Lodowisko

Zapraszamy

Zapraszamy w sezonie 2024/2025

Regulamin Szkoły Jazdy na Łyżwach

1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć Szkoły Jazdy na Łyżwach (w skrócie „SJŁ”) jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 14, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Zajęcia Szkoły Jazdy na Łyżwach, zwane dalej „zajęciami” są formą grupowej aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegającej na nauczaniu lub doskonaleniu umiejętności jazdy na łyżwach, realizowaną w wydzielonym miejscu na lodowisku, prowadzonej przez wykwalifikowanych Instruktorów (osoby zatrudnione przez Organizatora i posiadające odpowiednie uprawnienia), odbywającą się w ustalonej ilości lekcji podczas jednego kursu, w wyznaczonych przez Organizatora dniach i godzinach.
 3. Regulamin Zajęć Szkoły Jazdy na Łyżwach, zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w zajęciach realizowanych na lodowisku CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy Słowiańskiej 12 w Gorzowie Wlkp.

2

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnikiem zajęć SJŁ może zostać każda osoba w wieku od 5 lat, w wypadku której nie występują przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń fizycznych na lodowisku, w szczególności przeciwwskazania zdrowotne.
 2. Uczestnictwo w zajęciach dzieci i młodzieży (osób poniżej 18 roku życia) jest możliwe wyłącznie, po przedstawieniu pisemnej zgody ich opiekuna prawnego.
 3. Osoba posiadająca przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinna każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach z lekarzem. Udział w zajęciach mimo przeciwwskazań odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
 4. Przystępując do zajęć i wchodząc na lód, uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na udział w tych zajęciach. W przypadku osoby niepełnoletniej – odpowiedzialność za podejmowane przez nią czynności ponosi jej opiekun prawny.
 5. Każdy uczestnik lub jego opiekun prawny przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Lodowiska.
 6. Zapisy na kurs odbywają się telefonicznie pod numerem 95 7338501. Zapisu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem – zaleca się najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 7. Każdy uczestnik lub jego opiekun prawny przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek wypełnić, podpisać i złożyć u Organizatora (w Kasie lodowiska) następujące dokumenty:

a) Deklarację uczestnictwa w zajęciach SJŁ wraz z niezbędnymi danymi, oświadczeniami i zgodami,

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek wykupić Karnet SJŁ na wybrany kurs, o którym mowa w pkt. 1 w § 3 .

3

Warunki kupna i organizacji zajęć

 1. Grupowe zajęcia SJŁ są organizowane w formie kursu, który trwa:

– 5 tygodni w przypadku 10 zajęć, odbywających się dwa razy w tygodniu w soboty i niedziele.

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów oraz ich ceny Organizator publikuje na stronie www Organizatora w zakładce „Lodowisko”, na FB lub w holu budynku lodowiska oraz basenu.
 2. Opłatę za karnet należy uiścić w kasach obiektu lodowiska (również w kasach basenu) CSR „Słowianka” sp. z o.o.
 3. Warunkiem sprzedaży karnetu jest wcześniejsze wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w zajęciach SJŁ oraz wymaganych oświadczeń i zgód, co należy zrealizować w Kasach podczas zakupu usługi. Brak złożenia u Organizatora wymienionych dokumentów upoważnia go do odmowy sprzedaży karnetu.
 4. Dodatkowa jednorazowa opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi (karnet pozostaje własnością Klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie kolejnych kursów oraz innych usług. W przypadku zgubienia karnetu, na wniosek Klienta Organizator wydaje nowy karnet, po ponownym opłaceniu kwoty 20,00 złotych.
 5. Formuła kupna karnetu na zajęcia SJŁ ma charakter czasowy oraz ilościowy. Oznacza to, że karnet ważny jest w określonym przez Organizatora terminie oraz upoważnia do wykorzystania wyłącznie takiej ilości zajęć, jaka jest przypisana do karnetu i terminu jego ważności.
 6. Karnet służy rozliczaniu kolejnych realizowanych zajęć w kursie podczas wejść do płatnej strefy, co odbywa się w kasach lodowiska. Na podstawie karnetu wydawany jest transponder szatniowy.
 7. Po upływie terminu ważności karnetu lub wykorzystaniu zajęć w przypisanym terminie usługa wygasa i nie jest dostępna na karnecie.
 8. Wykupiony karnet nie jest tzw. karnetem przedpłaconym i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych na nim środków lub wymiany posiadanych tam środków na inne usługi po upłynięciu terminu ważności karnetu lub w czasie trwania ważności karnetu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu. .
 9. Liczba osób w jednej grupie może wynosić od 10 do 15 osób. Ilość instruktorów prowadzących zajęcia z jedną grupą wynosi od 1 do 2 i jest zależna od: wieku uczestników oraz od ich umiejętności.
 10. W przypadku, gdy na kurs zapisze się mniej uczestników niż wymagana przez Organizatora minimalna liczba, wówczas Organizator ma prawo odwołać realizację kursu. Uczestnicy otrzymują wówczas zwrot pełnej wpłaconej kwoty za kurs.
 11. Czas trwania zajęć wynosi:

