Deklaracja dostępności serwisu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego  „Słowianka” sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

 

Wstęp deklaracji

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe pomiotu publicznego

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

 1. Słowiańska 14 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7338 – 500

adres e-mail: sekretariat@slowianka.pl

strona internetowa: www.slowianka.pl

 

 • Data publikacji na stronie internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.slowianka.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • serwisu nie wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak: zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru tekstu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Na stronie: www.slowianka.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

 • Analizę sporządzono dnia: 22.07.2022 r.
 • Deklarację sporządzono dnia:

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta.

e-mail: informacja@slowianka.pl

telefon: 95 7338 501

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewniania dostępności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 1. Sikorskiego 4 66- 400 Gorzów Wielkopolski

Skargę można też złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. zajmuje dwa budynki.

 1. Budynek z kompleksem basenów i saun oraz częścią administracyjną.

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. znajduje się przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome      i słabowidzące.

Wejście do budynku oraz Punkt Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z podjazdu, zapewnia on wjazd bez przeszkód do wnętrza osobom                   na wózkach.

W POK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy POK służą pomocą         w razie potrzeby.

W POK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są odrębne toalety dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku jest szatnia dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym oraz zamienny wózek inwalidzki umożliwiający bezpieczny wstęp do strefy szatniowo-natryskowej pływalni.

Poziom parteru z piętrem został połączony windą o szerokości drzwi – 90 cm.

Wejście do strefy basenowej jest ułatwione dzięki specjalnym bramkom przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wszystkie przejścia ogólnodostępne posiadają szerokość minimum 90 cm.

Przed budynkiem CSR „Słowianka” wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób                            z niepełnosprawnością.

 

 1. Budynek lodowiska, ul. Słowiańska 12 w Gorzowie Wlkp.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z antresolą. Jest połączony z budynkiem basenów ciągiem pieszym bez barier architektonicznych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome      i słabowidzące.

Dojście piesze do wejścia głównego nie posiada żadnych stopni, co zapewnia wjazd bez przeszkód do wnętrza osobom na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy lodowiska służą pomocą w razie potrzeby.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku jest odrębna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do teren lodowiska jest ułatwione dzięki specjalnym bramkom przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wszystkie przejścia ogólnodostępne posiadają szerokość minimum 90 cm.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia biurowe znajdujące się na tym samym poziomie co wejście.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.