+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin rodzic z maluchem w wodzie

REGULAMIN ZAJĘĆ „RODZIC Z MALUCHEM W WODZIE”

1. Organizatorem zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” jest Centrum Sportowo Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej Organizatorem.

2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu następujących czynności:
– wykupieniu karnetu na 10 zajęć,
-czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u Organizatora Oświadczeń dotyczących zajęć Rodzic z maluchem w wodzie, – okazywaniu w kasie ważnego karnetu zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” przed wejściem na każde zajęcia w celu rozliczenia wartości każdych zajęć.

3. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenia dotyczące zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wydawane są przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, dodatkowo dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, kasach basenu Organizatora oraz w formie elektronicznej do wydruku na stronie www.slowianka.pl w panelu „formularze”.      

5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma obowiązek przekazać Organizatorowi podpisane w czytelny sposób Oświadczenia dotyczące zajęć Rodzic z maluchem w wodzie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć przed ich rozpoczęciem. Oświadczenia składane wcześniej można zostawiać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora – w skrzynce korespondencyjnej w dniach i godzinach pracy obiektu basenowego. W dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Oświadczenia mogą być składane wyłącznie na ręce animatora zajęć – opiekuna grupy do jakiej zakwalifikowano rodzica i dziecko.

6. Zapłata za zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” ma formułę zakupu karnetu, który ma charakter czasowy i ważny jest w określonym przez Organizatora terminie wyłącznie na określone w Regulaminie zajęć „Rodzic z Maluchem w wodzie” usługi. Wykupiony karnet nie jest tzw. karnetem przedpłaconym i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych na nim środków lub wymiany posiadanych tam środków na inne usługi po czasie trwania cyklu zajęć.

7. Przy zakupie karnetu Organizator pobiera kaucję w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie oddania karnetu pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje dalsze jego użytkowanie. Jakość zwracanego karnetu i możliwość jego ponownego użytkowania ocenia Organizator przy pomocy posiadanych urządzeń służących obsłudze karnetów. W przypadku gdy ocena Organizatora stwierdza, że karnet nie nadaje się do ponownego użycia, kaucja nie jest zwracana. W przypadku zgubienia karnetu przez jego użytkownika, Organizator wystawia duplikat karnetu na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz po opłaceniu dodatkowej kwoty 15,00 złotych.

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć są podawane przed ich rozpoczęciem. Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Organizatora takich jak: awaria techniczna lub przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora. W razie nie odbycia się zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, zajęcia zostaną przedłużone o taką samą ilość jednostek w jakich się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez animatorów-opiekunów grup na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego na obiekcie basenowym oraz na stronie internetowej Organizatora na tydzień przed odwoływanymi zajęciami.

 W przypadku zawieszenia/odwołania zajęć z powodu epidemii wirusologicznej, każdorazowo Organizator podejmie decyzję co do sposobu realizacji lub rekompensaty nieodbytych zajęć.

9. Przy zakupie zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie”, karnet zasilany jest wartością wszystkich 10 zajęć, która każdorazowo przy wejściu na kolejne zajęcia jest pomniejszana o jednostkową wartość tych zajęć.

10. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” w trakcie ich trwania wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć czy pojedyncze nieobecności.

11. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionych zajęć ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu zajęć, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.

12. W przypadku zasadnej rezygnacji z zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” z ważnych i trwałych powodów, Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługi wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w zajęciach i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 13 precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 10 i 11, jak i wartość wykorzystanych zajęć.

13. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku Uznanych przez Organizatora rezygnacji:

Cykl 10 zajęć:

Ilość nieobecności podczas cyklu obejmującego 10-zajęć

Wartość środków zwracanych Klientowi w wybranej formie spośród opisanych w punkcie 16

do 3 zajęć

 0 zł

od 4 do 6 zajęć

Cena za Cykl x ilość opuszczonych zajęć                  10 zajęć                                                           x  55 %

od 7 do 8 zajęć

Cena za Cykl x ilość opuszczonych zajęć                   10 zajęć                                                           x  65 %

 

14. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej rezygnacji i po spełnieniu niżej opisanych warunków, gdy Klient wykupił zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” i zrezygnował z nich w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnych z zajęć lub wykorzystując tylko jedne zajęcia, Organizator dopuszcza zwrot pozostałych na karnecie środków za niewykorzystane zajęcia, pomniejszonych jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punktach: 10 i 16 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na zajęcia innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

15. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu Organizatora.

