IOD/RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w zakresie danych osobowych, które użytkownicy powierzają CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w toku współpracy korzystając z oferty Spółki, w tym poprzez odwiedzanie domeny Spółki.  CSR „Słowianka” Sp. z o.o. stosuje nowoczesne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). Chcąc zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności i Politykę Cookies obowiązującą w Spółce.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest CSR „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992720727, KRS: 000051160, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: iod@slowianka.pl

 

W JAKIM CELU PROSIMY CIĘ O PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY?

Przetwarzając dane osobowe zbieramy informacje, które są przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników korzystających lub planujących skorzystać z naszych usług i strony internetowej znajdującej się pod adresem www.slowianka.pl  oraz www.arenagorzow.pl (dalej: Serwis). W zależności od tego, której Usługi dotyczy aktywność Użytkownika możemy przetwarzać następujące informacje: 

 

 1. Osoby kontaktujące się z CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przetwarzamy dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska służbowego, nazwy firmy, NIP, – w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub odpowiednią obsługę i załatwienie sprawy, z którą się do nas zgłosiłeś, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dbanie o wizerunek marki oraz zapewnienie ciągłości komunikacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Osoby korzystające ze strony www.slowianka.pl lub www.arenagorzow.pl

Odwiedzając stronę internetową  CSR „Słowianka” Sp. z o.o. znajdującą się pod adresem internetowym www.slowianka.pl lub www.arenagorzow.pl zawierasz z nami umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi polegającej na udostępnianiu i przeglądaniu informacji udostępnionych w Serwisie. W związku z tym przetwarzamy dane  w zakresie adresu IP, typ przeglądarki, system operacyjny, lokalizacja geograficzna, adresy URL, odwiedzane strony, kliknięte łącza, interakcje użytkownika, żądane adres URL, ustawienia sprzętu i wyszukiwane hasła, identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową i informacje o przeglądaniu zebrane za pośrednictwem plików cookies. Możemy otrzymywać informacje z plików cookies, które są fragmentami danych zapisywanymi przez przeglądarkę i wysyłanymi do nas w odpowiedzi na żądania. Używamy tych informacji, aby zrealizować zawartą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz poprawić jakość obsługi, zrozumieć aktywność użytkowników, personalizować zawartość i poprawić jakość naszych Usług, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;

 1. Osoby zakładające konto w serwisie internetowym CSR „Słowianka”

W przypadku, gdy zdecydujesz się zarejestrować i aktywować konto w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta w Serwisie i jego zarządzania, w ramach której przetwarzamy dane w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu właściwej realizacji ww. umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Osoby nabywające produkty w ramach serwisu internetowego CSR „Słowianka”

Korzystając z Serwisu możesz nabyć produkty i usługi oferowane za jego pośrednictwem w ramach zawartej z CSR „Słowianka” umowy sprzedaży na odległość. Dane przekazane nam w toku procesu zakupu, tj. imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzamy w celu (i) zawarcia i realizacji umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a wynikającego z ustawy o prawach konsumenta, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez który należy rozumieć m.in. prowadzenie rozliczeń, dokumentacji podatkowo-księgowej, obsługę zgłoszonych reklamacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; (iii) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z dokonaną sprzedażą lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie wizerunku

Jeśli wyraziłeś zgodę na utrwalania i rozpowszechniania wizerunku, przetwarzamy go w celach promocyjno-marketingowych świadczonych usług i wydarzeń organizowanych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. oraz samej działalności Centrum tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Osoby wyrażające zgodę na przesyłanie informacji handlowych w ramach Newslettera

W celu przesłania informacji handlowych o usługach oferowanych przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o., po uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgodzie, przetwarzamy dane osobowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, ewentualnie imienia i nazwiska tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Osoby, wobec których stosowany jest marketing bezpośredni

W celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing bezpośredni naszych usług i produktów przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne, dzięki którym możemy się z Tobą skontaktować tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 1. Osoby obserwujące profil CSR „Słowianka” Sp. z o.o. oraz Arena Gorzów w mediach społecznościowych

Jeśli polubiłeś nasz profil na Facebook ’u lub Instagramie lub skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem ww. portali społecznościowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu obsługi zgłoszenia lub kontaktu, promocji i reklamy naszych usług i produktów własnych, organizowanych wydarzeń oraz prowadzonej przez nas działalności, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dbanie o wizerunek marki i zachowanie ciągłości komunikacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Osoby przebywające na obiektach CSR „Słowianka” Sp. z o.o. i otaczających je terenach.

Przebywając w obiektach należących do kompleksu CSR „Słowianka”, tj. na terenie Lodowiska, Aquaparku, Hali sportowo – widowiskowej Arena Gorzów oraz terenach przyległych przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku wynikającego m.in. z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ochrona osób i mienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami tj. na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

 

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, właściwej obsługi klienta, skutecznego kontaktu, zawarcia i realizacji umow. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych celem przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mail w ramach Newslettera jest dobrowolne, a jej brak nie wpływa na realizację pozostałych usług. Wstęp do obiektów stanowiących kompleks CSR „Słowianka” tj. Aquaparku, Lodowiska, Hali widowiskowo-sportowej Arena Gorzów oraz na tereny przyległe, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją przepisów wewnętrznych CSR „Słowianka” dotyczących przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w ramach systemu monitoringu wizyjnego obejmującego wymienione obiekty.  

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W zależności od celu, w jakim przekazałeś nam Swoje dane osobowe, będziemy je przechowywać przez okres niezbędny do realizacji świadczonej na Twoją rzecz usługi, realizacji zawartej umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Co do zasady termin przechowywania danych nie będzie dłuższy niż 6 lat, chyba że termin przedawnienia roszczeń jest dłuższy lub przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania określonej kategorii danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest uprzednio wyrażona przez Ciebie zgoda, przekazane dane będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Twoje dane będą przetwarzane do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.  W przypadku danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego okres ich przechowywania będzie wynosił co do zasady do 14 dni, z wyjątkiem wizerunku utrwalonego na terenie Hali widowiskowo-sportowej Arena Gorzów podczas odbywającej się tam imprezy, w tym imprezy masowej, który to okres wynosić będzie minimum 30 dni.

 

 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, instytucjom i organom zewnętrznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z nami lub świadczącymi na naszą rzecz usługi, w tym dostawcom usług wsparcia technicznego dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www, jak również poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacyjnych na podstawie odrębnych umów. Jeśli polubiłeś nasz profil na Facebook’u lub Instagramie Twoje dane będą udostępniane Meta Platforms Ireland Ltd.

 

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Twoje dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich. Z uwagi na fakt przekazania danych do Meta Platforms Ireland Limited dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych.

 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ CSR „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o., w granicach przewidzianych przepisami prawa przysługuje:

 • prawo do informacji na temat przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;
 • jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

            (dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193             Warszawa).

 

 

PLIKI COOKIES

Są to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych firm i stron trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookies, może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

Strony slowianka.pl oraz arenagorzow.pl wykorzystują pliki cookie w celu:

– dopasowania strony do potrzeb Użytkowników

– obsługi statystyk strony i prowadzenie analiz,

– zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłego działania

– optymalizacji korzystania z serwisu

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

CSR „Słowianka” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub usuwania treści z Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani.