IOD/RODO

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE/ZABEZPIECZENIE DANYCH Z MONITORINGU

 

 

                                                                                                                                   Gorzów Wlkp. , dn. ……………..

 

…………………………………..

(Imię i nazwisko Wnioskodawcy/

nazwa Wnioskodawcy)

……………………………………

……………………………………

(dane kontaktowe Wnioskodawcy)

 

 

 

          Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie/zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego z dnia……………………………………, przedział czasowy ………………………………………… lokalizacja kamery ………………………..

 

Opis zdarzenia, podstawa faktyczna i prawa uzyskania danych z monitoringu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                         …………………………..

                                                                                                  (podpis Wnioskodawcy)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ LUB WNIOSEK

 

            Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992720727, KRS: 0000051160, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: iod@slowianka.pl
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku oraz w celu powiadomienia Pani/Pana o sposobie jego załatwienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na poprawie świadczonych przez Administratora usług tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku oraz udzielenia odpowiedzi o sposobnie załatwienia sprawy jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku lub skargi skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania.
  4. Pan/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, techniczno-informatycznym, ochroniarskiej.
  5. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy, a następnie przez okres umożlwiający dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.