje zapłaty za Ferie gotówką lub kartą w kasie, otrzymuje wraz z paragonem fiskalnym dodatkowo „potwierdzenie opłaty”. Wszyscy Rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są zachować „potwierdzenie opłaty” i przedstawić je Organizatorowi na jego prośbę.
 4. W przypadku zapłaty za Ferie w formie przelewu, potwierdzenie płatności generowane jest automatycznie przez dział księgowości Organizatora. Paragon fiskalny można odebrać w dziale księgowości po zaksięgowaniu i zafiskalizowaniu, najwcześniej po 48 godzinach po dokonaniu przelewu.
 5. Faktury dla osób fizycznych wystawiane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego. W przypadku podmiotu gospodarczego, chęć pobrania faktury zamiast paragonu musi być zgłoszona przed dokonaniem płatności.
 6. Uczestnikami Ferii opiekują się kwalifikowani wychowawcy, którzy sprawują opiekę również podczas posiłków oraz prowadzonych przez siebie zajęć sportowych i innych zajęć tematycznych, zgodnie z programem.. Podczas zajęć dodatkowych, dziećmi opiekują się  instruktorzy, animatorzy, a także wychowawcy.
 7. Organizator zapewnia opiekę wychowawców oraz instruktorów i animatorów w dniach i godzinach trwania Ferii.
 8. Uczestnicy Ferii podzieleni są na grupy, podczas następujących zajęć :
  • nauka pływania – do 15 osób ściśle wg umiejętności,
  • doskonalenie pływania – do 15 osób ściśle wg umiejętności.
  • zajęcia na lodowisku – do 30 osób wg umiejętności.

  Pozostałe zajęcia odbywają się z udziałem wszystkich grup jednocześnie, w podziale wiekowym lub w podziale ze względu na wybór uczestnika.

  12. Wszyscy uczestnicy zgodnie z Regulaminem Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o. zobowiązani są do posiadania podczas pobytu na basenie stosownych strojów kąpielowych. Dziewczynki – przylegający do ciała strój jedno bądź dwu częściowy, chłopcy – kąpielówki przylegające do ciała.

  13. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przekazania numerów telefonów niezbędnych do nawiązania kontaktu podczas pobytu dziecka na Sportowych Feriach.

  14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć dzieci o obowiązku przebywania na obiektach sportowych Organizatora wyłącznie pod opieką wychowawców, instruktorów czy animatorów bez możliwości samodzielnego oddalania się z kompleksu.

  15. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko najpóźniej do godziny 8:15 oraz odbierać najpóźniej do godziny 16:15. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie, Organizator nałoży na rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dodatkową opłatę za opiekę w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

  16. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pozostawić u kierownika Ferii pisemne zezwolenie, jeżeli wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu swojego dziecka.

  17. Organizator nie przewiduje „odrabiania” opuszczonych zajęć w innych terminach i grupach. Warunki zwrotów za niewykorzystane zajęcia opisane są w § 5.

   

  4

  Prawa i obowiązki

   

  1. Uczestnicy Sportowych Ferii mają prawo do:
  • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, animacjach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
  • korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w obiektach Organizatora i przewidzianych do realizacji Programu Ferii,

  2. Uczestnicy sportowych Ferii mają obowiązek:

   • przestrzegać Regulaminu Sportowych Ferii,
   • przestrzegać regulaminów korzystania z obiektów Organizatora, a w szczególności  Regulaminu Kompleksu Basenów CSR „Słowianka” oraz „Regulaminu Lodowiska”,
   • przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych uczestników,
   • trzymać się blisko grupy i opiekunów, nie oddalać się od grupy bez pozwolenia wychowawcy,
   • słuchać i wykonywać wszystkie polecenia wychowawców oraz instruktorów czy animatorów,
   • szanować cudzą i osobistą własność,
   • doceniać i szanować pracę innych.

