IOD/RODO

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW

 

…………………………, dnia …………………

(miejscowość)

…………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy )

…………………………………………………

(adres)

 …………………………………………………

(adres e-mail)

 

…………………………………………………

(numer telefonu – jeśli jest przetwarzany przez Administratora)

 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o.

Na podstawie art. 7, 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym:

 

Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
Żądam usunięcia moich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym)  
Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych  
Wnoszę o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych  
Wnoszę o sprostowanie moich danych osobowych  
Wnoszę o prawo dostępu do moich danych osobowych  
Wnoszę o prawo do przenoszenia moich danych osobowych  
Wnoszę o udzielenie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych  

(proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce)

 

Informacji o zrealizowaniu wniosku proszę udzielić na piśmie/na wskazany adres e-mail

Uzasadnienie:

(w tym miejscu należy wskazać m.in. cel, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe, oznaczyć dane osobowe oraz zakres danych osobowych objętych wnioskiem) zakres danych nieaktualnych, podlegających sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………….

(podpis Wnioskodawcy)