Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin Sprzedaży karnetów

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe.
 2. Użycie kart wymaga wcześniejszego zasilenia środkami pieniężnymi.
 3. Karnetem można opłacić bilet wstępu na basen, saunę, solarium oraz na lodowisko bez wypożyczenia sprzętu.
 4. Karnet jest na okaziciela i może z niego korzystać kilka osób, cała rodzina lub grupa osób.
 5. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu i wynosi 90 dni.
 6. Z karnetu można korzystać wyłącznie w terminie jego ważności. Wówczas poczytuje się, że CSR Słowianka świadczy usługi w postaci udostępnienia wstępu na obiekty CSR Słowianki.
 7. Środków zgromadzonych na karnecie nie można wypłacać ani w trakcie jego ważności ani po utracie ważności. Nie jest to karta oszczędnościowa czy pieniężna. Opłacając kartę opłaca się możliwość wstępu na obiekty CSR Słowianka w przypisanym czasie po cenach wskazanych w obowiązującym cenniku.
 8. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie w zależności od tego   jaka taryfa danej osobie przysługuje.
 9. Po przekroczeniu wykupionego czasu z konta karnetu pobierana jest dopłata, za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem na obiektach CSR Słowianka.
 10. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę posiadacz karnetu zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu.
 11. W momencie zakupu biletu należy przekazać kartę kasjerowi w celu pobrania kwoty pobytu z konta karnetowego.
 12. Karnety posiadają okres ważności w którym należy wykorzystać przypisane do nich środki.
 13. Za kartę pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł. Karta staje się własnością klienta.
 14. Klienci, którzy do dnia 31.12.2018 zapłacili za karnet kaucje, przy rozliczeniu i zwrocie karnetu otrzymają wpłaconą kaucję w wysokości 15,00 zł.
 15. Przy zakupie karnetu należy podać imię i nazwisko . Dane osobowe służą wyłącznie zarejestrowaniu w systemie, aby umożliwić unieważnienie zagubionego karnetu. Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
 16. Fakt zagubienia lub uszkodzenia karnetu należy niezwłocznie zgłosić w kasie . Po identyfikacji właściciela kasjer może wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego lub zniszczonego. Za wydanie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20,00 zł. . W przypadku braku danych osobowych nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanej wartości usług na nowy karnet.
 17. Za niewykorzystanie karnetu w terminie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
 18. Aby przedłużyć ważność karnetu i uniknąć jego wyzerowania należy przed końcem jego ważności wykupić doładowanie. Wówczas kwota która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.
 19. W przypadku nie wykorzystania środków na karnecie w określonym terminie jego ważność może być przedłużona:
 • na 90 dni w przypadku zasilenia karnetu kolejną kwotą ( 50, 100, 150, 200);
 • na 30 dni w przypadku zasilenia karnetu kwotą 20,00 zł;
 • karnet nieuaktualniany przez okres jednego roku traci ważność, a środki na nim zgromadzone zostają automatycznie zerowane.

    20. Z tytułu posiadania karnetu nie przysługują żadne dodatkowe zniżki oraz udogodnienia.

    21. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

    22. Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia   CSR Słowianka.

    23. CSR Słowianka zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia posiadacza karnetu na teren basenu w wybrany    przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.

    24. Posiadacz karnetu wchodząc na teren CSR Słowianka akceptuje jego regulamin i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.

    25. W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu pływalni CSR Słowianka zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób z obiektu bez zwrotu należności pobranej z konta karnetu. Osoby które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom   tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.

   26. Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoważne z akceptacja niniejszego regulaminu.

   27. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do zarządu.

   28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r. i uchyla   regulamin z dnia 01.01.2019r.

                                                                                   ZARZĄD CSR „SŁOWIANKA” SP. Z O.O.

Oferujemy Państwu następujące karnety:

 • w cenie 50,00 zł o wartości 55,00 zł      – ważny 90 dni
 • w cenie 100,00 zł o wartości 110,00 zł – ważny 90 dni
 • w cenie 150,00 zł o wartości 170,00 zł – ważny 90 dni
 • w cenie 200,00 zł o wartości 240,00 zł – ważny 90 dni