   3. Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

    • uczestnik przychodzi na zajęcia po pierwszym śniadaniu, drugie śniadanie zabiera ze sobą,
    • pieniądze, telefony i inne cenne przedmioty dziecko przynosi na zajęcia na wyłączną odpowiedzialność rodziców i opiekunów prawnych,
    • za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie „Słowianki” lub podczas   wycieczek odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni,
    • zabrania się wchodzenia do wody podczas nieobecności osoby prowadzącej zajęcia w wodzie,
    • przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków,
    • uczestnicy zorganizowanych zajęć wchodzą i wychodzą z wody w określonym czasie,
    • wchodzenie do wody po spożyciu posiłku, a także kąpanie się na czczo bądź wcześniej niż godzinę po spożyciu posiłku jest zabronione,
    • wychodzenie z wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz opiekuna jest zabronione,
    • w przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów głowy i innych dolegliwości uczestnik, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora zajęć,
    • zachowanie dziecka rażąco naruszające realizację programu zajęć, nietykalność cielesną pozostałych uczestników wypoczynku lub stwarzające zagrożenie dla siebie i innych, jednoznaczne jest z wydaleniem z Ferii z zachowaniem możliwości zwrotu środków opisanych w pkt 4 §5.
    1. Prawa i obowiązki instruktorów:
    • instruktor/ wychowawca prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników Ferii od momentu sprawdzenia obecności do zbiórki kończącej zajęcia.
    • instruktor/ wychowawca ma prawo wydawać polecenia uczestnikom Ferii niezbędne do przeprowadzenia zajęć, gier, zabaw.
    • instruktor/ wychowawca ma prawo skarcić słownie uczestnika, który łamie regulamin bądź naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych uczestników Ferii.
    • instruktor/ wychowawca nie może naruszać godności osobistej uczestnika, narażać go na nieprzyjemności wynikające z tytułu wyznania religijnego, poglądów osobistych, bądź narodowościowych.
    • instruktor/ wychowawca ma prawo zwrócić się do Kierownika Ferii oraz Zarządu CSR „Słowianka” z wnioskiem o dyscyplinarne wydalenie uczestnika zajęć zorganizowanych bez zwrotu kosztów, w sytuacji rażącego, umyślnego łamania regulaminu, narażania siebie i innych uczestników na niebezpieczeństwo, a także nagminne niestosowanie się do poleceń wychowawców i instruktorów.
    • instruktor/ wychowawca oraz Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni oraz za straty materialne i uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

     

    5

    Warunki rezygnacji z Ferii i zwrotów

    1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionej usługi w trakcie jej trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą  i nauką pływania, zajęciami sportowymi  czy pojedyncze nieobecności.
    2. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników Sportowych Ferii wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem: wychowawców, kierownika Ferii, instruktorów) oraz innymi stałymi kosztami obsługi Ferii (np. rezerwacja posiłków, czy zajęć płatnych), ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana.
    3. W przypadku zasadnej rezygnacji z turnusu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik turnusu obowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w Feriach i rezygnacji z nich. Określona w pkt.4 kwota zwrotu uwzględnia poniesione uprzednio przez Organizatora koszty zorganizowania kursu, koszty uczestnictwa oraz rezygnacji związane z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 2,  jak i wartość wykorzystanych zajęć.
    4. Organizator nie zwraca pieniędzy za wykorzystany w całości lub części przez uczestnika dzień pobytu na Sportowych Feriach. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku nieobecności na zajęciach podczas całego dnia, zgłoszonej organizatorowi najpóźniej do godziny 8:00 w dniu planowanej nieobecności. Zgłoszenia dokonać można telefonicznie pod nr 95 7338 501 lub 95 7338 508 a także drogą elektroniczną na adres marketing@slowianka.pl. Wysokość zwracanych środków wynosi 85,00 zł brutto za każdy jeden niewykorzystany dzień. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez Organizatora i nie jest zwracana Klientowi.
    5. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki”.
    6. W celu realizacji rezygnacji ze Sportowych Ferii na Słowiance Klient jest zobowiązany do:
     a) poinformowania o rezygnacji zgodnie z pkt 1-4 powyżej – wyłącznie w trakcie trwania turnusu, przy czym rozpatrywaniu podlegać będą te zajęcia, które przypadają po informacji o rezygnacji. Informacja o rezygnacji złożona po odbyciu całości turnusu nie będzie rozpatrywana. Brak informacji o rezygnacji w czasie trwania turnusu oznacza, że klient zamierza w nim uczestniczyć i gwarantuje sobie prawo rezerwacji miejsca i posiłku w trakcie trwania Ferii.
    7. złożenia w sekretariacie „Słowianki” pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Ferii w trakcie trwania turnusu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji wraz z dowodami uprawdopodabniającymi przyczyny i z podaniem informacji, którego turnusu dotyczy rezygnacja (termin trwania), wysokości zapłaconej kwoty za turnus, ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez „Słowiankę” sposobu rozliczenia zwrotu.
    8. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane rodzicowi lub opiekunowi prawnemu uczestnika w trzech formach:
     a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie „Słowianki” w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego posiadania lub wykupienia)

    b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
    c) pieniężnej, w kasie głównej „Słowianki” czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego.

        6

       Postanowienia końcowe

       1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
       2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w Feriach są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, komunikatów w holu budynku basenu, drogą mailową lub SMS-em.
       3. Reklamacje lub wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Organizatora, to jest CSR „Słowianka” sp. z o.o.
       4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” z o.o.
       5. Każdy uczestnik zajęć oraz opiekun prawny uczestnika przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Ferii i ich zakupem. Kupno Ferii jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
       6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem … r. i uchyla regulamin zatwierdzony uchwałą nr 6/2023 z dnia 03.01.2023 r.