Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

1 Postanowienia ogólne

 1. Boisko wielofunkcyjne jest własnością Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” sp. z o.o., zwanego dalej „Słowianką”.
 2. Administratorem boiska jest „Słowianka”.
 3. Regulamin dotyczy osób wynajmujących boisko i osoby te są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Boisko czynne jest zgodnie z zatwierdzonym przez „Słowiankę” planem oraz w oparciu o złożone zamówienia. Informacja o godzinach otwarcia boiska w danym sezonie oraz o datach rozpoczęcia i zakończenia sezonu w danym roku podawana będzie na stronie internetowej „Słowianki” w panelu „Boisko Wielofunkcyjne” lub „Aktualności” oraz bezpośrednio w obiektach „Słowianki”.

2 Rezerwacja boiska

1. Rezerwacji boiska należy dokonywać poprzez wysłanie na adres: informacja@slowianka.pl zamówienia z informacjami:

– kto zamawia (imię i nazwisko, nazwa klubu, nazwa instytucji itp.),

– kontakt telefoniczny do osoby zamawiającej                                                                                                                                                                            

– na kiedy i na jaką godzinę rezerwowane jest boisko,

– czy rezerwacja będzie cykliczna, jeśli tak, to w jakim okresie.

2. Rezerwacja powinna być przesłana co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem i najpóźniej do godziny 12:00.

3. „Słowianka” po otrzymaniu zamówienia w formie elektronicznej weryfikuje możliwość realizacji usługi z bieżącym planem zajęć i przekazuje informację zwrotną telefonicznie lub mailowo o możliwości wynajmu boiska we wskazanej w zamówieniu porze lub proponuje inny termin, w przypadku gdy boisko jest zajęte.

4. Rezerwacja może być też dokonana telefonicznie pod numerem 95 7338501 lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta w holu budynku basenu w dniach i godzinach kiedy jest czynny dla klientów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią Covid-19 Punkt Obsługi Klienta może funkcjonować w innych dniach i godzinach niż zwykle. Informację o aktualnych dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta można uzyskać w sekretariacie „Słowianki” pod numerem 95 7338500 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

5. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się w kasie basenowej na 10 minut przed planowanym wejściem na boisko i uiścić opłatę za wstęp. Jeśli opłata nie zostanie uregulowana do 15 minut po ustalonej godzinie rezerwacji, wówczas rezerwacja przepada.

6. W sytuacji opisanej w § 2 pkt. 5 osoba oczekująca ma prawo do wejścia na boisko w miejsce osoby tracącej rezerwację.

7. Rozpoczęcie korzystania z boiska odbywa się, począwszy od godziny 18:30 do godziny 21:30 w dniach od poniedziałku do soboty oraz od godziny 8:00 do godziny 21:00 w niedziele.

8. Po uregulowaniu koniecznych opłat, osoba posiadająca rezerwację, udaje się z pracownikiem „Słowianki” na boisko. Pracownik „Słowianki” otwiera boisko.

9. Po zakończeniu zajęć, Klient jest zobowiązany opuścić boisko tą sama drogą, którą wszedł na obiekt.

10. Po opuszczeniu boiska, Pracownik „Słowianki” dokonuje dezynfekcji powierzchni.

11. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin i punktualnego kończenia zajęć i opuszczania boiska. „Słowianka” zastrzega sobie prawo do naliczenia i żądania zapłaty za kolejną godzinę od osób, które pozostają na boisku ponad umówiony czas.

12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: informacja@slowianka.pl podając szczegóły wcześniejszej rezerwacji opisane w § 2 pkt. 1 lub telefonicznie pod numerem 95 7338501 lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta w holu budynku basenu w dniach i godzinach kiedy jest czynny dla klientów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią Covid-19 Punkt Obsługi Klienta może funkcjonować w innych dniach i godzinach niż zwykle. Informację o aktualnych dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta można uzyskać w sekretariacie „Słowianki” pod numerem 95 7338500 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

3 Opłata za boisko wielofunkcyjne

 1. Opłatę za wynajem boiska należy dokonać w kasie basenowej przed wejściem na obiekt.
 2. W przypadku gdy boisko jest nieczynne z przyczyn niezależnych od „Słowianki”, rezerwację boiska można przenieść na inny termin uzgodniony ze „Słowianką.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z boiska ustala zarząd „Słowianki”.

4 Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

 1. Użytkownikami boiska mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
 2. Korzystający z boiska oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do uprawiania sportów. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 3. Użytkownicy przebywają na boisku na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna.
 4. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
 5. Na boisku obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni sztucznej trawy.
 6. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 7. Korzystający z boiska zobowiązany jest dostosować się do regulaminów obiektu i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym.
 8. „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku, za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania z boiska oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Istnieje możliwość skorzystania z usługi depozytu i pozostawienia w kasie basenowej „Słowianki” rzeczy wartościowych, po wniesieniu stosownej opłaty.
 9. W przypadku gdy boisko jest czynne, a osoba nie skorzysta z obiektu, rezerwacja przepada.
 10. Słowianka w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian terminów lub odwołania rezerwacji. W przypadku konieczności odwołania zajęć wynikających z zagrożenia   epidemicznego związanego z COVID-19, Słowianka zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć lub ich całkowitego anulowania w trybie natychmiastowym, informując Klienta o tym w najszybciej dostępny sposób (np. telefonicznie, e-mailem) bez prawa do wzajemnych roszczeń.
 11. Za szkody powstałe podczas użytkowania boiska odpowiada wynajmujący lub opiekun osoby niepełnoletniej.

5 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

 1. Na boisku wielofunkcyjnym w jednym momencie może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wskazuje aktualnie obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie.
 2. Użytkownicy boiska mają obowiązek zachowywać dystans między sobą wynoszący co najmniej 1,5 m.
 3. Na terenie obiektu, poza boiskiem, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 4. Na boisku mogą przebywać wyłącznie osoby, które zgłosiły się uprzednio w kasie dokonując opłaty za wstęp.
 5. Zalecana jest płatność kartą.
 6. Z powodu stanu epidemii Covid-19 „Słowianka” nie daje możliwości korzystania z szatni, toalet i natrysków w budynku przylegającym do boiska.
 7. Użytkownicy boiska mogą korzystać wyłącznie z  toalet w holu budynku basenu.
 8. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników płynu do dezynfekcji.
 9. Na boisku klienci korzystać mogą wyłącznie z własnego sprzętu sportowego. Zakazuje się pozostawiania sprzętu na terenie obiektów „Słowianki”.
 10. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika CSR „Słowianka”.

6 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia boiska.
 2. Zabrania się spożywania na terenie boiska napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających.
 3. Zabrania się prowadzenia na terenie boiska działalności usługowej, handlowej czy gastronomicznej. Wszelkie tego typu działania uwarunkowane są wyłącznie uzyskaniem zgody od zarządu „Słowianki”.
 4. Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej i przekazywać drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@slowianka.pl
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji przez „Słowiankę” wynosi do 30 dni.