BUDOWA HALI

sportowo- widowiskowej

Rys historyczny

Kalendarium działań podjętych przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp.  z o.o.

w ramach zadania  „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim”

 

 1. W dniu 04 sierpnia 2016 r. ustalono, iż wnioskodawcą zadania w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim” będzie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

 

 1. Wrzesień 2016 r. – Spółka rozpisała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu” – 26 września 2016 r. publikacja ogłoszenia, 25 października 2016 r. – podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji – MD Polska Sp. z o.o.

 

 1. Grudzień 2016 r. – Spółka złożyła wniosek aktualizacyjny do Planu Wieloletniego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie zmiany beneficjenta z Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski na Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. o.o.

 

 1. Czerwiec 2017 r. – Projektant wykonał, a Spółka przyjęła koncepcję budowy hali sportowo-widowiskowej – zgodnie z założonym harmonogramem i zawartą umową. W trakcie powstawania, koncepcja była szeroko konsultowana między innymi z klubami sportowymi, Szkołą Mistrzostwa Sportowego, Komisją Sportu Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie wielkości, funkcji i lokalizacji hali.

 

 1. Lipiec 2017 r. – Spółka rozpisała postępowanie przetargowe w sprawie wyboru Projektanta hali.

 

 1. Październik 2017 r. Spółka podpisała umowę z firmą projektową Pas Projekt Sp. z o.o.

 

 1. Listopad 2017 – Spółka ogłosiła postępowanie na wybór inżyniera kontraktu.

 

 1. Grudzień 2017 r. – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” dokonała wyboru inżyniera kontraktu – – Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k.

 

 1. Styczeń 2018 r. – Spółka podpisała umowę z inżynierem kontraktu – Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k.

 

 1. W marcu 2018 roku złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o ujęcie inwestycji w planie rocznym przedsięwzięcia.

 

 1. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

 

 1. W dniu 14 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

 

 1. W dniu 02 lipca 2018 r. Spółka złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek inwestycyjny w Programie Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.

 

 1. W dniu 08 sierpnia 2018 r., Spółka wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dodatkowych środków – łącznie do 30 mln zł.

 

 1. W dniu 13 grudnia 2018 r. Spółka podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie w wysokości 15 mln zł.

 

 1. W dniu 26 marca 2019 r. Spółka złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki zgłoszenie aktualizacyjne do planu rocznego i wieloletniego, ponownie wnioskując o dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.

 

 1. W dniu 27 maja 2019 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało Spółkę o zwiększeniu kwoty dofinansowania do 22 mln zł i w dniu 03 października 2019 r. podpisano aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania.

 

 1. Przez cały czas w Spółce trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji budowlanej związanej z ogłoszeniem postępowania na wybór generalnego wykonawcy zadania.

 

 1. W dniu 24 lipca 2020 r. Spółka ogłosiła postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim”.

 

 1. W dniu 22 października 2020 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu – Spółka otrzymała 12 ofert.

 

 1. W dniu 10 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. zabezpieczyło dodatkowe środki na realizację zadania, w celu rozstrzygnięcia postępowania.

 

 1. W dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka ogłosiła wyniki postępowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDIMEX SA – kwota oferty to 157.969,42 zł.

 

 1. W dniu 04 stycznia 2021 r. podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim” – firmą BUDIMEX SA.

 

 1. Wartość inwestycji z przetargu 89.157.969,42 zł brutto tj. 72.486.154 zł netto Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  22 mln zł Środki zabezpieczone przez Miasto Gorzów Wielkopolski   54.805 tys. zł