+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin rodzic z maluchem w wodzie

REGULAMIN ZAJĘĆ „RODZIC Z MALUCHEM W WODZIE”

 1. Organizatorem zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.
 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu następujących czynności:
  –wykupienie karnetu,
  – złożenie u Organizatora czytelnie podpisanych imieniem i nazwiskiem Oświadczeń dotyczących zajęć Szkoły Pływania Słowianki,

– okazywanie w kasie ważnego karnetu Szkoły Pływania Słowianki przed wejściem na każde zajęcia w celu rozliczenia zajęć.

 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenia dotyczące zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wydawane są przy zakupie karnetu na zajęcia oraz dodatkowo dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, kasach basenu Organizatora oraz w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”.
 3. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób Oświadczenia dotyczące zajęć Rodzic z maluchem w wodzie najpóźniej w dniu pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora – w skrzynce korespondencyjnej w dniach i godzinach pracy obiektu basenowego. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce animatora zajęć – opiekuna grupy do jakiej zakwalifikowano rodzica i dziecko.
 4. Zapłata za zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” ma formułę karnetu, który ma charakter ilościowy i czasowy.
 5. Opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi po jego wykorzystaniu (karnet pozostaje własnością klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie innych usług. W przypadku zgubienia karnetu przez kursanta, Organizator wystawia duplikat karnetu po opłaceniu kwoty 20,00 złotych.
 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora, takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora. W razie odwołania zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, zajęcia zostaną przedłużone o taką samą ilość jednostek, które się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez animatorów-opiekunów grup na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego na obiekcie basenowym oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.
 7. Przy zakupie zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie”, klient otrzymuje karnet na 10 zajęć.
 8. O zwrot środków w związku z zakupem zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” może ubiegać się klient, który opuścił zajęcia w trakcie trwania kursu wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu kursu, strach związany z wodą i nauką pływania czy pojedyncze nieobecności.
 9. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionych zajęć ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu zajęć, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.
 10. W przypadku opuszczenia zajęć z ważnych i trwałych powodów, Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w zajęciach i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 13 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 11, jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 11. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji:

Cykl 10 zajęć:

Ilość nieobecności podczas cyklu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 3 zajęć

 0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za Cykl x ilość opuszczonych zajęć                  10 zajęć                                                           x  55 %

od 7 do 8 zajęć

Cena za Cykl x ilość opuszczonych zajęć                   10 zajęć                                                           x  65 %

 

 1. W przypadku, gdy Klient wykupił zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” i zrezygnował z nich w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnych z zajęć lub wykorzystując tylko jedne zajęcia, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 17 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na zajęcia innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

15.Ubieganie się o zwrot środków po zakończeniu kursu musi być uzasadnione z ważnych
i umotywowanych powodów (pkt.10). Złożenie pisemnej rezygnacji nie może nastąpić później niż 30 dni po zakończeniu kursu.

 1. Zwrot każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.
 2. W celu realizacji rezygnacji z kursu Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego), przyczyn rezygnacji, wysokości zapłaconej kwoty za kurs
  ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez kursanta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia niewykorzystanych zajęć.
 3. Środki na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Klientowi w trzech formach:a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen czy karnet zajęć „Rodzic z Maluchem w Wodzie”
  w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem jego  wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków),

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu swojego dowodu osobistego.

 1. Cykl zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” obejmuje 10 zajęć w grupie i odbywają się one jeden raz w tygodniu.
  Na 1 animatora – opiekuna grupy może przypadać podczas zajęć minimalnie 4 a maksymalnie 6 rodziców z dziećmi.
 2. Czas trwania zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wynosi minimum 30 minut. Czas zajęć w wodzie może ulec zmianie w zależności od możliwości fizycznych uczestników oraz natężenia lub poziomu trudności zajęć. Zajęcia odbywają się przy obowiązkowym współuczestnictwie rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach w wodzie.
 3. Czas basenowy przeznaczony na jedne zajęcia dla rodzica z dzieckiem to 75 minut. W przypadku przekroczenia 75 minut, rodzic każdorazowo przy wyjściu z basenu (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem.
 4. Na podstawie jednego karnetu zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” w zajęciach może uczestniczyć jeden rodzic z jednym dzieckiem.
 5. Dzieci w wieku do lat 3, jeżeli istnieje taka konieczność, zobowiązane są do noszenia podczas zajęć w wodzie specjalnych pieluch do pływania.
 6. Animatorzy – opiekunowie grup prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment zbiórki w celu sprawdzenia obecności uczestników, a za moment zakończenia – zbiórkę kończącą zajęcia.
 7. Uczestnicy zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” dobierani są do grup przez Organizatora w zależności od posiadanych umiejętności i doświadczenia w przebywaniu
  w środowisku wodnym rodziców i ich dzieci.
 8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności animatora – opiekuna prowadzącego zajęcia jest zabronione, ponadto uczestnik zajęć wraz z dzieckiem nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i dziecka, a także innych uczestników zajęć.
 9. Przed wejściem do wody rodzice z dziećmi korzystający z zajęć „Rodzic z maluchem
  w Wodzie”
  są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 10. Zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” nie posiadają wydzielonego basenu, z którego korzystać mogą wyłącznie niemowlęta i małe dzieci do lat 3. W zawiązku z tym, zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” odbywają się w wydzielonej części basenu ogólnodostępnego, którego parametry wody nie są dostosowane dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U. z 2015r., poz. 2016). Organizator jednocześnie informuje, że basen w wydzielonej dla zajęć części spełnia wszystkie wymogi określone w powyższym Rozporządzeniu dotyczące parametrów wody dla basenu ogólnodostępnego.
 11. Rodzice uczestniczący w zajęciach „Rodzic z maluchem w Wodzie” są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Pływalni, z Regulaminem zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi na basenie regulaminami, a także do przestrzegania tych regulaminów.
 12. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w holu głównym siedziby pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.
 13. Reklamacje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2022r. i równocześnie uchyla Regulamin zajęć Rodzic z Maluchem w Wodzie zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 48/2021
  z dnia 25.08.2021 r.