Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin Szkoły Pływania Słowianka

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć Szkoły Pływania Słowianka (w skrócie „SPS”) jest Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 14, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Zajęcia Szkoły Pływania Słowianka, zwane dalej „zajęciami” są formą grupowej aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegającej na nauczaniu lub doskonaleniu umiejętności pływania, realizowaną w wydzielonym miejscu na basenie sportowym lub rekreacyjnym, prowadzonej przez wykwalifikowanych Instruktorów (osoby zatrudnione przez Organizatora i posiadające odpowiednie uprawnienia), odbywającą się w ustalonej ilości lekcji podczas jednego kursu, w wyznaczonych przez Organizatora dniach i godzinach.
3. Osobą odpowiedzialną za bezpośrednią realizację zajęć Szkoły Pływania Słowianki oraz rozwiązywanie bieżących spraw w tym zakresie jest Kierownik SPS.
4. Regulamin Szkoły Pływania Słowianki, zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w zajęciach realizowanych na basenie CSR „Słowianka” sp. z o.o. przy Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.

§ 2
Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnikiem zajęć SPS może zostać każda osoba w wieku od 4 lat, w wypadku której nie występują przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie, w szczególności przeciwwskazania zdrowotne.
2. Uczestnictwo w zajęciach dzieci i młodzieży (osób poniżej 18 roku życia) jest możliwe wyłącznie, po przedstawieniu pisemnej zgody ich opiekuna prawnego.
3. Osoba posiadająca przeciwwskazania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, powinna każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć skonsultować możliwość wzięcia udziału w zajęciach w pierwszej kolejności z lekarzem, a w następnej – z Kierownikiem SPS. Udział w zajęciach mimo przeciwwskazań odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
4. Przystępując do zajęć i wchodząc do wody, uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na udział w tych zajęciach. W przypadku osoby niepełnoletniej – odpowiedzialność za podejmowane przez nią czynności ponosi jej opiekun prawny.
5. Każdy uczestnik lub jego opiekun prawny przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Pływalni.
6. Zapisy na zajęcia trwają do 3 marca 2024 r. (do 7 dni przed rozpoczęciem kursu) i odbywają się w następujący sposób:
a) za pośrednictwem strony internetowej Organizatora poprzez wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w SPS” pod linkiem: https://slowianka.pl/szkola-plywania-slowianki/formularz-zgloszeniowy-uczestnictwa-w-szkole-plywania-slowianki/ . Zgłoszenie należy wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na opłacenie kursu w wymaganym terminie wskazanym w pkt 7.
b) telefonicznie pod numerami: 607 849 660 lub 575 247 238.
7. Klienci, którzy zapisali siebie lub dziecko na zajęcia mają obowiązek zapłacić za kurs maksymalnie do dnia 3 marca 2024 r. (do 7 dni przed rozpoczęciem kursu).
8. Dopuszcza się zapisanie uczestnika kursu w terminie późniejszym, w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie kursu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, jednakże pod warunkiem:
– wolnego miejsca w grupie,
– skutecznego zapisania, potwierdzonego przez pracownika Organizatora i równoczesnego opłacenia kursu,
– okazania potwierdzenia zapłaty za kurs Organizatorowi.

9. Ostateczna informacja o dniach tygodnia i godzinach realizacji zajęć przypisana dla zgłoszonego uczestnika przesyłana jest przez Kierownika SPS w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu w formie wiadomości SMS lub e-mail.
10. Każdy uczestnik lub jego opiekun prawny przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek wypełnić, podpisać i złożyć u organizatora (w Kasie lub w Punkcie Obsługi Klienta) następujące dokumenty:
a) Deklarację uczestnictwa w zajęciach SPS wraz z niezbędnymi danymi, oświadczeniami i zgodami,

