+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Aqua Aerobic

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Aerobik zwany dalej Regulaminem obowiązuje wszystkich biorących udział w zajęciach odbywających się na basenie CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.
 2. Każdy uczestnik zajęć Aqua Aerobik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zasad.
 3. Zajęcia trwają 45 minut (aktywnych ćwiczeń́ w wodzie), natomiast każde wejście do strefy płatnej obejmuje 75 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu w strefie płatnej zobowiązuje uczestnika do uiszczenia dopłaty naliczanej za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika kompleksu basenów.
 4. Zajęcia aqua aerobik odbywają się 2 razy w tygodniu według następującego harmonogramu:

Dzień

Godzina

Grupa

Poniedziałek

19:00 -19:45

pierwsza

Poniedziałek

20:00 -20:45

druga

Środa

17:30-18:15

pierwsza

Środa

18:30-19:15

druga

 •  2

Warunki uczestnictwa w zajęciach i płatności

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet na zajęcia aqua aerobik lub jednorazowy bilet wstępu na zajęcia opłacany kartą Multisport lub gotówką (w tym opłacaną kartą płatniczą).
 2. CSR „Słowianka” Sp. z o.o. dopuszcza do sprzedaży 2 rodzaje  karnetów aqua  aerobik: na 8 zajęć lub na 4 zajęcia, a także bilety na pojedyncze zajęcia. Karnet jest dokumentem na okaziciela i jest ważny przez 4 tygodnie od dnia zakupu.
 3. Karnet na 8 zajęć kosztuje 192,00 zł (opłata za 8 zajęć w cenie 24,00 zł) i daje możliwość wejścia na łącznie 8 zajęć aqua aerobiku (2 zajęcia w tygodniu zgodnie z harmonogramem określonym w § 1pkt 4).
 4. Karnet na 4 zajęcia kosztuje 104,00 zł (opłata za 4 zajęcia w cenie 26,00 zł) i daje możliwość wejścia na łącznie 4 zajęcia aqua aerobiku (1 lub 2 zajęcia w tygodniu zgodnie z harmonogramem określonym w § 1pkt 4).
 5. Bilet na pojedyncze zajęcia kosztuje 28,00 zł. Bilet na pojedyncze wejście jest sprzedawany w dniu zajęć tuż przed ich rozpoczęciem – moment sprzedaży biletu uruchamia naliczanie 75-minutowego czasu. Bilet taki nie może być wykorzystany w innym dniu oraz innym czasie.
 6. Opłatę za karnet lub jednorazowy bilet wstępu należy uiścić w kasach obiektu basenowego CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
 7. Zakup karnetu wiąże się z obowiązkową wpłatą kaucji w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie jego oddania, pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje jego dalsze użytkowanie.

Formuła zakupu karnetu na zajęcia Aqua – aerobik ma charakter czasowy, tzn. że karnet ważny jest w określonym przez Organizatora terminie wyłącznie na określone w Regulaminie Zajęć Aqua-Aerobik Słowianki usługi. Wykupiony karnet nie jest tzw. karnetem przedpłaconym i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych na nim środków lub wymiany posiadanych tam środków na inne usługi po upłynięciu terminu ważności karnetu.

