+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin wejść na kompleks basenów na podstawie biletów grupowych

Regulamin wejść na kompleks basenów na podstawie biletów grupowych

 1. Bilet grupowy w CSR „Słowianka” przysługuje grupie składającej się z co najmniej 15 osób – uczestników oraz z co najmniej jednego pełnoletniego Opiekuna. Opiekun grupy powinien być ustanowiony zawsze, gdy grupa, choćby częściowo składa się z osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia).
 2. Jeżeli grupa składa się z osób pełnoletnich, rola Opiekuna sprowadza się wyłącznie do kwestii administracyjnych.
 3. W cenniku do wyboru są dwa rodzaje biletu grupowego 1 lub 2 godzinny.Bilet grupy zorganizowanej pozwala na korzystanie wyłącznie z basenu rekreacyjnego i sportowego z wyłączeniem strefy saun.
 4. Pobyt grupowy na obiekcie winien być zgłoszony co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Klienta pod nr 95 7338 501 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00, w piątki od 9:00 do 17:00
 5. Po zgłoszeniu telefonicznym pobytu na obiekcie, grupa ma obowiązek pobrać „formularz zgłoszenia grupowego pobytu na basenach” znajdujący się na stronie slowianka.pl w zakładce „do pobrania”. Poprawnie wypełniony dokument należy wysłać e-mailem na adres informacja@slowianka.pl
 6. CSR „Słowianka” dopuszcza do skorzystania z usługi pobytu grupowego osób, które nie dokonają wcześniejszej rezerwacji. Taka grupa musi mieć jednak na względzie, że pierwszeństwo wejścia mają grupy zarezerwowane , co może się wiązać z koniecznością oczekiwania na możliwość wejścia na obiekt, jeśli ilość osób przebywających na jego terenie będzie w danej chwili maksymalna.
 7. Grupa zorganizowana zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich regulaminów obiektu w szczególności Regulaminu pływalni oraz Regulaminu kompleksu basenów w okresie pandemii Covid-19.
 8. Przed wejściem do strefy płatnej każda grupa zobowiązana jest do udziału w kilkuminutowym instruktażu o zasadach pobytu na obiekcie, który ustnie przeprowadza pracownik Słowianki. Opiekun grupy potwierdza fakt odbycia instruktażu poprzez złożenie podpisu na odpowiednim formularzu.
 9. Przed wejściem do wody każdy członek grupy ma obowiązek umyć ciało pod prysznicem. Zaleca się także skorzystanie z toalety, a w szczególności zalecenie to dotyczy dzieci.
 10. Opiekun odpowiedzialny jest za zachowanie członków grupy i przestrzeganie zapisów regulaminów, w tym obowiązku noszenia maseczek ochronnych na nosie i ustach w holu głównym, strefie suszenia oraz szatniach. Nieprzestrzeganie tego wymogu wiązać się będzie z brakiem możliwości skorzystania z usługi.
 11. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej w basenie odpowiadają ratownicy znajdujący się na niecce, ale opiekun/ opiekunowie grupy mają obowiązek prowadzenia nadzoru nad grupą i w razie obserwacji zagrożenia natychmiast poinformować o tym ratownika.
 12. Opiekun zobowiązany jest do nadzorowania grupy pod względem bezpiecznego zachowania, takiego jak zakaz biegania, zakaz skoków do wody, regulaminowego korzystania ze zjeżdżalni, nieuprzykrzania pobytu innym Klientom, zakaz zawieszania się na linach torowych itp.
 13. Nad przestrzeganiem regulaminu pływalni nadzór pełnią ratownicy. Wszystkie osoby przebywające na hali pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom. Niestosowanie się do poleceń ratowników może się wiązać z usunięciem grupy z pływalni przed upłynięciem wykupionego czasu.
 14. Niedopuszczalne jest aby opiekun grupy osób nieletnich, w szczególności poniżej 13-go roku życia, pozostawił – choćby na chwilę – grupę bez opieki. Oznacza to, że grupa nie może być podzielona w ten sposób, że jedna część korzysta z basenu rekreacyjnego a druga ze sportowego – jeżeli jest tylko jeden opiekun.
 15. Istnieje możliwość wykupienia wg obowiązującego cennika usługi animatora grupy po wcześniejszym uzgodnieniu z CSR „Słowianka”. Usługa animatora nie zwalnia opiekuna z obowiązku przebywania na niecce.
 16. Opiekun grupy nie ma obowiązku przebierania się w strój kąpielowy, jeżeli pełni wyłącznie funkcję nadzoru i nie korzysta z basenu.
 17. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny uczestników przed ich wejściem do wody i po wyjściu z wody.
 18. Przekroczenie czasu wykupionego pobytu grupowego w strefie płatnej, wiąże się koniecznością dopłaty za każdego członka grupy osobno, za każdą minutę w stawce określonej w aktualnym cenniku usług.
 19. Za chipy pobrane na kasach przed wejściem na zajęcia odpowiedzialny jest opiekun grupy. Opłata za zagubienie chipa wynosi 50,00zł.
 20. Rozliczenie pobytu na basenach bezwzględnie nastąpić musi najpóźniej do godziny 21:45 w kasie basenowej obiektu.
 21. Grupy dokonujące zakupu biletu o godzinie 20:45 lub później, mają obowiązek zakupić zgodnie z cennikiem bilet jednogodzinny bez prawa do zwrotu środków za niewykorzystany czas.
 22. Każdy członek grupy przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