§ 3
Warunki kupna i organizacji zajęć

1. Grupowe zajęcia SPS są organizowane w formie kursu, który trwa:
– 8 tygodni w przypadku 16 zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu,
– 10 tygodni w przypadku 10 zajęć odbywających się jeden raz w tygodniu.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów oraz ich ceny Organizator publikuje na stronie www Organizatora w zakładce „SPS”, na FB lub w holu budynku basenu.
3. Opłatę za kurs należy uiścić w kasach obiektu basenowego CSR „Słowianka” sp. z o.o.
4. Warunkiem sprzedaży kursu jest wcześniejsze wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w zajęciach SPS oraz wymaganych oświadczeń i zgód, co należy zrealizować w Kasach lub w Punkcie Obsługi Klienta Brak złożenia u Organizatora wymienionych dokumentów upoważnia go do odmowy sprzedaży kursu.
5. Do rozliczania zajęć realizowanych w kursie oraz rejestrowania wejść do płatnej strefy służy karnet. Na podstawie karnetu wydawany jest transponder szatniowy bez którego nie ma możliwości wejść do płatnej strefy.
6. Dodatkowa jednorazowa opłata za wydanie karnetu wynosi 20,00 zł i nie podlega zwrotowi (karnet pozostaje własnością Klienta). Może być on wykorzystany przy zakupie kolejnych kursów oraz innych usług. W przypadku zgubienia karnetu, na wniosek Klienta Organizator wydaje nowy karnet, po ponownym opłaceniu kwoty 20,00 złotych.
7. Formuła kupna kursu na zajęcia SPS ma charakter czasowy oraz ilościowy. Oznacza to, że kurs ważny jest w określonym przez Organizatora terminie oraz upoważnia do wykorzystania wyłącznie takiej ilości zajęć, jaka jest przypisana do kursu i terminu jego ważności.
8. Po upływie terminu ważności kursu lub wykorzystaniu zajęć w przypisanym terminie usługa wygasa i nie jest dostępna na karnecie.
9. Wykupiona usługa nie jest tzw. usługą przedpłaconą i nie upoważnia do żądania zwrotu zgromadzonych z tego tytułu środków lub wymiany ich na inne usługi po upłynięciu terminu ważności kursu lub w czasie jego trwania, z wyjątkiem sytuacji opisanych w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu. .
10. Liczba osób w jednej grupie może wynosić od 8 do 15 osób. Ilość instruktorów prowadzących zajęcia z jedną grupą wynosi od 1 do 2 i jest zależna od: wieku uczestników, miejsca prowadzenia zajęć, stopnia oswojenia z wodą oraz od umiejętności pływackich.
11. Czas trwania zajęć wynosi:
– 45 minut, z wyjątkiem pierwszych zajęć, podczas których lekcja może trwać 30 minut – dla grup w wieku od 5 lat,
– od 30 minut do 45 minut dla grup dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Czas zajęć w wodzie może ulec zmianie w zależności od możliwości fizycznych uczestników oraz natężenia lub poziomu trudności zajęć.
12. Łączny czas pobytu uczestnika w płatnej strefie kompleksu basenów wynosi 75 minut z przeznaczeniem:
– 45 minut – na zajęcia w wodzie z instruktorem
– 30 minut (2 x 15 minut) – na pobyt w strefie szatni, natrysków i suszenia włosów.
13. W przypadku przekroczenia 75 minut, uczestnik kursu lub jego opiekun każdorazowo przy wyjściu z basenu (w kasach) ma obowiązek zapłacić za przekroczony czas, zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem usług basenowych. Nie ma możliwości zapłaty za przekroczony czas karnetem SPS.
14. Dzieciom w wieku od 3 do 4 lat podczas zajęć w wodzie ma obowiązek towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny. W tym przypadku, uczestnictwo rodzica lub opiekuna jest bezpłatne i polega na wspieraniu i motywowaniu dziecka poprzez swoją obecność, pomoc dziecku, jeśli instruktor zgłosi taką konieczność, jednakże bez ingerowania w przebieg zajęć, którymi zarządza instruktor. Podczas pobytu na niecce basenowej towarzyszącego rodzica lub opiekuna prawnego obowiązują wszystkie aktualnie obowiązujące na basenie Regulaminy.
15. W przypadku dzieci starszych i gdy tego wymaga sytuacja, rodzic lub opiekun prawny mają możliwość bezpłatnego wejścia do szatni w celu przebrania dziecka, korzystając ze specjalnej wejściówki 30 -minutowej w ramach wykupionego kursu. W przypadku przekroczenia tego czasu, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zapłacić kwotę w wysokości ceny biletu jednogodzinnego, a po upływie 60 minut przebywania w płatnej strefie – za każdą dodatkową minutę – opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Organizatora.
16. Niezależnie od wymienionych w punkcie 14 i 15 możliwości, rodzic lub opiekun prawny może korzystać z usług basenowych Organizatora pod warunkiem wykupienia ważnego biletu na te usługi.
17. Terminy realizacji zajęć mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn obiektywnych, nieleżących po stronie Organizatora, takich jak: awaria techniczna, przebieg imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na basenach Organizatora, stan zagrożenia epidemicznego czy inne nadzwyczajne zdarzenia. W razie odwołania zajęć z wymienionych wyżej przyczyn, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych, które się nie odbyły. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest bezpośrednio uczestnikom przez instruktorów na zajęciach w tygodniu poprzedzającym zmiany. Dodatkowo informacja zamieszczana jest w formie ogłoszenia pisemnego w holu budynku basenu oraz na stronie internetowej Organizatora.
18. Organizator nie przewiduje „odrabiania” opuszczonych zajęć w innych terminach i grupach. Warunki zwrotów za niewykorzystane zajęcia opisane są w § 5.

