+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin korzystania z kortów tenisowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Korty tenisowe są własnością Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o.o., zwanego dalej „Słowianką”.
 2. Administratorem kortów jest „Słowianka”.
 3. Regulamin dotyczy osób wypożyczających korty i osoby te są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Korty są czynne zgodnie z zatwierdzonym przez „Słowiankę” planem oraz w oparciu o złożone zamówienia. Informacja o godzinach otwarcia kortów w danym sezonie oraz o datach rozpoczęcia i zakończenia sezonu w danym roku podawana będzie na stronie internetowej „Słowianki” w panelu „Lodowisko, boisko i korty tenisowe” oraz bezpośrednio w obiektach „Słowianki”.

 

§ 2 Rezerwacja kortów

 1. Rezerwacji kortu można dokonywać osobiście w kasie basenowej lub telefonicznie pod numerem 95 7338 520 od poniedziałku do niedzieli  w godzinach od 9:00 do 21:00
 2. Gdy rezerwacja dokonywana jest telefonicznie, osoba posiadająca rezerwację kortu zobowiązana jest uiścić opłatę w kasie basenowej przed godziną rozpoczęcia gry lub do 15 minut po ustalonej godzinie rezerwacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie dokona zapłaty, wówczas traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.
 3. W sytuacji opisanej w § 2 pkt 2 osoba oczekująca ma prawo do wejścia na kort w miejsce osoby tracącej rezerwację.
 4. Rozpoczęcie korzystania z kortu odbywa się, począwszy od godziny 9:00 do godziny 21:00.
 5. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się w kasie lodowiska na 10 minut przed planowanym wejściem na kort i uiścić opłatę za wstęp na korty.
 6. Po uregulowaniu koniecznych opłat, osoba posiadająca rezerwację, otrzymuje od pracownika kasy „Słowianki” magnetyczny chip, rejestrujący czas korzystania z kortów. Następnie Klient udaje się na wyznaczony kort, używając do wejścia magnetycznego chipa w celu otwarcia bramki poprzez przyłożenie go do czytnika lub za pomocą klucza otrzymanego w kasie.
 7. Po zakończeniu gry, zatarciu, zroszeniu i uporządkowaniu kortu, Klient jest zobowiązany udać się z powrotem do kasy basenowej aby zwrócić pracownikowi kasy „Słowianki” magnetyczny chip i tym samym zatrzymać bieg czasu korzystania z kortów.
 8. Przy zatrzymaniu biegu czasu pobytu na kortach, pracownik kas „Słowianki” sprawdza czy nie został przekroczony wyznaczony czas pobytu na kortach. W przypadku przekroczenia czasu, klient jest zobowiązany uiścić należne „Słowiance” opłaty.
 9. Podstawową jednostką czasową wynajmu kortów jest 80 minut.
 10. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin.
 11. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić osobiście w kasie basenowej lub telefonicznie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00 pod numerem tel. 95 7338 520.

§ 3 Opłata za kort

 1. Opłatę za wynajem kortu należy dokonać w kasach basenowych przed wejściem na kort.
 2. Opłata za wynajem kortu ( jednostkę czasową wynoszącą 80 minut) obejmuje: ­ wejście na kort, efektywny czas gry, zatarcie kortu po zakończeniu gry, zroszenie kortu po zakończeniu gry ( o ile konieczne), przejście na kort z kas „Słowianki” i powrót.
 3. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych od „Słowianki” np. opady deszczu, rezerwację kortów można przenieść na inny termin uzgodniony ze „Słowianką.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ustala zarząd „Słowianki”.
 5. Cennik kortów stanowi załącznik nr 1.

§ 4 Zasady korzystania z kortu

 1. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
 2. Przed wejściem na tereny kortów tenisowych, użytkownik powinien zapoznać się z jego stanem technicznym i ewentualne uwagi do jego stanu zgłosić obsłudze.
 3. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna.
 5. Pierwszeństwo do korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
 6. Na korcie obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego o nawierzchni ceglanej.
 7. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
 8. Korzystający z kortu nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom oraz zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym.
 9. „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach, za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z kortu oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Istnieje możliwość skorzystania z usługi depozytu i pozostawienia w kasie „Słowianki” rzeczy wartościowych, po wniesieniu stosownej opłaty.
 10. W przypadku gdy kort jest czynny, a osoba nie skorzysta z kortu, rezerwacja przepada.
 11. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu organizacji imprez tenisowych i rozgrywanych turniejów oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy.
 12. Za szkody powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący lub opiekun osoby niepełnoletniej.

§ 5 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

 1. Na jednym korcie tenisowym przebywać mogą maksymalnie 4 osoby jednocześnie z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 2. Na terenie obiektu, poza kortami tenisowymi, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Na korcie tenisowym mogą przebywać wyłącznie osoby, które zgłosiły się uprzednio w kasie dokonując opłaty za wstęp.
 4. Zalecana jest płatność kartą.
 5. Zabrania się korzystania z szatni oraz pryszniców.
 6. Dla klientów dostępne są wyłącznie toalety znajdujące się w holu głównym kompleksu basenów.
 7. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników płynów do dezynfekcji .
 8. Klient, który dokona opłaty za wstęp na kort tenisowy otrzymuje zdezynfekowane klucze i chip oraz płyn do dezynfekcji rąk z parą jednorazowych rękawiczek. Po opuszczeniu kortu zobowiązany jest do zwrotu zarówno kluczy jak i pozostałego płynu w kasie basenowej a także wyrzucenia jednorazowych rękawiczek do opisanych pojemników, specjalnie do tego celu wyznaczonych.
 9. Na kortach tenisowych klienci korzystać mogą wyłącznie z własnego sprzętu.
 10. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika CSR „Słowianka”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów tenisowych.
 2. Zabrania się spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających.
 3. Zabrania się prowadzenia na terenie kortów działalności usługowej, handlowej czy gastronomicznej. Wszelkie tego typu działania uwarunkowane są wyłącznie uzyskaniem zgody od zarządu „Słowianki”.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie „Słowianki”, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym w godzinach od 7:30 do 15:30.
 5. Reklamacje należy składać w sekretariacie „Słowianki” w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez „Słowiankę” wynosi do 30 dni.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z kortów tenisowych CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Cennik kortów:

Rodzaj usługi

Cena brutto w PLN

Wynajem kortu od poniedziałku do piątku (80 min.)

 

30,00 zł

Wynajem kortu w soboty i niedziele (80 min.)

 

35,00 zł

Dopłaty za przekroczenie czasu od poniedziałku do piątku

 

0,65 zł

za każdą minutę

Dopłaty za przekroczenie czasu w soboty i niedziele

 

1,00 zł

za każdą minutę