16. W celu realizacji rezygnacji z zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” Klient jest zobowiązany do :

a) złożenia w sekretariacie Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” w trakcie ich trwania wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,

b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, których zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” dotyczy rezygnacja (termin cyklu i dni tygodnia zajęć), wysokości zapłaconej kwoty za zajęcia ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia wartości środków pozostałych na karnecie.

17. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane Klientowi w trzech formach:

a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie Organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia) czy karnet zajęć „Rodzic z Maluchem w Wodzie” w kolejnym najbliższym terminie ( pod warunkiem jego  wykupienia i zapłaty kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi a wartością przelewanych środków,

b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

c) pieniężnej, w kasie głównej Organizatora czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu swojego dowodu osobistego.

18. Cykl zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” obejmuje 10 zajęć w grupie i odbywają się one jeden raz w tygodniu.
Na 1 animatora – opiekuna grupy może przypadać podczas zajęć minimalnie 4 a maksymalnie 6 rodziców z dziećmi.

19. Czas trwania zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” wynosi minimum 30 minut. Czas zajęć w wodzie może ulec zmianie w zależności od możliwości fizycznych uczestników oraz natężenia lub poziomu trudności zajęć. Zajęcia odbywają się przy obowiązkowym współuczestnictwie rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach w wodzie.

20. Czas basenowy przeznaczony na jedne zajęcia dla rodzica z dzieckiem to 75 minut. W przypadku przekroczenia czasu 75 minut, rodzic każdorazowo przy wyjściu z basenu (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem. W przypadku gdy Klient zapomni karnetu i nie posiada go w momencie wejścia na basen (w kasach), każdy ma obowiązek wykupić usługę zajęć płacąc za nią odpowiednią cenę jednostkową. Potem, w terminie do 14 dni od momentu zapłaty istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku oraz przedstawienia paragonu zapłaty.

21. Na podstawie jednego karnetu zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” w zajęciach może uczestniczyć jeden rodzic z jednym dzieckiem.

22. Dzieci w wieku do lat 3, jeżeli istnieje taka konieczność, zobowiązane są do noszenia podczas zajęć w wodzie specjalnych pieluch do pływania.

23. Animatorzy – opiekunowie grup prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Za rozpoczęcie zajęć uważa się moment zbiórki do sprawdzenia obecności uczestników, a za moment zakończenia – zbiórkę kończącą zajęcia.

24. Uczestnicy zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” dobierani są do grup przez Organizatora w zależności od posiadanych umiejętności i doświadczenia w przebywaniu w środowisku wodnym rodziców i ich dzieci.

25. Wchodzenie do wody podczas nieobecności animatora – opiekuna prowadzącego zajęcia jest zabronione, dodatkowo uczestnik zajęć wraz z dzieckiem nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i dziecka, a także innych uczestników zajęć.

26. Przed wejściem do wody rodzice z dziećmi korzystający z zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” są zobowiązani do skorzystania z natrysków.

27. Zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” nie posiadają wydzielonego basenu, z którego korzystać mogą wyłącznie niemowlęta i małe dzieci do lat 3. W zawiązku z tym, zajęcia „Rodzic z maluchem w Wodzie” odbywają się w wydzielonej części basenu ogólnodostępnego, którego parametry wody nie są dostosowane dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U. z 2015r., poz. 2016). Organizator jednocześnie informuje, że basen w wydzielonej dla zajęć części spełnia wszystkie wymogi określone w powyższym Rozporządzeniu dotyczące parametrów wody dla basenu ogólnodostępnego.

28. Rodzice uczestniczący w zajęciach „Rodzic z maluchem w Wodzie” są zobowiązani do zapoznania się z ogólnym Regulaminem Pływalni, z Regulaminem pływalni w okresie epidemii Covid-19, z Regulaminem zajęć „Rodzic z maluchem w Wodzie” oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi na basenie regulaminami, a także do przestrzegania tych regulaminów.

29. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątki w godzinach od 9:00 do 17:00.

30. Reklamacje należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Organizatora w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi do 30 dni.

31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2021r. i równocześnie uchyla Regulamin zajęć Rodzic z Maluchem w Wodzie zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 44/2020 z dnia 21.08.2020r.