– 45 minut, z wyjątkiem pierwszych zajęć, podczas których lekcja może trwać 30 minut z uwagi na konieczność przeprowadzenia instruktażu bezpieczeństwa, używania sprzętu oraz zapoznania z Regulaminem Lodowiska.

–  Łączny czas pobytu uczestnika w płatnej strefie lodowiska wynosi 75 minut z przeznaczeniem:

– 45 minut – na zajęcia na tafli z instruktorem

– 30 minut (2 x 15 minut) – na pobyt w strefie szatni.

 1. W przypadku przekroczenia 75 minut, uczestnik kursu lub jego opiekun każdorazowo przy wyjściu z lodowiska (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas, zgodnie
  z aktualnie obowiązującym cennikiem usług lodowiska. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem SJŁ.
 2. Dzieciom w wieku od 5 do 10 lat (włącznie), podczas zajęć może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny, który przebywa poza taflą lodowiska w jej bezpośrednim otoczeniu. W tym przypadku, uczestnictwo rodzica lub opiekuna jest bezpłatne i polega na wspieraniu i motywowaniu dziecka poprzez swoją obecność, pomoc dziecku, jeśli instruktor zgłosi taką konieczność, jednakże bez ingerowania w przebieg zajęć, którymi zarządza instruktor. Podczas pobytu na terenie lodowiska, towarzyszącego rodzica lub opiekuna prawnego obowiązują wszystkie aktualnie obowiązujące na lodowisku Regulaminy. Rodzic w tym przypadku nie ma prawa do jazdy na łyżwach.
 3. Niezależnie od wymienionych w punkcie 13 możliwości, rodzic lub opiekun prawny może korzystać z usług lodowiska Organizatora pod warunkiem wykupienia ważnego biletu na te usługi.
 4. Terminy realizacji zajęć mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Organizatora, takich jak: awaria techniczna, przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na lodowisku Organizatora, stan zagrożenia epidemicznego czy inne nadzwyczajne zdarzenia. W razie odwołania zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych, które się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego w holu budynku lodowiska oraz na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator nie przewiduje „odrabiania” opuszczonych zajęć w innych terminach i grupach. Warunki zwrotów za niewykorzystane zajęcia opisane są w § 5.

4

Zasady bezpieczeństwa i higieny

 1. Zaleca się używanie kasku na głowę oraz odzieży chroniącej np. łokcie, kolana czy nadgarstki.
 2. Łyżwy powinny być dobrane do rozmiaru stopy i odpowiednio do niej przylegać poprzez prawidłowe sznurowanie czy zapięcie.
 3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.
 4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.
 1. Instruktor prowadzący zajęcia i Organizator nie odpowiadają za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.
 2. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków zaburzających sprawność psycho-ruchową.
 3. Instruktor ma prawo usunąć z zajęć osobę nie przestrzegającą Regulaminu SJŁ oraz Regulaminu Lodowiska bez prawa do zwrotu środków za te zajęcia.

