Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin Lodowiska

 1. Zarządcą Lodowiska jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: sekretariat@slowianka.pl
 2. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet lub karnet, zakupiony w kasie CS-R Słowianka.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
 4. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 1. Dla użytkowników lodowiska w zależności od potrzeb klienta udostępnia się zamykane na klucz szafki. Szafki przeznaczone są do przechowywania tylko rzeczy osobistych, podręcznych, w tym obuwia. Zabrania się pozostawiania rzeczy w innych częściach lodowiska.
 1. Za rzeczy wartościowe (portfel, biżuteria) zaginione lub skradzione, nieoddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Na grupę zorganizowaną liczącą 15 osób przypada jeden opiekun z prawem do bezpłatnego wstępu.
 1. Wejście grupy na lodowisko możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem i otrzymaniu od Zarządcy potwierdzenia przyjęcia grupy w umówionym dniu i godzinie. Zarządca ma prawo odmówić przyjęcia grupy. Zgłoszenia należy dokonać: telefonicznie pod  numerem 95 7338 550, osobiście w kasie lodowiska lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres:  sekretariat@slowianka.pl .
 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Przypomina się, że za osoby niepełnoletnie ponoszą pełną odpowiedzialność Rodzice lub Opiekunowie, którzy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem powinni pełnić nad nimi nadzór.
 2. Klienci wchodzący na obiekt lodowiska jako opiekunowie/rodzice i nie korzystający z tafli lodowiska mają obowiązek zakupić bilet „obserwator”.
 3. Wszystkim użytkownikom, a szczególnie dzieciom do lat 10, zaleca się przebywanie na tafli lodu w kasku chroniącym głowę oraz w sportowym ubraniu ochronnym (chroniącym: kolana, łokcie, dłonie itp.). Kaski ochronne wypożyczyć można w wypożyczalni lodowiska. CSR Słowianka nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia, które powstały w wyniku braku posiadania odzieży ochronnej.
 4. CSR Słowianka nie odpowiada za przypadkowe upadki, poślizgnięcia, szturchnięcia z innymi osobami, które są stałym elementem uprawiania łyżwiarstwa amatorskiego.
 5. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność. Zabrania się wykonywać jakichkolwiek ewolucji łyżwiarskich, w sytuacji, gdy sytuacja na lodowisku na to nie pozwala (wysoka frekwencja, niedostateczne warunki – etc.).
 6. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas korzystania z obiektu, za co Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi lodowiska.
 8. CSR Słowianka w niniejszym Regulaminie, uprzedza użytkowników o skutkach jazdy bez kasku, odzieży ochronnej na łokcie i kolana oraz wykonywania ewolucji niedostosowanych do umiejętności lub warunków na lodowisku. Wówczas upadek może skończyć się obtłuczeniami, złamaniami, urazami głowy oraz ściągnąć to samo niebezpieczeństwo na innych użytkowników lodowiska.
 9. Jeżeli stan lodu jest niezadowalający, w szczególności na skutek dodatnich temperatur lub intensywności jazdy, klient ma obowiązek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu. Obsługa obiektu ocenia stan tafli i decyduje czy wówczas istnieje potrzeba przeprowadzenia czyszczenia lodu. Klient ma prawo do zwrotu ceny biletu na samym początku po zakupie i po stwierdzeniu niezadowalającego stanu lodu. W sytuacji, gdy Klient wszedł na teren lodowiska i zaczął jeździć co najmniej 5 minut – uważa się, że zaakceptował stan lodowiska.
 10. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, Zarządca nie odpowiada.
 11. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać Zarządcy
  w formie pisemnej lub kierownikowi obiektu, w tym w szczególności każdemu użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia pisemnej uwagi na stan lodowiska.
 12. Zarządca lodowiska umożliwia użytkownikom obiektu wypożyczenie sprzętu w postaci łyżew, kasków ochronnych i pingwinów do nauki jazdy.
 13. Wypożyczający zobowiązany jest do należytej dbałości o wypożyczony sprzęt i ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny jego zakupu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 14. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 15. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na przygotowanie lodu. Użytkownicy lodowiska są zobowiązani do zejścia z tafli przed czyszczeniem na znak pracownika obsługi lodowiska. Moment wejścia na taflę po czyszczeniu lodu wyznacza i oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 16. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy maszyny czyszczącej lód i przed oznajmieniem pozwolenia przez pracownika obsługi lodowiska.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.
 18. Palenie tytoniu i E papierosów na terenie lodowiska jest zabronione.
 19. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 20. Na tafli lodowiska zakazuje się:
  spożywania jakichkolwiek napojów, w szczególności alkoholowych lub bezalkoholowych,
  b. spożywania jakichkolwiek pokarmów czy żucia gumy,
 21. CSR „Słowianka” ma prawo poprosić o opuszczenie tafli osoby, które podczas pobytu na lodowisku swoją jazdą będą narażały innych uczestników na niebezpieczeństwo. Zarządca ma prawo do usunięcia z terenu lodowiska osób zakłócających porządek, nieprzestrzegających regulaminu oraz niewykonujących poleceń pracowników obsługujących lodowisko.
 22. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie przez bramki.
 23. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach.
 24. Na tafli lodowiska obowiązuje zmienny kierunek jazdy sygnalizowany dźwiękiem co 30 minut. O każdej pełnej godzinie obowiązuje kierunek jazdy w lewo, po 30 minutach w prawo i tak naprzemiennie.
 25. W poniedziałki, w godzinach 18.30 – 20.00 lodowisko CSR „Słowianka” oferuje wejścia dla osób z zaawansowanymi umiejętnościami jazdy na łyżwach. Dlatego w tych godzinach wejścia na obiekt powinny być świadome i przemyślane przez klienta. Każdy uczestnik jazdy zaawansowanej, podczas przebywania na lodzie, zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego na głowie. Brak kasku obciąża wyłącznie uczestnika.
 26. Poza wyznaczonymi godzinami na jazdę zaawansowaną, zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.
 27. Użytkownikom lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, śmiecenia oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.
 28. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w częściach wyłączonych z użytku dla klientów, w tym wydzielonych barierkami.
 29. Bilet ulgowy przysługuje:
 • dzieciom do lat 7
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
 • studentom do 26. roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
 • rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury
 • osobom niepełnosprawnym za okazaniem ważnej Karty Wolnego Wstępu Słowianki.
 • posiadaczom Karty Seniora
 • weteranom
 1. Lodowisko honoruje Kartę Dużej Rodziny na zasadach określonych w regulaminie Karty Dużej Rodziny w zakładce „promocje” na stronie slowianka.pl – za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. W ostatniej godzinie pracy lodowiska, zejście z tafli musi nastąpić na 10 minut przed godziną zamknięcia lodowiska. Rozliczenie w kasie pobytu na lodowisku bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny zamknięcia obiektu obowiązującej w danym dniu tygodnia,. Godziny otwarcia i zamknięcia obiektu dostępne są na terenie lodowiska, na stronie pl w zakładce ‘lodowisko’ oraz ‘godziny otwarcia’.
 3. Klienci dokonujący zakupu biletu wstępu później niż 70 min przed zamknięciem obiektu, mają obowiązek kupić bilet zgodnie z cennikiem bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych m.in. poprzez upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym klientów lodowiska.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11.2023 r. i uchyla Regulamin lodowiska z dnia 28.10.2022 r.