Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin Lodowiska

Regulamin Lodowiska

 1. Zarządcą Lodowiska jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” z siedzibą przy ulicy Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: sekretariat@slowianka.pl
 2. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet lub karnet, zakupiony w kasie CS-R Słowianka.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 4. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 1. Dla użytkowników lodowiska w zależności od potrzeb klienta udostępnia się zamykane na klucz szafki. Szafki przeznaczone są do przechowywania tylko rzeczy osobistych, podręcznych, w tym obuwia. Zabrania się pozostawiania rzeczy w innych częściach lodowiska.
 1. Za rzeczy wartościowe (portfel, biżuteria) zaginione lub skradzione, nieoddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Na grupę zorganizowaną liczącą 15 osób przypada jeden opiekun z prawem do bezpłatnego wstępu. Wejście grupy na lodowisko możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rezerwacji w kasie lodowiska osobiście lub telefonicznie pod numerem 95 7338 550 z wyprzedzeniem 3-dniowym i po potwierdzeniu przez CSR „Słowianka” przyjęcia grupy. Grupa zobowiązana jest do wysłania formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie slowianka.pl)  na adres:    sekretariat@slowianka.pl.
 1. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać na tafli lodowiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Klienci wchodzący na obiekt lodowiska jako opiekunowie/rodzice i nie korzystający    z tafli lodowiska mają obowiązek do zakupu biletu „obserwator”.
 3. Wszystkim użytkownikom a szczególnie dzieciom do lat 10 zaleca się przebywanie na tafli lodu w kasku ochronnym chroniącym głowę oraz pozostałej odzieży ochronnej (chroniącej: kolana, łokcie, dłonie itp.). Kaski ochronne wypożyczyć można w wypożyczalni lodowiska. CSR Słowianka nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia, które powstały w wyniku braku posiadania odzieży ochronnej.
 4. CSR Słowianka nie odpowiada za przypadkowe upadki, poślizgnięcia, szturchnięcia    z innymi osobami, które są stałym elementem uprawiania łyżwiarstwa amatorskiego.
 5. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność. Zabrania się wykonywać jakichkolwiek ewolucji łyżwiarskich, w sytuacji, gdy sytuacja na lodowisku na to nie pozwala (wysoka frekwencja, niedostateczne warunki – etc.).
 6. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi lodowiska.
 7. CSR Słowianka w niniejszym Regulaminie, uprzedza użytkowników o skutkach jazdy bez kasku, odzieży ochronnej na łokcie i kolana oraz wykonywania ewolucji niedostosowanych do umiejętności lub warunków na lodowisku. Wówczas upadek może skończyć się obtłuczeniami, złamaniami, urazami głowy oraz ściągnąć te samo niebezpieczeństwo na innych uczestników lodowiska.
 8. Jeżeli stan lodu jest niezadowalający, w szczególności na skutek dodatnich temperatur lub intensywności jazdy, klient ma obowiązek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu. Obsługa obiektu ocenia stan tafli i decyduje czy istnieje potrzeba wówczas przeprowadzenia czyszczenia lodu. Klient ma prawo do zwrotu biletu na samym początku po zakupie i po stwierdzeniu niezadowalającego stanu lodu. W sytuacji, gdy Klient wszedł na teren lodowiska i zaczął jeździć co najmniej 5 minut – uważa się, że zaakceptował stan lodowiska.
 9. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 10. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać Zarządcy w formie pisemnej lub kierownikowi obiektu, w tym w szczególności każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej uwagi na stan lodowiska.
 11. Właściciel lodowiska umożliwia użytkownikom obiektu wypożyczenie sprzętu w postaci łyżew, kasków ochronnych i pingwinów do nauki jazdy.
 12. Wypożyczający zobowiązany jest do należytej dbałości o wypożyczony sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny jego zakupu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 13. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 14. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 15. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na przygotowanie lodu. Wejście na taflę po czyszczeniu lodu oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 16. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy maszyny czyszczącej lód.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 18. Palenie tytoniu i E papierosów na terenie lodowiska jest zabronione.
 19. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 20. CSR „Słowianka” ma prawo poprosić o opuszczenie tafli osoby, które podczas pobytu na lodowisko swoją jazdą będą narażały innych uczestników na niebezpieczeństwo. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 21. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie przez bramki.
 22. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach.
 23. Na tafli lodowiska obowiązuje zmienny kierunek jazdy sygnalizowany dźwiękiem co 30 minut. O każdej pełnej godzinie obowiązuje kierunek jazdy w lewo, po 30 minutach w prawo i tak naprzemiennie.
 24. W poniedziałki, w godzinach 18.30 – 20.00 lodowisko CSR „Słowianka” oferuje wejścia dla osób z zaawansowanymi umiejętnościami jazdy na łyżwach. Dlatego w tych godzinach wejścia na obiekt powinny być świadome i przemyślane przez klienta. Każdy uczestnik jazdy zaawansowanej, podczas przebywania na lodzie, zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego na głowie. Brak kasku obciąża wyłącznie uczestnika.
 25. Poza wyznaczonymi godzinami na jazdę profesjonalną, zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.
 26. Użytkownikom lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, śmiecenia oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.
 27. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w częściach wyłączonych z użytku dla klientów, w tym wydzielonych barierkami.
 28. Bilet ulgowy przysługuje:

– dzieciom do lat 7

– uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej

– studentom do 26 go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej

– rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury

– osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej Karty Wolnego Wstępu Słowianki.

– posiadaczom Karty Seniora

– Weteranom

 1. Lodowisko honoruje Kartę Dużej Rodziny na zasadach określonych w regulaminie Karty Dużej Rodziny w zakładce „promocje” na stronie slowianka.pl – za okazaniem dokumentu tożsamości.
  1. W ostatniej godzinie pracy lodowiska, zejście z tafli musi nastąpić na 10 minut przed godziną zamknięcia lodowiska. Rozliczenie w kasie pobytu na lodowisku bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny zamknięcia obiektu obowiązującej w danym dniu tygodnia,. Godziny otwarcia i zamknięcia obiektu dostępne są na terenie lodowiska, na stronie pl w zakładce ‘lodowisko’ oraz ‘godziny otwarcia’.
  2. Klienci dokonujący zakupu biletu wstępu później niż 70 min przed zamknięciem obiektu, mają obowiązek zakupić bilet zgodnie z cennikiem bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 r  i uchyla Regulamin lodowiska z dnia 6.10.2021 r.

    

    

    

    

   Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
   „Słowianka” Sp. z o.o.