§ 4
Zasady bezpieczeństwa i higieny

1. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
2. Osoby z chorobami skóry, infekcjami, otwartymi skaleczeniami, ranami nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
3. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia instruktorów i ratowników.
4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi.
5. Kadra instruktorska odpowiada za rzetelne prowadzenie zajęć, natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiadają ratownicy pełniący dyżur na pływalni.
6. Instruktor prowadzący zajęcia i Organizator nie odpowiadają za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach.
7. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu oraz innych środków zaburzających sprawność psycho-ruchową.
8. Instruktor ma prawo usunąć z zajęć osobę nieprzestrzegającą Regulaminu SPS oraz Regulaminu Pływalni bez prawa do zwrotu środków za te zajęcia.

§ 5
Warunki rezygnacji z kursu i zwrotów

1. W przypadku, gdy Klient wykupił kurs i zrezygnował z niego w ciągu 3 dni roboczych od zakupu kursu lub od daty pierwszych odbytych zajęć, nie biorąc udziału w żadnej z lekcji lub wykorzystując tylko jedną lekcję, Organizator dopuszcza zwrot środków zapłaconych za kurs, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 80,00 zł brutto oraz o jednostkowy koszt odbytej lekcji. Opłata manipulacyjna pobierana jest w takich przypadkach przez Organizatora jednorazowo na pokrycie kosztów organizacyjnych i osobowych. Dodatkowo należy spełnić łącznie opisane niżej dwa warunki:
– zgłosić skutecznie rezygnację osobiście lub telefonicznie Organizatorowi w ciągu 3 dni roboczych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć (skutecznie oznacza odebranie i zapisanie danych przez pracownika Organizatora),
– złożyć pisemnie rezygnację zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 9 paragrafu 5 w terminie do 10 dni kalendarzowych od wykupienia karnetu lub od daty pierwszych odbytych zajęć.
Opisane powyżej warunki mają stworzyć Organizatorowi możliwość zapisania na kurs innego uczestnika w miejsce rezygnującego.
2. Dopuszcza się rezygnację z udziału w kursie w trakcie jego trwania oraz opuszczenie zajęć wyłącznie z ważnych i umotywowanych powodów. Za ważne powody uważa się udokumentowane przyczyny obiektywne, mające charakter trwały lub długookresowy, niezależne od uczestnika – na przykład długotrwała choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. Za ważne i trwałe powody nie uważa się takich zdarzeń jak: niezadowolenie z przebiegu zajęć, strach związany z wodą i nauką pływania czy pojedyncze nieobecności.
3. Klient powinien mieć na względzie fakt, że utworzenie grupy nauki/doskonalenia pływania wiąże się z zaangażowaniem ludzkim oraz innymi stałymi kosztami obsługi uruchomionego kursu ponoszonymi przez Organizatora, zatem decyzja o uczestnictwie w kursie powinna być jednoznaczna i przemyślana. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu kursu, Organizator proponuje uprzednie skorzystanie z zajęć indywidualnych.
4. W przypadku opuszczenia zajęć z ważnych i trwałych powodów, uczestnik kursu lub jego opiekun prawny ma prawo do zwrotu środków za usługi niewykorzystane, jednakże w kwocie pomniejszonej o koszty uczestnictwa w kursie i rezygnacji z niego. Przelicznik, o którym mowa w punkcie 5 precyzuje w sposób ryczałtowy kwotę zwracaną, uwzględniając zarówno koszt rezygnacji związany z wydatkami Organizatora opisanymi w punkcie 3 , jak i wartość wykorzystanych już zajęć.
5. Przelicznik zwracanych Klientowi środków w przypadku uznanych przez Organizatora rezygnacji:
Kurs 16 lekcji:
Ilość nieobecności podczas kursu – 16 zajęć Wartość brutto środków zwracanych Klientowi (z wyjątkiem pkt 1)
do 4 zajęć 0
od 5 do 7 zajęć

