Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin karnetów platynowych i błękitnych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które posiadają karnety: Platynowy lub Błękitny, zwane dalej „karnetami”
 2. Wystawcą karnetów jest CSR „Słowianka” Sp. z o.o., zwane dalej „Słowianką”. Karnety można zakupić wyłącznie za pośrednictwem „Słowianki”.
 3. Karnety: Platynowy i Błękitny zostają wprowadzone przez „Słowiankę” do sprzedaży z dniem 8 stycznia 2019r. w miejsce karnetów: Złotego i Srebrnego, które zostają wycofane ze sprzedaży z dniem 8 stycznia 2019r.
 4. Karnety są karnetami imiennymi z przypisanym imieniem i nazwiskiem i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Obrót lub zbycie karnetu w jakiejkolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z karnetu przez Użytkowników w celach zarobkowych.
 5. Do korzystania z karnetu jest upoważniona wyłącznie osoba, na której imię i nazwisko został wyprodukowany karnet. Użytkownik karnetu podczas wejścia do strefy basenów ma obowiązek przedstawić każdorazowo wraz z karnetem swój dokument tożsamości dla pracowników obsługujących kasy basenowe.
 6. Przy zakupie karnetu należy podać imię i nazwisko Użytkownika karnetu. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w ramach użytkowania karnetu. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą administratora.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: (+48) 95 733 85 00.Administratorem Danych jest CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. (66-400).
 1. Karnet upoważnia do korzystania z usług „Słowianki” takich jak: pobyt na basenie sportowym i rekreacyjnym oraz w strefie saun. Karnety te mają formułę „open”, co oznacza, że każdy jego Użytkownik korzysta z wymienionych wyżej usług bez ograniczeń czasowych podczas jednego pobytu na obiekcie „Słowianki” z zastrzeżeniem, że pobyt ten odbywa się 1 raz dziennie. Po wyjściu z obiektu, użytkownik nie jest uprawniony do ponownego skorzystania z usług obiektu na podstawie karnetu w tym samym dniu.
 2. Karnety mają następujące terminy ważności:

– Platynowy – 12 miesięcy licząc od dnia zakupu karnetu,

– Błękitny – 1 miesiąc (30 dni) licząc od dnia zakupu karnetu,

 1. Z karnetu można korzystać wyłącznie w terminie jego ważności. Wówczas poczytuje się, że CSR Słowianka świadczy usługi w postaci udostępnienia wstępu na obiekty „Słowianki”. Nie korzystanie z karnetu w tym czasie nie oznacza, że CSR Słowianka zawiesiła świadczenie swoich usług.
 2. Środków zgromadzonych na karnecie nie można wypłacać ani w trakcie jego ważności ani po utracie ważności. Nie jest to karta oszczędnościowa czy pieniężna. Opłacając cenę karnetu opłaca się możliwość wstępu na obiekty „Słowianki” w zakresie opisanym w punkcie 7.
 3. Za niewykorzystanie karnetu w terminie co do zasady nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków pieniężnych zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
 4. Za wyprodukowanie karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł. Karnet staje się własnością Użytkownika.
 5. Fakt zagubienia lub uszkodzenia karnetu należy niezwłocznie zgłosić pracownikom kas basenowych. W miejsce karnetu zagubionego lub zniszczonego wystawiany jest duplikat. Za wydanie duplikatu karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł.
 6. Z tytułu posiadania karnetu nie przysługują żadne dodatkowe zniżki oraz udogodnienia.
 7. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 8. Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia   „Słowianki”.
 9. „Słowianka” zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia Użytkownika karnetu na teren basenu w wybrany przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.
 10. Użytkownik karnetu wchodząc na teren basenów „Słowianki” akceptuje jej regulaminy i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z ich treści.
 11. W przypadku osób nie stosujących się do regulaminów, a w szczególności do Regulaminu Pływalni oraz Regulaminu Saun, „Słowianka” zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób z obiektu. Osoby które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminów mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu lub saun pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom   tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.
 12. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem karnetu. Zakup oraz korzystanie z karnetu są równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Postanowienia dotyczące wycofania ze sprzedaży karnetu Złotego i Srebrnego

 1. Dnia 8 stycznia 2019r. wycofuje się ze sprzedaży karnety: Złoty i Srebrny.
 2. Użytkownicy będący w posiadaniu karnetu Złotego lub Srebrnego, których termin ważności jeszcze nie upłynął mają prawo do posługiwania się karnetem do momentu wygaśnięcia jego daty ważności na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z karnetów Srebrnych i Złotych.
 3. Po upływie terminu ważności karnetu Złotego lub Srebrnego nie ma możliwości jego odnowienia, przedłużenia czy ponownego zakupienia.

 

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 

 1. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przy czym zmiany cen nie wymagają wdrożenia poprzez nowy regulamin.
 2. Użytkownicy karnetów są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej lub komunikatów zamieszczonych w holu głównym budynku basenowego.
 3. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie „Słowianki”, znajdującym się w siedzibie pod adresem: ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp. i czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd „Słowianki”.
 5. Z dniem 8 stycznia 2018 r. zostaje usunięty Regulamin Błękitnego Karnetu Słowianki uchwalony Uchwałą Nr 40/2015 w dniu 25.11.2015r.