+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

  REGULAMIN KOMPLEKSU BASENÓW W OKRESIE EPIDEMII  COVID-19 W CSR „SŁOWIANKA”

 1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się z dniem 28 maja 2021 r. do odwołania „Regulamin kompleksu basenów w okresie epidemii Covid-19 w CSR Słowianka”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem pływalni Covid-19” , który obowiązuje wszystkich użytkowników zespołu obiektów: basenu sportowego, basenu rekreacyjnego wraz z atrakcjami wodnymi oraz saun.
 2. Przed wejściem na teren kompleksu basenów i saun należy zapoznać się z obowiązującymi regulaminami:

– niniejszym Regulaminem pływalni Covid-19,

– Regulaminem kompleksu basenów CSR „Słowianka”

– Regulaminami atrakcji wodnych,

– Regulaminem saun.

Regulaminy dostępne są: na stronie www, w wyznaczonych miejscach holu basenu.

 1. Wejście na teren strefy kompleksu basenów oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich wymienionych w punkcie 2 regulaminach.
 2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
 3. Na terenie płatnej strefy obejmującej basen sportowy, basen rekreacyjny, sauny, przebieralnie i prysznice w jednej chwili może łącznie przebywać maksymalnie 366 osób.
 4. W strefie saun w jednym momencie łącznie mogą przebywać maksymalnie 22 osoby.
 5. Przed zakupem biletu na sauny, a także przechodząc z basenu do strefy saun należy każdorazowo zasięgnąć informacji w kasach lub przy bramce wejściowej do strefy saun czy limit osób w strefie został wyczerpany. W przypadku wyczerpania limitu zakazuje się wchodzenia do strefy saun, a wejście jest możliwe wahadłowo czyli w miejsce osób wychodzących ze strefy saun. Przy bramce wejściowej do strefy saun pracownik wystawia stojak z informacją o wyczerpaniu limitu osób.
 6. Użytkownicy strefy saun mają obowiązek zajmować miejsce w pomieszczeniach saun fińskich 1 i 2, sauny parowej oraz sauny infra-red we wskazany sposób, przedstawiony na tabliczce przed każdym wejściem do pomieszczenia.
 7. Klientom przebywającym już w strefie saun zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń wskazanych       w punkcie 8 w przypadku wyczerpania  w nich maksymalnego limitu osób.

10 . Każdy użytkownik saun ma obowiązek stosować się do poleceń pracowników sauny.

 1. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m (dotyczy: niecki basenu sportowego wraz                 z torami, niecki basenu rekreacyjnego wraz z brodzikiem dla dzieci, wannami jaccuzi, zjeżdżalniami, rwącą rzeką, masażerami podwodnymi, strefy saun, strefy natrysków, szatni, strefy suszenia włosów           i zmiany obuwia, stanowisk przy kasach i przy punkcie obsługi klienta, toalet, holu głównego, windy           i wszelkich ciągów komunikacyjnych).
 2. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.
 4. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia dla Klientów, to jest od 6:00 do 21:45. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku basenowego pozostają otwarte.
 5. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiektach CSR „Słowianka” reguluje Kodeks Cywilny.
 6. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych.
 7. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).
 8. Każdy użytkownik kompleksu basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się. Z noszenia maseczki zwolnione są osoby wskazane     w obowiązującym w danym czasie „Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do specjalnie wydzielonych pojemników na śmieci.

W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

 1. Przy kasie w kierunku wejścia na basen oraz wyjścia z basenu może znajdować się po jednej osobie      z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.
 2. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
 3. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
 4. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.
 5. Na basenie sportowym użytkownicy mają obowiązek pływać z zachowaniem dystansu 1,5 m. Obowiązuje ruch pływania prawostronny. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników           i personelu obiektu w tym zakresie.
 6. Zabrania się gromadzenia na niecce basenowej zarówno w wodzie jak i poza nią.
 7. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu basenowego, a także zastosować się do zaleceń wynikających                 z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
 8. Zarządca basenu zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do przeczytania aktualnych komunikatów (grafików) dotyczących rezerwacji torów na basenie sportowym.
 9. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel kasjerski wznowi sprzedaż.
 10. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun     w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii          i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 12 lutego 2021r, a także dotychczas opublikowanie rozporządzenia  i rekomendacje.

Zarząd CSR „Słowianka”