od 8 do 12 zajęć

od 13 zajęć

od 15 do 16 zajęć (po spełnieniu warunków) Kwota wynikająca z zasad opisanych w pkt 1 § 5

Kurs 10 lekcji:
Ilość nieobecności podczas kursu – 10 zajęć Wartość brutto środków zwracanych Klientowi (z wyjątkiem pkt 1)
do 3 zajęć 0
od 4 do 6 zajęć

od 7 zajęć

od 9 do 10 zajęć (po spełnieniu warunków) Kwota wynikająca z zasad opisanych w pkt 1 § 5

6. Ubieganie się o zwrot środków na podstawie zapisów w punktach od 2 do 5 niniejszego paragrafu może nastąpić w trakcie lub po zakończeniu kursu. W przypadku ubiegania się o zwrot po zakończeniu kursu, złożenie pisemnego wniosku w tym zakresie nie może nastąpić później niż 30 dni po zakończeniu kursu.
7. Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu środków inaczej niż w drodze opisanej w punktach od 1 do 6 niniejszego paragrafu.
8. Organizator w ramach zwrotu środków proponuje w pierwszej kolejności przeniesienie przysługującej kwoty na poczet innych usług basenowych lub na kolejny kurs pływania pod warunkiem dopłacenia różnicy między ceną za kurs a przenoszoną kwotą.
9. W celu realizacji wniosku o zwrot środków, Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu wraz z podaniem następujących informacji:
– konkretnych, przewidzianych Regulaminem przyczyn rezygnacji/opuszczenia zajęć,
– danych uczestnika i jego opiekuna prawnego (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego), – wysokości zapłaconej kwoty za kurs (należy załączyć kopię paragonu lub dowód wpłaty),
– ilości niewykorzystanych zajęć,
– preferowanego i dopuszczanego przez Organizatora sposobu rozliczenia niewykorzystanych zajęć.
10. Środki pieniężne przeznaczone do zwrotu są wypłacane Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu w formie:
– przelewu elektronicznego, po podaniu w pisemnej rezygnacji numeru konta oraz danych posiadacza konta takich, jak imię i nazwisko oraz adres,
11. Wniosek o zwrot każdorazowo rozpatrywany jest przez Zarząd CSR „Słowianka” Sp. z o.o.
w terminie do 30 dni od daty jego wpłynięcia do Organizatora.
12. Każdy karnet ma określoną datę ważności, ustaloną na 30 dni po zakończeniu kursu. W tym czasie, w przypadku braku możliwości ubiegania się o zwrot środków, pojedyncze niewykorzystane w kursie lekcje można zamienić na 75-minutowe wejścia dla 1 osoby na kompleks basenów (nie dotyczy saun) we własnym zakresie i w godzinach gdy obiekt jest czynny (Organizator nie zapewnia udziału instruktora).

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Uczestnicy zajęć są informowani o ewentualnych zmianach za pośrednictwem strony internetowej, komunikatów w holu budynku basenu, drogą mailową lub SMS-em.
3. Reklamacje lub wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta CSR „Słowianka” sp. z o.o., znajdującym się w holu głównym basenu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd CSR „Słowianka” z o.o.
5. Każdy uczestnik zajęć oraz opiekun prawny uczestnika przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do kursu i jego zakupem. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2024 r. i uchyla regulamin zatwierdzony uchwałą nr 27/2023 z dnia 21.03.2023 r.