Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

REGULAMIN SZKOŁY JAZDY NA ŁYŻWACH

 1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo kursantów w kursie możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez opiekunów prawnych następujących czynności:
  – opłaceniu kursu (wykupieniu karnetu),
  – czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora Oświadczeń dotyczących zajęć nauki jazdy na łyżwach,

– okazaniem w kasie ważnego karnetu Szkoły  Jazdy przed wejściem na każde zajęcia w celu     rozliczenia zajęć.

 1. Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Jazdy na Łyżwach wydawane są kursantom lub ich opiekunom prawnym przy zakupie karnetu, dodatkowo dostępne są w kasach lodowiska Organizatora, w formie elektronicznej do wydruku na stronie slowianka.pl w panelu „formularze” lub w  Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora.
 2. Kursant lub jego opiekun prawny ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób Oświadczenia dotyczące zajęć Szkoły Jazdy na Łyżwach najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w budynku basenu – w dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi  W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce instruktora – opiekuna grupy.
 3. Każdy użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 4. Zapłata za kurs nauki jazdy na łyżwach ma formułę zakupu karnetu, który ma charakter ilościowy i czasowy.
 5. Opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi po jego wykorzystaniu (karnet pozostaje własnością klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie innych usług..
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na lodowisku Organizatora. W razie nie odbycia się zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych w jakich się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego przy kasie lodowiska oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.
 7. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany nauką jazdy na łyżwach czy pojedyncze nieobecności.   
 8. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia jazdy na łyżwach wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 9. W przypadku zasadnej rezygnacji z kursu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 12 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 10, jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 10. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji.

 

Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 3 zajęć

 0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                  10 zajęć                                                           x  55 %

od 7 do 8 zajęć

Cena za kurs x ilość opuszczonych zajęć                   10 zajęć                                                           x  65 %

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej rezygnacji i po spełnieniu niżej opisanych warunków, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punktach: 9 i 15 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

 1. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.
 2. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do :

a) złożenia w Punkcie Obsługi Klienta w budynku basenu Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,

b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, którego kursu dotyczy rezygnacja (termin trwania kursu), wysokości zapłaconej kwoty za kurs ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć, zwrotu nie wykorzystanych karnetów oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.

16.  Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w trzech formach:

a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług lodowiska lub basenu, takich jak karnet na basen czy karnet kursu nauki jazdy na łyżwach w kolejnym najbliższym terminie (pod warunkiem zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków),

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika lub jego opiekuna prawnego,

17. Kurs obejmuje 10 trawących po 45 minut zajęć z instruktorem na specjalnie wyznaczonej powierzchni tafli lodowiska. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w soboty i niedziele.

18. Minimalna ilość osób w grupie na kurs nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach to 15 uczestników, na kurs hokeja – 10 osób. Jeśli po rozpoczęciu kursu nie zgłosi się minimalna ilość osób, kurs zostaje odwołany. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów mogą ulec zmianie w zależności od imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

19. Czas zajęć przeznaczony dla uczestnika kursu to 45 minut, czas pobytu w płatnej strefie lodowiska to 75 minut. W przypadku przekroczenia 75 minut, uczestnik kursu lub jego opiekun prawny każdorazowo przy wyjściu z lodowiska (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem Szkoły Jazdy na Łyżwach.

20. W przypadku małych dzieci w wieku od 5 – 10 lat rodzic lub opiekun prawny wchodzi do szatni w celu przebrania dziecka. Rodzic może przebywać w obiekcie lodowiska bez możliwości wejścia na taflę.

21. Wszyscy uczestnicy kursu mają obowiązek posiadać kaski ochronne głowy – możliwość bezpłatnego wypożyczenia w kasie lodowiska „Słowianki”. Ilość i rozmiar kasków ograniczona.

22. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu opuszczenia tafli, które jednoznaczne jest z zakończeniem zajęć z instruktorem.

23. Wchodzenie na taflę lodowiska podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.

24. Organizator zajęć nie odpowiada za :

      –   przedmioty waartościowe pozostawione w szatni i nie złożone do depozytu,

      –   za straty materialne, uszkodzenia ciała wynikające z naruszenia regulaminu.

25. Uczestnicy kursu są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Lodowiska, Regulaminem Szkoły Jazdy na Łyżwach oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi regulaminami, a także do przestrzegania tych regulaminów. Zakup karnetu na naukę jazdy na łyżwach oznacza akceptację przedmiotowych regulaminów i ich obowiązywanie.

26. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Lodowiska lub w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul.Słowiańska14,66-400 Gorzów Wlkp. w dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta.

27. Reklamacje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.

28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022r. i równocześnie uchyla Regulamin Szkoły jazdy na łyżwach Słowianki zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 72/2021 z dnia 3 listopada 2020r.