+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

REGULAMIN kompleksu basenów CSR „Słowianka” Sp. z o.o.

1 Kompleks basenów stanowi zespół obiektów: basen sportowy i rekreacyjny wraz atrakcjami wodnymi.

2 Przed wejściem na teren kompleksu basenów należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

3 Kompleks basenów jest czynny codziennie w godzinach od 6:00 – 21:45.

4 Wejście na teren płatnej strefy kompleksu basenów oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie.

5 CS-R „Słowianka” zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji torów na basenie sportowym na potrzeby grup zorganizowanych.

6 Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy.

7 Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane: sportowe, szkolne, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne, które wykupiły bilet wstępu lub zawarły umowę z CSR „Słowianka” Sp. z o.o..

8 Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na obiekcie. Uczestników pobytu grupowego obowiązuje odrębny Regulamin Grup Zorganizowanych .

9 Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

10 Dzieciom do lat 5 pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów przysługuje wstęp bezpłatny (za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka).

11 Bilet ulgowy przysługuje:

uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych- za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

studentom do 26 go roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,

rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury,

osobom niepełnosprawnym za okazaniem Karty Wolnego Wstępu Słowianki

12 Rozliczenie pobytu na basenach oraz w strefie saun bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny 21:45 w kasie basenowej obiektu.

13 Klienci dokonujący zakupu biletu o godzinie 20:45 lub później, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.

14 Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

15 Faktury za usługi świadczone przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych (paragon za uiszczoną opłatę oraz paragon rozliczający usługę) w kasie basenowej lub w księgowości w terminie zgodnym z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.

16 Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.

17 Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.

18 Stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w swym składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co CSR „Słowianka” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

19 Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem.

20 Dla dzieci do lat trzech obowiązkowe jest stosowanie w celach ochronnych pieluchomajtek dostępnych do kupienia w sklepie sportowym na I piętrze

21 Zabrania się korzystania z basenu osobom nietrzeźwym, a także takim, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

22 Na terenie basenu zabrania się:

palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,

wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,

używać sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest przeznaczony,

biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,

wchodzenia na murki okalające baseny,

skakania do wody poza wyznaczonymi miejscami,

konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą wokół niego,

wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

niszczenia wyposażenia,

zanieczyszczania wody basenowej,

23 Przy korzystaniu z saun oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.

24 Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.

25 Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia.

26 Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

27 Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika obiektu. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej w holu głównym.

28 Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

29 Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.

30 Zabrania się jakiegokolwiek handlu na terenie obiektu CSR „Słowianka” Sp. z o.o. bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu spółki. W szczególności zabrania się handlu biletami wstępu na obiekty CSR „Słowianka” Sp. z o.o. przez osoby nieupoważnione.

31 Zasady zachowania się i korzystania z siłowni saun, solariów, zjeżdżalni określają odrębne regulaminy.

32 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017 i uchyla regulamin zatwierdzony uchwałą nr 18/2014 z dnia 29.05.2014.

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.