 1. Przy zakupie karnetu na 8 zajęć uczestnicy zajęć aqua aerobik deklarują swoje uczestnictwo w grupie pierwszej lub drugiej i tym samym zostają zapisani przez pracownika kasy CSR „Słowianka” Sp. z o.o. na odpowiednią listę. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
 2. Przy zakupie karnetu na 4 zajęcia uczestnicy zajęć aqua aerobik deklarują na stałe jeden dzień tygodnia (poniedziałek lub środę) oraz jedną porę (godzinę 18:30 lub 19:20) wówczas przychodzą na zajęcia 1 raz w tygodniu. Opcjonalnie istnieje możliwość zapisu na zajęcia 2 razy w tygodniu, wówczas wartość karnetu zostanie wyczerpana wcześniej.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia w zadeklarowanych przez siebie dniach i godzinach.
 4. Przestrzeganie zasad określonych w punktach 7-9 ma na celu zapewnienie dla organizatora zajęć monitoringu minimalnej i maksymalnej ilości uczestników na danych zajęciach.
 5. Maksymalna ilość uczestników na jednych zajęciach wynosi 20 osób. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet i zostały zapisane na odpowiednią listę uczestników zajęć. Uczestnicy z karnetami mają obowiązek wcześniejszego stawienia się w kasach, żeby wejść na zajęcia w pierwszej kolejności – do 10 minut przed zajęciami. Klienci opłacający wejścia kartą Multisport lub wykupujący pojedyncze zajęcia mogą kupić wejściówkę na zajęcia jedynie na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć pod warunkiem, że  ilość uczestników nie przekracza maksymalnej liczby 20 osób.
 6. Każdy Klient przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi na obiekcie basenowym innymi regulaminami, w szczególności z Regulaminem pływalni w okresie epidemii Covid-19 oraz przestrzegać wszelkich wytycznych w nich zapisanych. Na potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Klienci składają pisemne oświadczenie według wzoru, a także w celu zmniejszenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii – pisemne oświadczenie dotyczące Covid-19. Regulamin i Oświadczenia są dostępne na kasach oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Po wypełnieniu, oświadczenia należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta.
 7. Uczestnicy zajęć po opłaceniu poszczególnych zajęć z wykorzystaniem karnetu, karty Multisport czy wniesieniu opłaty gotówkowej, otrzymują od kasjera CSR „Słowianka” sp. z o.o. kartę aqua aerobik potwierdzającą zakup usługi i upoważniającą do udziału w zajęciach. Każdy uczestnik ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć przekazać kartę aqua aerobik dla instruktora prowadzącego zajęcia. Instruktor, po otrzymaniu od uczestników kart aqua aerobik a przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek weryfikacji ilości uczestników na zajęciach z ilością przekazanych kart upoważniających do uczestnictwa w zajęciach. Wszelkie niezgodności instruktor wyjaśnia z uczestnikami na bieżąco.
 8. Uczestnik pierwszych zajęć ( o godzinie 17:30) nie może co do zasady pozostać na kolejnych zajęciach ( o godzinie 18:30), chyba, że uzyska zgodę instruktora monitorującego ilość uczestników podczas zajęć przed kolejnymi zajęciami i ureguluje w kasie opłatę za kolejne zajęcia karnetem lub gotówką, a następnie przekaże instruktorowi otrzymaną w kasach kartę aqua aerobik przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
 9. W przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn losowych na zajęciach w danym dniu i o danej godzinie (zadeklarowanej i wpisanej na listę) nie przysługuje zwrot pieniędzy z tytułu niewykorzystania karnetu ani przedłużenie jego ważności z zastrzeżeniem pkt. 17 niniejszego paragrafu.
 10. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora z powodu remontów, przerw technologicznych, niedyspozycji instruktora czy z innych przyczyn uniemożliwiających korzystanie z zajęć́ aqua aerobiku, organizator zajęć przekazuje uczestnikom, którzy wykupili karnet, jednorazowy bilet „Aqua Aerobik – bilet zastępczy” do wykorzystania w ciągu następnych 6 tygodni. W takim wypadku uczestnik w pierwszej kolejności wykorzystuje wszystkie zajęcia na karnecie, a po ściągnięciu z karnetu całej wartości oraz po wygaśnięciu jego ważności, uczestnik ma prawo do wejścia na zajęcia z wykorzystaniem „biletu zastępczego”. Po użyciu biletu zastępczego uczestnik może zakupić nowy karnet lub doładować karnet na kolejne 4 zajęcia lub 8 zajęć i na okres kolejnych 4 tygodni.

W przypadku zawieszenia/odwołania zajęć z powodu epidemii wirusologicznej, każdorazowo Organizator podejmie decyzję co do sposobu realizacji lub rekompensaty nieodbytych zajęć.

