Parametry / jakość wody

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

informuje, że wykonane w dniach 7 – 17 września 2020 roku badania wody basenowej spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

Jednocześnie informujemy, że w dniu 21 września 2020 roku zaplanowano kolejny pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.