Informacje, które należy przekazać grupie zorganizowanej przed wejściem na basen podczas instruktażu:

 1. W holu i strefie szatni maseczki są obowiązkowe.
 1. Wchodząc do korytarza przed szatniami należy zdjąć obuwie i założyć klapki.
 1. Po przebraniu dokładnie zamknąć szafki, pasek założyć na nadgarstek lub oddać opiekunowi ( w zależności od ustaleń z opiekunem).
 1. Przed wejściem na nieckę basenu obowiązkowy natrysk ( zwrócić uwagę opiekunom aby tego dopilnowali).
 1. Potrzeby fizjologiczne załatwiamy w toaletach!    

Toalety znajdują się w strefie szatni. Prosimy aby opiekunowie grupy pokazali dzieciom gdzie znajdują się toalety.

 1. Należy się stosować do poleceń ratowników, reagować na sygnały dźwiękowe (gwizdek).
 1. Na całym basenie obowiązuje zakaz skoków ( na głowę, na nogi) oraz biegania.
 1. Nie można stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu oraz innych klientów.
 1. Na basenie rekreacyjnym:

* na zjeżdżalniach jedziemy na zielonym świetle, pojedynczo, na plecach nogami w dół

* po zjeździe niezwłocznie opuszczamy miejsce lądowania

* zabronione jest nieuzasadnione schodzenie ze schodów na zjeżdżalnie i bieganie po nich

* dla małych dzieci proponujemy brodzik

* dzieci do lat 3  obowiązkowo w pieluchomajtkach

 1. Na basenie sportowym:

* korzystają tylko dzieci umiejące pływać  pod stałym nadzorem opiekunów (nieumiejące pływać kierujemy na wypłycenia)

* zakaz wieszania się na linach, pływania w poprzek, „pod prąd” (na torach obowiązuje ruch prawostronny)

 1. Wszelkie pytania, problemy należy kierować do ratowników.

W przypadku sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy, dzieci informują o zdarzeniu opiekunów i wraz z nimi zwracają się o pomoc do ratowników.

 1. Informacja dla opiekunów grup zorganizowanych: opiekunowie muszą być obecni na niecce basenowej, pełniąc ciągły nadzór nad grupą, w razie konieczności np. w przypadku łamania regulaminu pływalni przez grupę, pozostają w kontakcie z ratownikami i pomagają w utrzymaniu dyscypliny i stosowania się do zasad i regulaminu basenu.

Przed wejściem z grupą na basen opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni i podpisaniem, że się z nim zapoznali, a także, że grupa odbyła instruktaż.