 1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z wykupionego karnetu w trakcie jego ważności wyłącznie z   ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą czy pojedyncze nieobecności.
 2. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy uczestników zajęć aqua aerobik wiąże się z zaangażowaniem ludzkim (np. zatrudnieniem instruktorów, pracą koordynatora zajęć itp.) oraz innymi stałymi kosztami obsługi zajęć (np. rezerwacja powierzchni basenowej, zakup i konserwacja sprzętu i nagłośnienia itp.), ponoszonymi przez organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w zajęciach powinna być jednoznaczna i przemyślana.
 3. W przypadku zasadnej rezygnacji z wykupionego karnetu z ważnych i trwałych powodów, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia wykorzystane, a także do pokrycia kosztów uczestnictwa w zajęciach i kosztów rezygnacji z nich. Określona w pkt. 21 kwota zwrotu precyzuje w sposób ryczałtowy zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami organizatora opisanymi w punkcie 19,  jak i wartość wykorzystanych zajęć.
 4. Wysokość zwracanych środków wynosi 16,00 zł za każde niewykorzystane zajęcia. Pozostała kwota wchodzi w skład kosztów stałych ponoszonych przez organizatora i nie jest zwracana Klientowi.
 5. Rezygnacja każdorazowo rozpatrywana jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia rezygnacji do sekretariatu „Słowianki”.

23.W celu realizacji rezygnacji z karnetu zajęć aqua aerobik uczestnik jest zobowiązany do:
a) złożenia w Punkcie Obsługi Klienta organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z karnetu w  ciągu maksymalnie 90 dni od daty jego zakupu wraz z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego) oraz przyczyn rezygnacji,
b) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z podaniem informacji, jakiego numeru karnetu dotyczy rezygnacja, wysokości zapłaconej kwoty ( należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty), ilości niewykorzystanych zajęć oraz wybranego przez Klienta i dopuszczanego przez organizatora sposobu rozliczenia zwrotu.

 1. Środki przeznaczone do zwrotu na podstawie uznanej rezygnacji, są zwracane uczestnikowi w trzech formach:
  a) przeniesienia na inne świadczenia dostępne w obiekcie organizatora w zakresie usług basenowych, takich jak karnet na basen (pod warunkiem jego wykupienia)
 2. b) przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
  c) pieniężnej, w kasie głównej organizatora (pokój 118) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po okazaniu dowodu osobistego uczestnika.
 3. Uczestnikom zajęć aqua aerobik, którzy wykupili sześć karnetów o wartości 192,00 zł lub dziesięć karnetów o wartości 104,00 zł w okresie 10 następujących po sobie miesięcy Organizator zajęć wyda dwa bilety upominkowe na baseny bez limitu czasu. Bilety upominkowe nie uprawniają do wejść na zorganizowane zajęcia. Bilety można będzie wykorzystać w okresie 6 tygodni od ich otrzymania.
 4. Uczestnicy zajęć́ zobowiązani są do przyjścia na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się̨ do zajęć́ z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt. 10.
 5. Do uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana umiejętność́ pływania.
 6. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiadają ratownicy pełniący dyżur na pływalni.
 7. Uczestnik zajęć́ biorący udział w zajęciach, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny, deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań́ lekarskich do brania czynnego udziału w zajęciach.
 8. Osoby posiadające przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinny KAŻDORAZOWO skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach z instruktorem.
 9. Instruktor prowadzący zajęcia i CSR „Słowianka” sp. z o.o. nie odpowiadają za szkody i ewentualne urazy, wynikające z niedostosowania się̨ do warunków Regulaminu Zajęć́ Aqua Aerobiku.
 10. Kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań oraz podpisaniu oświadczenia, że w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność.
 11. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą warunkowo uczestniczyć w zajęciach, po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego. 
 • 3

Zasady bezpieczeństwa i higieny

 1. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
 2. Osoby, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany nie mogą uczestniczyć w zajęciach Aqua Aerobiku.
 3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.
 4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.
 • 4

Postanowienia końcowe

 1. CSR „Słowianka” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie przy czym zmiany w planie zajęć ( grup, dni, godzin) oraz zmiany cen nie wymagają wdrożenia poprzez nowy regulamin.
 2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, drogą mailową lub sms.
 3. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta CSR „Słowianka” sp. z o.o., znajdującym się w holu głównym basenu i czynnym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątek – w godzinach od 9:00 do 17:00.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” sp. z o.o.
 5. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
  niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w zajęciach aqua aerobik możliwe jest wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu i czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz złożeniu u organizatora „Oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem Zajęć Aqua Aerobik CSR „Słowianka” Sp. z o.o.” oraz „Oświadczenia uczestnika zajęć aqua-aerobik o stanie zdrowia”.