5

Warunki rezygnacji z kursu i zwrotów

 1. W przypadku, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot środków zapłaconych za karnet, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00 zł brutto oraz o jednostkowy koszt odbytej lekcji. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:

– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi  w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),

– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 9 paragrafu 5 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.

Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.

 1. Dopuszcza się rezygnację z udziału w kursie w trakcie jego trwania oraz opuszczenie zajęć wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z nauką jazdy na łyżwach czy pojedyncze nieobecności.
 2. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia jazdy na łyżwach wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 3. W przypadku opuszczenia zajęć z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu lub jego opiekun prawny ma prawo do zwrotu środków za usługi niewykorzystane, jednakże w kwocie pomniejszonej o koszty uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 5 precyzuje w sposób ryczałtowy kwotę zwracaną, uwzględniając zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 3 , jak i wartość wykorzystanych już zajęć.
 4. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku uznanych przez Organizatora rezygnacji:

Kurs 10 lekcji:

Ilość nieobecności podczas kursu obejmującego 10 zajęć Wartość brutto środków zwracanych Klientowi (z wyjątkiem pkt 1)
do 3 zajęć 0
od 4 do 6 zajęć
od 7 zajęć
od 9 do 10 zajęć (po spełnieniu warunków) Kwota wynikająca z zasad opisanych w pkt 1 § 5
 1. Ubieganie się o zwrot środków na podstawie zapisów w punktach od 2 do 5 niniejszego paragrafu może nastąpić w trakcie lub po zakończeniu kursu. W przypadku ubiegania się o zwrot po zakończeniu kursu, złożenie pisemnego wniosku w tym zakresie nie może nastąpić później niż 30 dni po zakończeniu kursu.
 2. Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu środków inaczej niż w drodze opisanej w punktach od 1 do 6 niniejszego paragrafu.
 3. Organizator w ramach zwrotu środków proponuje w pierwszej kolejności przeniesienie przysługującej kwoty na poczet innych usług lodowiska lub na kolejny kurs jazdy na łyżwach pod warunkiem dopłacenia różnicy między ceną za kurs a przenoszoną kwotą.
 4. W celu realizacji wniosku o zwrot środków, Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu wraz z podaniem następujących informacji:

– konkretnych, przewidzianych Regulaminem przyczyn rezygnacji/opuszczenia zajęć,

– danych uczestnika i jego opiekuna prawnego (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego), – wysokości zapłaconej kwoty za kurs (należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty),

– ilości niewykorzystanych zajęć,

– preferowanego i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia niewykorzystanych zajęć.

 1. Środki pieniężne przeznaczone do zwrotu są wypłacane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w formie:

– przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,

 1. Wniosek o zwrot każdorazowo rozpatrywany jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
  w terminie do 30 dni od daty jego wpłynięcia do Organizatora.
 2. Każdy karnet ma określoną datę ważności, ustaloną na 30 dni po zakończeniu kursu. W tym czasie, w przypadku braku możliwości ubiegania się o zwrot środków, pojedyncze niewykorzystane w kursie lekcje można zamienić na 75-minutowe wejścia dla 1 osoby na obiekt lodowiska we własnym zakresie i w godzinach gdy obiekt jest czynny (Organizator nie zapewnia udziału instruktora).

6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, komunikatów w holu budynku lodowiska, drogą mailową lub SMS-em.
 3. Reklamacje lub wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej u Kierownika Lodowiska lub w Punkcie Obsługi Klienta CSR „Słowianka” sp. z o.o., znajdującym się w holu głównym basenu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” z o.o.
 5. Każdy uczestnik zajęć oraz opiekun prawny uczestnika przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do kursu i jego zakupem. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2023 r. i uchyla regulamin zatwierdzony uchwałą nr 79/2022 z dnia 14.11.2022 r.